.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skutki wymeldowania

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 03.08.2016 • Zaktualizowane: 21.02.2021

Muszę się wymeldować z obecnego miejsca pobytu stałego jak najszybciej dla dobra rodziny. Jednocześnie aktualnie nie mam gdzie się zameldować, chce żyć w tej miejscowości bez meldunku. Jak się wymeldować i jakie to będzie miało skutki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skutki wymeldowania

Forma i tryb wymeldowania

Mam wrażenie, że Pana sprawa za kilka miesięcy załatwiłaby się niejako sama – bo od 1 stycznia 2016 r. znosi się obowiązek meldunkowy w Polsce. Jednak rozumiem, że zależy Pani na czasie i wiążą Panią procedury wymeldowania nadal jeszcze przez te kilka miesięcy obowiązujące:

 

„Art. 33. [Forma i tryb wymeldowania]

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

 

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Formularz zgłoszeniowy wymeldowania

Art. 34. [Treść formularzy zgłoszenia o wymeldowaniu]

1. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego zamieszcza się:

 

1) nazwisko i imię (imiona);

2) numer PESEL, o ile został nadany;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

5) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

6)  adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

 

2. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego zamieszcza się:

 

1) nazwisko i imię (imiona);

2) numer PESEL, o ile został nadany;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres miejsca pobytu stałego;

5) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;

6) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

7) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

 

3. Jeżeli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, wymeldowanie następuje na podstawie formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub 2.

 

Art. 35. [Decyzja w sprawie wymeldowania]

Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”.

 

Na tą chwile pozostają więc Panu 3 warianty:

 

  1. wymeldowanie drogą elektroniczną,
  2. wymeldowanie przez właściciela domu, w którym ma Pani na tę chwile meldunek administracyjny,
  3. wymeldowanie osobiste bez wskazania miejsca stałego pobytu – w formularzu wpisujemy „brak”.

 

Jest to możliwe i legalne, bowiem niebawem rejestr meldunkowy będzie zamknięty, zaś dowody osobiste „nowe” już nie mają miejsca na adres. Proszę więc śmiało realizować powyższą procedurę.

 

W poniższym zamieszczam także przepisy tej ustawy (meldunkowej), w jaki sposób tracą swą moc prawną – proszę zwrócić uwagą na art. 74 i 78:

Zniesienie obowiązku meldunkowego

„Art. 74. [Zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2016 r.]

1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. znosi się obowiązek meldunkowy.

 

2. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o zameldowaniu na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy, od dnia 1 stycznia 2016 r. należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4).

 

Art. 75. [Likwidacja rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców od 1 stycznia 2016 r.]

Od dnia 1 stycznia 2016 r. likwiduje się rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców.

 

Art. 76. [Zapowiedź niegromadzenia niektórych danych od 1 stycznia 2016 r.]

Od dnia 1 stycznia 2016 r. nie gromadzi się danych, o których mowa w art. 8 pkt 6, 14–21 i 25.

 

Art. 77. [Organ prowadzący rejestry od 1 stycznia 2016 r.]

Ilekroć w art. 45 ust. 2 i art. 51 ust. 1 jest mowa o organie lub organach od dnia 1 stycznia 2016 r., należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Art. 78. [Utrata mocy niektórych przepisów ustawy od 1 stycznia 2016 r.]

Od dnia 1 stycznia 2016 r. tracą moc przepisy art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 12, art. 13 pkt 2, art. 24-44, art. 49, art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 oraz art. 60 niniejszej ustawy.

 

Art. 79.

(uchylony).

 

Art. 80. [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem art. 62, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl