Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 28.02.2018

W stosunku do mnie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie (była żona zainicjowała tę procedurę). Mieszkałem w tym mieszkaniu ponad 10 lat. Obecnie przebywam za granicą, ale jak jestem w Polsce to odwiedzam syna i przebywam pod tym adresem. Czy była żona może mnie wymeldować bez mojej zgody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie

Fot. Fotolia

Meldunek czy brak meldunku nie rodzi prawa do lokalu, ani go nie pozbawia. Meldunek to czynność techniczna.

 

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 388). Stosownie do brzmienia tegoż przepisu przesłanką decydującą o pozytywnym rozpatrzeniu przez organ wniosku o wymeldowanie osoby z pobytu stałego jest fakt opuszczenia przez tę osobę miejsca pobytu stałego bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się, niezależnie od tego, czy utraciła uprawnienia do przebywania w tym lokalu.

 

Miejscem stałego pobytu danej osoby jest to miejsce, w którym osoba ta stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2005 r., sygn. akt IV SA/Wa 600/05).

 

Przesłanka opuszczenia miejsca pobytu stałego, w rozumieniu przepisu art. 35 ustawy o ewidencji ludności, jest spełniona wówczas, gdy opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Dla określenia zamiaru opuszczenia lokalu istotne znaczenie będzie mieć to, czy okoliczności istniejące w sprawie potwierdzają wolę osoby zainteresowanej, czy też pozostają z nią w sprzeczności. Do okoliczności takich należeć będą między innymi sposób opuszczenia lokalu, koncentracja interesów życiowych w danym miejscu (przebywanie w nim w sensie fizycznym, praca) a także obiektywna możliwość realizacji woli przebywania w nim (por. wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt V SA 3169/00; wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt II OSK 302/05; wyrok WSA z dnia 18 grudnia 2001 r. sygn. akt II SA/Ka 613/00).

 

Za równoznaczną z opuszczeniem lokalu w rozumieniu art. 35 ustawy o ewidencji ludności należy uznać nie tylko dobrowolną zmianę miejsca pobytu, ale także sytuację, w której osoba dotychczas zameldowana, została przez najemcę (dysponenta lokalu) usunięta z lokalu i do niego niedopuszczona, a nie skorzystała we właściwym czasie z przysługujących jej środków prawnych umożliwiających powrót do lokalu.

 

Z Pana opisu wynika, iż wyprowadził się Pan, ma Pan centrum życiowych interesów gdzie indziej, za granicą, tu odwiedza Pan tylko syna.

 

Wymeldowanie może być podyktowane choćby kosztami utrzymania lokalu zależnymi od ilości osób tam mieszkających albo inną przyczyną.

 

Dla Pana wymeldowanie nie oznacza, że przestaje Pan móc odwiedzać syna. Ani nie traci Pan prawa do dochodzenia zwrotu nakładów na lokal.

 

Po prostu wykreśla się Pana z ewidencji osób zamieszkałych pod tym adresem.

 

Szczegółowym kwestiom związanym z wymeldowaniem poświęcone zostały w ustawie przepisy, zgodnie z którymi osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

 

Podkreślenia wymaga, iż opuszczeniem jest nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z lokalem dotychczasowym i założeniem w nowym miejscu ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów – por. np. uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie z 18 grudnia 2002 r., sygn. akt V SA 935/02 wraz z przytoczonym tam wcześniejszym orzecznictwem, a w tym wyrokiem NSA z 16 września 1986 r., sygn. akt III SA 437/86; wyrokiem NSA z 3 lipca 1985 r., sygn. akt SA/Gd 573/85; wyrokiem NSA z dnia 18 marca 1987 r., sygn. akt SA/Gd 1073/86; wyrokiem NSA z 16 kwietnia 1987 r., sygn. akt SA/Wr 110/87.

 

O tym, czy opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu stałego ma charakter trwały świadczy nie tylko fizyczne i długotrwałe nieprzebywanie osoby pod wskazanym adresem, ale zamiar zainteresowanej osoby założenia w nowym miejscu ośrodka swoich spraw osobistych, rodzinnych i majątkowych, który jest połączony z jednoczesnym zerwaniem wszelkich związków z dotychczasowym lokalem i brakiem woli powrotu do miejsca swojego dotychczasowego zameldowania.

 

Nie mieszka tam Pan, nie przebywa na stałe. Sporadycznie odwiedza dziecko. Nic Pan nie traci przy tym wymeldowaniu, ani nie ma Pan zasadniczo argumentów (przynajmniej z treści pytania nie wynikają), aby bronić się przed tym wymeldowaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus VIII =

»Podobne materiały

Koszty wyrobienia nowego paszportu po kradzieży dokumentu

Skradziono mi paszport. Gdy starałem się o nowy, poinformowano mnie, że, oprócz kompletu potrzebnych dokumentów i potwierdzenia z policji, będzie mnie to kosztowało 140 zł. Później okazało się jednak, że muszę zapłacić 200% za wyrobienie nowego dokumentu, ponieważ niewystarczająco zabezpieczyłem pop

 

Były właściciel domu się nie wymeldował – co zrobić?

Prawie 10 lat temu kupiłam dom, który teraz zamierzam sprzedać. Były właściciel jednak do tej pory się nie wymeldował. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Czy osoba poszukiwana przez policję za dług alimentacyjny uzyska w konsulacie w Niemczech nowy paszport?

Mieszkam na stałe w Niemczech. Mój paszport wydany przez konsulat w Berlinie będzie ważny jeszcze tylko przez pół roku. Ostatnio zobaczyłem w internecie, że jestem poszukiwany przez policję za stare zadłużenie alimentacyjne. Czy jeśli złożę wniosek o nowy paszport w konsulacie, zostanie mi on wydany

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »