.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uzasadnienie zmiany imienia

Chciałbym zmienić swoje imię nadane przez mojego ojca, który porzucił mnie niedługo po urodzeniu i nigdy później nie interesował się moim losem. To imię kojarzy mi się wyłącznie z cierpieniem, którego zaznałem w dzieciństwie, i od dawna go nie używam. Czy podane przeze mnie argumenty stanowią wystarczające uzasadnienie do złożenia wniosku o zmianę imienia? Zaznaczam, że mieszkam obecnie w Wielkiej Brytanii. Jak będzie w związku z tym przebiegać procedura zmiany imienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uzasadnienie zmiany imienia

Przesłanki do zmiany imienia lub nazwiska

Przystępując do odpowiedzi na przedstawione pytanie, pragnę Pana poinformować, że regulacje dotyczące opisanego problemu umieszczone zostały w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 – dalej ustawa).

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: „zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Powyższy przepis zawiera przesłanki pozytywne zmiany imienia (nazwiska), jednakże użyte przez ustawodawcę wyliczenie nie jest wyczerpujące, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 27 marca 2012 r. (sygn. akt III SA/Lu 35/12), uznając, że: „Przesłanki wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska nie tworzą katalogu zamkniętego. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać także z innego ważnego powodu, który nie mieści się w katalogu przykładowo opisanych powodów ustawowo uznanych za ważne”.

 

Użyte w treści przepisu określenie „ważne powody” jest typowym zwrotem nieostrym, którego interpretacji dokonuje organ administracji publicznej, orzekając w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, o czym stanowi art. 9 ust. 1 ustawy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Mając na uwadze, że przebywa Pan za granicą, pragnę wyjaśnić, iż w myśl art. 10 ust. 2 ustawy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może Pan złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla Pana miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

 

Decyzję w przedmiocie zmiany imienia bądź też odmowy wyrażenia zgody na zmianę imienia wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na Pana ostatnie miejsce pobytu stałego w Polsce. W przypadku, gdyby nie można było ustalić właściwości miejscowej, decyzję w przedmiocie wniosku podejmuje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy).

Zmiana imienia lub nazwiska poza granicami RP

Jeżeli zamierza Pan złożyć wniosek w urzędzie konsularnym, proszę pamiętać, że stosownie do art. 11 ustawy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska winien zawierać:

 1. dane osoby, której zmiana dotyczy:
  1. imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
  2. adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały w Polsce, a także adres zamieszkania za granicą,
  3. w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
  4. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
 2. imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
 3. uzasadnienie.

Wniosek w konsulacie o zmianę imienia lub nazwiska

Składając wniosek w urzędzie konsularnym, należy przedstawić do wglądu dowód tożsamości.

 

Ponadto zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy do wniosku o zmianę imienia proszę dołączyć:

 1. odpis zupełny aktu urodzenia;
 2. odpis zupełny aktu małżeństwa;
 3. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

 

Złożenie wniosku o zmianę imienia w urzędzie konsularnym podlega opłacie konsularnej, która stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1530 z późn. zm.) wynosi 25 €.

 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że w mojej ocenie istnieje możliwość na skuteczne wystąpienie z wnioskiem o zmianę imienia. Opisane w pytaniu okoliczności mogą uzasadniać żądanie wniosku, albowiem Pana subiektywne odczucia również są istotne, co zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 września 1981 r. (sygn. akt II SA 346/81, niepubl.), uznając, że: „organ administracji publicznej, orzekając o zmianie imienia lub nazwiska, nie może jednak pominąć sfery subiektywnego odczucia osoby wnioskującej o zmianę”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Patrycjusz Miłaszewicz

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. Obecnie prowadzi własną kancelarię, która świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu