.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie umowy o poufności

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 25.06.2016

Czy niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym będący pracownikiem umysłowym ma obowiązek podpisania umowy o poufności, czy może odmówić podpisania takiej umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że pracownikowi odmawiającemu złożenia oświadczenia o poufności można w pewnych sytuacjach postawić zarzut naruszenia obowiązków pracowniczych.

 

W konsekwencji wolno zastosować wobec niego sankcje z Kodeksu pracy, tj. nałożyć karę upomnienia lub nagany a nawet rozwiązać umowę o pracę, ze zwolnieniem dyscyplinarnym (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) włącznie.

 

W wyroku z 2 czerwca 1997 r. (I PKN 211/97) Sąd Najwyższy uznał, że bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

 

Pracownik chcący obronić się przed zarzutem naruszenia obowiązku wykonania polecenia pracodawcy musiałby udowodnić legalność swojego zachowania. Nie będzie to jednak proste zadanie. Analiza orzecznictwa w tym zakresie wskazuje, że to do pracodawcy należy decyzja o tym, czy zadanie objęte danym poleceniem leży w jego interesie czy nie.

 

Przyjęcie odmiennego poglądu mogłoby naruszyć porządek i dyscyplinę pracy a także podważyłoby zasady dotyczące kierowania zakładem pracy przez pracodawcę.

 

Zgodnie z art. 100 § 1 K.p. pracownik musi wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Polecenia „dotyczące pracy” nie odnoszą się tylko do sposobu realizacji zadań służbowych. Mogą także dotyczyć konkretnego zachowania się w związku z obowiązkiem wykonywania pracy w uzgodnionym czasie i miejscu.

 

Oznacza to, że za polecenie „dotyczące pracy” można również uznać podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności. Zwłaszcza gdy pracodawca wymaga takiego oświadczenia, chcąc zapewnić szczególną ochronę danych oraz tajemnicę informacji uzyskanych od klienta w ramach wzajemnej współpracy.

 

Pracownik jest zobowiązany do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie zatrudnienia, nawet jeżeli nie zawarł z pracodawcą odrębnej umowy o poufności lub nie złożył stosownego oświadczenia. Zobowiązuje go do tego art. 100 § 2 pkt 4 K.p.

 

Przepis ten nakazuje mu chronić informacje, które nawet w świetle odrębnych przepisów nie stanowią tajemnicy, ale ich ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obowiązek zachowania informacji w tajemnicy jest bardzo szeroki.

 

Potwierdza to SN, który m.in. w wyroku z 6 czerwca 2000 r. (I PKN 697/99) wskazał, że naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 100 § 2 pkt 4 K.p.), może polegać na uzyskaniu wiedzy o nich przez nieuprawnionego pracownika.

 

Obowiązek zachowania poufności informacji może także wynikać z przepisów szczególnych, dotyczących tajemnicy zawodowej. Jego naruszenie wiąże się z ryzykiem pracownika, że szef zastosuje wobec niego sankcje (takie same jak w przypadku odmowy wykonania polecenia przełożonego).

 

Podsumowując – pracownik nie może bezpodstawnie odmówić podpisania oświadczenia o poufności, gdy pracodawca go wymaga. Niepełnosprawność pracownika nie ma tu najmniejszego znaczenia, gdyż zgodnie z zasadą niedyskryminacji pracownik nie może być odmiennie traktowany w sprawach pracowniczych ze względu na swoją niepełnosprawność. W tej sytuacji jest traktowany jak każdy inny pracownik.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »