Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie umowy o poufności

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 25.06.2016

Czy niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym będący pracownikiem umysłowym ma obowiązek podpisania umowy o poufności, czy może odmówić podpisania takiej umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że pracownikowi odmawiającemu złożenia oświadczenia o poufności można w pewnych sytuacjach postawić zarzut naruszenia obowiązków pracowniczych.

 

W konsekwencji wolno zastosować wobec niego sankcje z Kodeksu pracy, tj. nałożyć karę upomnienia lub nagany a nawet rozwiązać umowę o pracę, ze zwolnieniem dyscyplinarnym (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) włącznie.

 

W wyroku z 2 czerwca 1997 r. (I PKN 211/97) Sąd Najwyższy uznał, że bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

 

Pracownik chcący obronić się przed zarzutem naruszenia obowiązku wykonania polecenia pracodawcy musiałby udowodnić legalność swojego zachowania. Nie będzie to jednak proste zadanie. Analiza orzecznictwa w tym zakresie wskazuje, że to do pracodawcy należy decyzja o tym, czy zadanie objęte danym poleceniem leży w jego interesie czy nie.

 

Przyjęcie odmiennego poglądu mogłoby naruszyć porządek i dyscyplinę pracy a także podważyłoby zasady dotyczące kierowania zakładem pracy przez pracodawcę.

 

Zgodnie z art. 100 § 1 K.p. pracownik musi wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Polecenia „dotyczące pracy” nie odnoszą się tylko do sposobu realizacji zadań służbowych. Mogą także dotyczyć konkretnego zachowania się w związku z obowiązkiem wykonywania pracy w uzgodnionym czasie i miejscu.

 

Oznacza to, że za polecenie „dotyczące pracy” można również uznać podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności. Zwłaszcza gdy pracodawca wymaga takiego oświadczenia, chcąc zapewnić szczególną ochronę danych oraz tajemnicę informacji uzyskanych od klienta w ramach wzajemnej współpracy.

 

Pracownik jest zobowiązany do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie zatrudnienia, nawet jeżeli nie zawarł z pracodawcą odrębnej umowy o poufności lub nie złożył stosownego oświadczenia. Zobowiązuje go do tego art. 100 § 2 pkt 4 K.p.

 

Przepis ten nakazuje mu chronić informacje, które nawet w świetle odrębnych przepisów nie stanowią tajemnicy, ale ich ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obowiązek zachowania informacji w tajemnicy jest bardzo szeroki.

 

Potwierdza to SN, który m.in. w wyroku z 6 czerwca 2000 r. (I PKN 697/99) wskazał, że naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 100 § 2 pkt 4 K.p.), może polegać na uzyskaniu wiedzy o nich przez nieuprawnionego pracownika.

 

Obowiązek zachowania poufności informacji może także wynikać z przepisów szczególnych, dotyczących tajemnicy zawodowej. Jego naruszenie wiąże się z ryzykiem pracownika, że szef zastosuje wobec niego sankcje (takie same jak w przypadku odmowy wykonania polecenia przełożonego).

 

Podsumowując – pracownik nie może bezpodstawnie odmówić podpisania oświadczenia o poufności, gdy pracodawca go wymaga. Niepełnosprawność pracownika nie ma tu najmniejszego znaczenia, gdyż zgodnie z zasadą niedyskryminacji pracownik nie może być odmiennie traktowany w sprawach pracowniczych ze względu na swoją niepełnosprawność. W tej sytuacji jest traktowany jak każdy inny pracownik.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + X =

»Podobne materiały

Konsekwencje kradzieży dokonanej w miejscu pracy

Zostałem zwolniony z pracy z powodu kradzieży. Nagrania jednoznacznie wskazują sprawcę. Napisałem prośbę o rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jednak dyrektor unika kontaktu. Jestem gotów pokryć wszystkie straty finansowe pracodawcy, ale obawiam się, że ten planuje (lub już to zrobił) ski

 

Odmowa wykonania polecenia przełożonego

„Jeżeli jednak pracownik jest przekonany, że wydane polecenie jest bezprawne, powinien albo wyraźnie odmówić jego wykonania, albo w przypadku wątpliwości – poprosić szefa o wydanie tego polecenia na piśmie”. Bardzo proszę o poparcie tego cytatu konkretnym przepisem, paragrafem. Cho

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »