Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 28.02.2018

W stosunku do mnie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie (była żona zainicjowała tę procedurę). Mieszkałem w tym mieszkaniu ponad 10 lat. Obecnie przebywam za granicą, ale jak jestem w Polsce to odwiedzam syna i przebywam pod tym adresem. Czy była żona może mnie wymeldować bez mojej zgody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie

Fot. Fotolia

Meldunek czy brak meldunku nie rodzi prawa do lokalu, ani go nie pozbawia. Meldunek to czynność techniczna.

 

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 388). Stosownie do brzmienia tegoż przepisu przesłanką decydującą o pozytywnym rozpatrzeniu przez organ wniosku o wymeldowanie osoby z pobytu stałego jest fakt opuszczenia przez tę osobę miejsca pobytu stałego bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się, niezależnie od tego, czy utraciła uprawnienia do przebywania w tym lokalu.

 

Miejscem stałego pobytu danej osoby jest to miejsce, w którym osoba ta stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2005 r., sygn. akt IV SA/Wa 600/05).

 

Przesłanka opuszczenia miejsca pobytu stałego, w rozumieniu przepisu art. 35 ustawy o ewidencji ludności, jest spełniona wówczas, gdy opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Dla określenia zamiaru opuszczenia lokalu istotne znaczenie będzie mieć to, czy okoliczności istniejące w sprawie potwierdzają wolę osoby zainteresowanej, czy też pozostają z nią w sprzeczności. Do okoliczności takich należeć będą między innymi sposób opuszczenia lokalu, koncentracja interesów życiowych w danym miejscu (przebywanie w nim w sensie fizycznym, praca) a także obiektywna możliwość realizacji woli przebywania w nim (por. wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt V SA 3169/00; wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt II OSK 302/05; wyrok WSA z dnia 18 grudnia 2001 r. sygn. akt II SA/Ka 613/00).

 

Za równoznaczną z opuszczeniem lokalu w rozumieniu art. 35 ustawy o ewidencji ludności należy uznać nie tylko dobrowolną zmianę miejsca pobytu, ale także sytuację, w której osoba dotychczas zameldowana, została przez najemcę (dysponenta lokalu) usunięta z lokalu i do niego niedopuszczona, a nie skorzystała we właściwym czasie z przysługujących jej środków prawnych umożliwiających powrót do lokalu.

 

Z Pana opisu wynika, iż wyprowadził się Pan, ma Pan centrum życiowych interesów gdzie indziej, za granicą, tu odwiedza Pan tylko syna.

 

Wymeldowanie może być podyktowane choćby kosztami utrzymania lokalu zależnymi od ilości osób tam mieszkających albo inną przyczyną.

 

Dla Pana wymeldowanie nie oznacza, że przestaje Pan móc odwiedzać syna. Ani nie traci Pan prawa do dochodzenia zwrotu nakładów na lokal.

 

Po prostu wykreśla się Pana z ewidencji osób zamieszkałych pod tym adresem.

 

Szczegółowym kwestiom związanym z wymeldowaniem poświęcone zostały w ustawie przepisy, zgodnie z którymi osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

 

Podkreślenia wymaga, iż opuszczeniem jest nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z lokalem dotychczasowym i założeniem w nowym miejscu ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów – por. np. uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie z 18 grudnia 2002 r., sygn. akt V SA 935/02 wraz z przytoczonym tam wcześniejszym orzecznictwem, a w tym wyrokiem NSA z 16 września 1986 r., sygn. akt III SA 437/86; wyrokiem NSA z 3 lipca 1985 r., sygn. akt SA/Gd 573/85; wyrokiem NSA z dnia 18 marca 1987 r., sygn. akt SA/Gd 1073/86; wyrokiem NSA z 16 kwietnia 1987 r., sygn. akt SA/Wr 110/87.

 

O tym, czy opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu stałego ma charakter trwały świadczy nie tylko fizyczne i długotrwałe nieprzebywanie osoby pod wskazanym adresem, ale zamiar zainteresowanej osoby założenia w nowym miejscu ośrodka swoich spraw osobistych, rodzinnych i majątkowych, który jest połączony z jednoczesnym zerwaniem wszelkich związków z dotychczasowym lokalem i brakiem woli powrotu do miejsca swojego dotychczasowego zameldowania.

 

Nie mieszka tam Pan, nie przebywa na stałe. Sporadycznie odwiedza dziecko. Nic Pan nie traci przy tym wymeldowaniu, ani nie ma Pan zasadniczo argumentów (przynajmniej z treści pytania nie wynikają), aby bronić się przed tym wymeldowaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus IV =

»Podobne materiały

Likwidacja stanowiska z umową na czas określony a odprawa

W kwietniu 2017 podjęłam pracę w firmie. Pierwsza umowa została podpisana na 3 miesiące, a następnie przedłużona na rok (do lipca 2018). Na początku października zostałam z pracy zwolniona, ponieważ, jak wyjaśnił mi przełożony, moje doświadczenie jest za duże jak na to stanowisko, organizacja nie by

 

Odpowiedzialność właściciela kota za wyrządzone szkody

Mieszkam w mieszkaniu własnościowym spółdzielczym. Przed dwoma miesiącami kot osoby, która wynajmuje mieszkanie od mojego sąsiada, zaczął wchodzić na mój balkon i pozostawiać tam odchody. Właściciel zwierzęcia przychodził wielokrotnie posprzątać po nim, ale pozostał nieprzyjemny zapach. Zobowiązał s

 

Czynności egzekucyjne mimo spłacenia długu

Miałam zadłużenie w firmie windykacyjnej. Spłacałam je nieregularnie, więc firma zaangażowała komornika. Miesiąc później wpłaciłam na konto firmy kwotę odpowiadającą całemu długowi. Jakiś czas później dostałam pismo od komornika, że wciąż mam zadłużenie. Wyjaśniłam to z firmą, okazało się, że wszyst

 

Kara z funduszu gwarancyjnego za brak ubezpieczenia

W wyniku kontroli z zeszłego roku ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny nałożył na mnie karę 5300 zł za brak OC. Samochód został sprzedany za 500 zł, a nie ubezpieczałem go wtedy, bo nie miałem pracy. Obecnie zarabiam bardzo mało, mam kredyt i nie mam środków na zapłatę tej kary. Czy mogę starać się o

 

Kupiłem samochód zajęty przez komornika

Mam problem z rejestracją auta, które kupiłem od handlarza. Okazało się, że samochód jest zajęty przez komornika, o czym dowiedziałem się dopiero w wydziale komunikacji. Po zeskanowaniu dowodu rejestracyjnego powiedziano mi, że samochód ma blokadę nałożoną przez komornika uniemożliwiającą zarejestro

 

Malowanie i sprzedaż obrazów – jak opodatkować taką działalność?

Czy amator zajmujący się malowaniem obrazów powinien przy sprzedaży swoich prac płacić podatek? Jeśli tak, to jakiej wysokości?

 

Czy można uniknąć eksmisji?

Czy można uniknąć eksmisji zasądzonej z powodu zadłużenia i braku umowy najmu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »