.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kupno domu a wymeldowanie poprzedniego właściciela

• Autor: Iryna Kowalczuk

Kupiłem dom jednorodzinny. Poprzedni właściciel nie wymeldował się. Jak wymeldować osobę, która nie mieszka od 10 lat w tym domu i nie mam z nią żadnego kontaktu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kupno domu a wymeldowanie poprzedniego właściciela

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Meldunek jest administracyjnym potwierdzeniem faktu zamieszkania danej osoby pod konkretnym adresem.

 

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli jednak dana osoba nie dopełnia dobrowolnie powyższego obowiązku, wówczas organ gminy może wydać stosowną decyzję w sprawie wymeldowania.

 

Procedura zmierzająca do wymeldowania w tym trybie, nazywana powszechnie wymeldowaniem w trybie administracyjnym, może zostać uruchomiona zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Stroną w postępowaniu o wymeldowanie w trybie administracyjnym będzie najczęściej właściciel mieszkania lub inna osoba, której służy tytuł prawny do nieruchomości.

 

Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 oraz treścią art. 9 ust. 2b ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ewidencja ludności służy jedynie rejestrowaniu danych o miejscu pobytu osób, zameldowanie zaś służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu jedynie potwierdzenie faktu pobytu w danym lokalu.

 

W związku z powyższym, procedura zmierzająca do wymeldowania danej osoby z konkretnego lokalu nie ma żadnego wpływu na ewentualny tytuł prawny przysługujący tej osobie do lokalu. Celem wymeldowania jest bowiem jedynie potwierdzenie, że dana osoba nie przebywa już w dotychczasowym miejscu pobytu, niezależnie od tego, czy osobie tej przysługuje jakikolwiek tytuł prawny do lokalu, w którym dotychczas przebywała. Zameldowanie w lokalu, jako czynność materialno-techniczna, nie rodzi prawa do mieszkania, a jedynie potwierdza istnienie i rodzaj pobytu pod danym adresem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wymeldowanie osoby ktora opuściła miejsce pobytu stałego

Wymeldowanie możliwe jest w przypadku, gdy dana osoba opuści dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie dopełni obowiązku wymeldowania się. Samo zameldowanie stanowi rejestrację stanu faktycznego w zakresie stałego lub czasowego pobytu określonej osoby w danym miejscu.

 

Dla zameldowania istotne jest tylko to, czy dana osoba przebywa w określonym miejscu.

 

O charakterze pobytu w określonej miejscowości decyduje zamiar osoby podlegającej obowiązkowi meldunkowemu. Zgodnie z dominującą w tej kwestii linią orzeczniczą pobyt stały w danym miejscu oznacza zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego lub długotrwałego przebywania, z wolą koncentracji w danym miejscu swoich spraw życiowych, w tym założenie ośrodka osobistych i majątkowych interesów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych nawet czasowe zameldowanie pod innym adresem niż miejsce stałego pobytu nie oznacza rezygnacji z zameldowania stałego, tak samo jak nie dowodzi braku zamiaru pobytu stałego pod danym adresem.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego winno być następstwem ustalenia definitywnego zerwania więzi z tym miejscem przez osobę tam zameldowaną, bez ujawnionej na zewnątrz woli powrotu.

 

W sprawach meldunkowych organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Prowadząc postępowanie wyjaśniające dotyczące ustalenia miejsca zamieszkania wnioskowanych o wymeldowanie osób, organ administracji może występować o uzyskanie niezbędnych informacji między innymi do policji.

 

Właściciel lub inna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, celem wszczęcia procedury administracyjnej, zmierzającej do wymeldowania danej osoby z pobytu stałego w lokalu, uprawniony jest do złożenia wniosku (podania) o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania w trybie administracyjnym. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać uzasadnienie, określając m.in. datę opuszczenia lokalu przez osobę, której wymeldowania wnioskodawca żąda, okoliczności opuszczenia lokalu (dobrowolne/przymusowe), obecny adres pobytu osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Do wniosku o wszczęcie postępowania o wymeldowanie w trybie administracyjnym należy ponadto załączyć dokument stwierdzający prawo wnioskodawcy do lokalu oraz w zależności od konkretnych okoliczności podstawę opuszczenia lokalu, jeżeli nie nastąpiło ono dobrowolnie (wyrok nakazujący opuszczenie lokalu, postanowienie o podziale majątku wspólnego).

Wniosek o wszczęcie postępowania o wymeldowanie w trybie administracyjnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego sprawa wywołana złożonym wnioskiem o wszczęcie postępowania zmierzającego do wymeldowania w trybie administracyjnym powinna zostać zakończona niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca, a jeżeli wymagane jest postępowanie wyjaśniające (w sprawach tego typu zazwyczaj) w terminie do dwóch miesięcy. W toku postępowania może być wyznaczony przez organ inny termin zakończenia postępowania z przyczyn niezależnych od organu lub w zależności od toku wyjaśnienia sprawy (art. 36 K.p.a.).

 

Postępowanie kończy wydanie przez organ administracyjny decyzji. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego winno być następstwem ustalenia definitywnego zerwania więzi z tym miejscem przez osobę tam zameldowaną, bez ujawnionej na zewnątrz woli powrotu.

 

Do orzeczenia o wymeldowaniu ze względu na rejestrowy charakter zameldowania wystarczające jest ustalenie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie dopełniła ciążącego na niej z mocy ustawy obowiązku wymeldowania się lub też zameldowania się w innym lokalu (w którym faktycznie przebywa) na okres czasowy.

 

Dla kwestii istnienia lub braku dobrowolności w opuszczeniu lokalu, w którym dana osoba jest zameldowana, podstawowe znaczenie ma nie tyle fakt czynienia tej osobie utrudnień w korzystaniu z lokalu (np. wymiana zamków w drzwiach wejściowych), lecz istotna jest okoliczność długotrwałego okresu zamieszkiwania w innym lokalu przy jednoczesnym braku aktywności w dochodzeniu ochrony praw do posiadania lokalu, wyrażającej się w niewytoczeniu przed sądem powszechnym powództwa o przywrócenie utraconego posiadania.

 

Z tego co Pan napisał, poprzedni właściciel dobrowolnie opuścił dom i ponad 10 lat nie mieszka już w tym domu, tak więc ma Pan wszelkie podstawy do wymeldowania tej osoby ze swojego domu.

 

Jeżeli zatem osoba przez dłuższy czas, będąc zameldowana w określonym lokalu, mieszkała w innym lokalu, to tym samym daje ona wyraz swej woli dobrowolnego opuszczenia lokalu, w którym faktycznie nie przebywa, a jedynie niezgodnie z przepisami o ewidencji ludności jest nadal zameldowana. Nie podejmując działań zmierzających do przywrócenia utraconego posiadania przedmiotowego lokalu, daje też wyraz swej woli rezygnacji z zamieszkania w tym lokalu.

 

Mam nadzieję, że podana informacja pomoże Panu w pomyślnym załatwieniu sprawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełni funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu