Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie widzeń ojca z dzieckiem

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 14.01.2010

Od ponad roku jestem mężatką, mamy półroczne dziecko. Od dwóch miesięcy nie mieszkam jednak z mężem, który dopuszczał się wobec mnie przemocy fizycznej i psychicznej. Po interwencjach policji założono mu Niebieską Kartę. Obecnie mąż codziennie nas odwiedza (rzekomo chce się spotykać z dzieckiem) i prowokuje kłótnie oraz mnie szantażuje. Czy mogę odmówić mu widzeń z dzieckiem, dopóki sąd nie orzeknie inaczej? Czy istnieje możliwość, że mąż odbierze mi dziecko (ja mam stałą pracę, własne mieszkanie oraz jestem zdrowa, a on leczy się psychiatrycznie, ma niepewną sytuację materialną)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie widzeń ojca z dzieckiem

Przebywanie dziecka u jednego z rodziców a utrzymywanie kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io) „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

 

„Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej” (art. 113 § 2 K.r.io.).

 

Według art. 1131 § 1 K.r.io. „jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Art. 1132 § 1 K.r.io. wskazuje, że „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

 

Według § 2 tego artykułu, „sąd opiekuńczy może w szczególności:

 

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość”.

Ustalenie czasu i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Pani mąż jako ojciec dziecka ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Prawo do kontaktów z dzieckiem nie wynika z władzy rodzicielskiej, a wprost z ojcostwa Pani męża. Jednak to prawo nie jest prawem bezwarunkowym. Ojciec dziecka powinien ustalić razem z Panią, kiedy i na jakich warunkach te kontakty (widzenia) mają się odbywać. Nie może być tak, że ojciec dziecka, żądając kontaktów z dzieckiem, nie będzie brał pod uwagę tego, że żyjecie Państwo w rozłączeniu i że jego kontakty z dzieckiem realizowane bez porozumienia z Panią mogą zakłócić Pani plany.

 

Jeżeli podczas tych spotkań Pani mąż zachowuje się w sposób naganny (prowokuje kłótnie i wykorzystuje kontakty do wszczynania sprzeczek z Panią) i jeżeli te kontakty nie są realizowane w porozumieniu z Panią, to moim zdaniem może Pani odmówić ojcu dziecka kontaktu z dzieckiem. Z uwagi na okoliczności przytoczone w pytaniu – przemoc stosowana przez męża – ma Pani prawo obawiać się o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo dziecka.

Wystąpienie przez matkę do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

W pierwszej kolejności powinna Pani spróbować porozmawiać z mężem i spróbować polubownie rozwiązać kwestię kontaktów z dzieckiem. Jeżeli nie dojdzie Pani z nim do porozumienia, pozostanie Pani wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem. We wniosku do sądu może Pani wskazać nie tylko, w jakich terminach te kontakty miałyby się odbywać, ale także, w jakich miejscach. Może Pani złożyć wniosek o to, aby kontakty nie odbywały się w obecności partnerki ojca dziecka.

 

Radziłbym jednak, aby złożyła Pani w sądzie rodzinnym dwa wnioski. Jeden o ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem, a drugi o ograniczenie ojcu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i ustalenie, że to Pani wykonuje na bieżąco władzę rodzicielską nad dzieckiem oraz że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowo Pani miejsce zamieszkania.

 

Z uwagi na powyższe, ze względu na dobro dziecka może Pani żądać w przypadku ustalania kontaktów z dzieckiem, aby sąd zezwolił na kontakty z dzieckiem w określonym czasie, w określonym miejscu (np. w Pani mieszkaniu), wyłącznie w Pani obecności albo kuratora sądowego (lub też innej osoby).

 

Sąd może też zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, co oznacza, że jeżeli sąd ustali, że miejscem pobytu dziecka będzie każdorazowo miejsce Pani pobytu, to kontakty będą się odbywały w tym miejscu pobytu.

Ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem w obecności innej osoby

Podstawą wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem w obecności innej osoby jest dobro dziecka. Dobro dziecka nie jest definiowane w przepisach prawa. Przyjmuje się, iż jest to zespół wartości duchowych i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego rozwoju psychicznego i duchowego dziecka, rozwoju fizycznego, w aspekcie intelektualnym i moralnym. Te wartości mają dziecko należycie przygotować również do pracy dla społeczeństwa.

 

W celu ustalenia, czy dobro dziecka będzie faktycznie zagrożone, sąd może (i zazwyczaj tak robi) powołać dowód z opinii biegłych psychologów z Regionalnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, które działają przy sądach okręgowych. Biegli na podstawie badań dziecka i rodziców wydają opinię w sprawie. Sąd uwzględnia tę opinię, orzekając o kontaktach z dzieckiem czy o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej lub ustaleniu miejsca pobytu dziecka.

 

Proszę pamiętać, że mąż nie może Pani dziecka „zabrać” (na marginesie dodam, że to częsty argument wykorzystywany przez ojców dzieci w sporach z matkami).

 

Jeżeli nie będziecie Państwo w stanie ustalić wspólnie, gdzie dziecko będzie przebywało (u Pani czy u męża), to rozstrzygnie w tym zakresie sąd. Również to, które z rodziców będzie wykonywało władzę rodzicielską (lub wspólne wykonywanie tej władzy nie będzie możliwe), może pozostawać przedmiotem postępowania sądowego.

 

Wszystkie kwestie w sprawie dziecka są rozstrzygane przez sąd, który kieruje się przede wszystkim jego dobrem. Inne istotne okoliczności, które zostaną wzięte pod uwagę przez sąd, to np. wiek dziecka czy związanie uczuciowe z rodzicami. Sąd weźmie pod uwagę kwalifikacje podmiotowe obojga rodziców, w tym także zdolności wychowawcze. Sąd będzie oceniał przy ewentualnym powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, które z rodziców daje lepszą gwarancję wychowania dziecka na prawego człowieka i obywatela (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 30 sierpnia 1949 r., sygn. akt. WaC 76/49). Istotny też będzie dotychczasowy stosunek rodziców do siebie i do dziecka, a także – jako okoliczność ujemna – czy jedno z rodziców nie wpaja dziecku niechęci lub nienawiści do drugiego i jego otoczenia (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 grudnia 1957 r., sygn. akt. 1 CR 1045/56).

Czy sąd może oddać pod opiekę ojca dziecko w okresie niemowlęcym lub wczesnego dzieciństwa?

W Pani przypadku, jeżeli dziecko ma 6 miesięcy, należy uczciwie powiedzieć, że praktycznie nie ma on szans na to, by sąd ewentualnie orzekł, że dziecko będzie przebywało u swojego ojca.

 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 21 listopada 1952 r., w sprawie o sygn. akt. C 1814/52 stwierdził, iż zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa jest wskazane, aby dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstytucję psychiczną, większą uczuciowość, skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka. Mimo że orzeczenie to zostało wydane dość dawno, to również dziś jest zgodne z linią orzecznictwa sądów.

 

Również stosowanie przemocy oraz leczenie psychiatrycznego są faktami, które przemawiają przeciwko powierzeniu Pani mężowi władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Rozstrzyganie o ważnych sprawach dotyczących dziecka w przypadku braku porozumienia się rodziców

Występując do sądu rodzinnego z wnioskiem o ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem oraz o powierzenie Pani wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i o ustalenie, że miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowo miejsce zamieszkania Pani, może Pani także wnioskować, aby sąd ustalił kontakty ojca z dzieckiem już na czas trwania postępowania w ramach zabezpieczenia Pani wniosku.

 

We wniosku o zabezpieczenie Pani wniosku przez ustalenie na czas trwania postępowania kontaktów ojca z dzieckiem powinna Pani wskazać, że w chwili obecnej ojciec dziecka rości sobie prawo do kontaktów w dogodnym tylko dla siebie czasie, bez brania pod uwagę Pani zdania na ten temat. Kontakty z dzieckiem, na które Pani pozwala, są przez niego wykorzystywane na wszczynanie kłótni i awantur oraz ojciec grozi Pani, że zabierze dziecko. Musi Pani podać również, w jakim czasie domaga się Pani kontaktów z dzieckiem (np. w soboty od 15-18).

 

Jeżeli sąd po złożeniu takiego wniosku wyda postanowienie, w którym ustali na czas trwania postępowania (które może trwać długo) sposób i czas kontaktów ojca z dzieckiem, powinna Pani zyskać spokój i nie obawiać się o to, że ojciec dziecka powołując się na jego prawo i obowiązek kontaktowania się z dzieckiem będzie Panią nachodził bez uzgodnienia kontaktów z Panią.

 

Może też Pani po prostu nie zgadzać się na wizyty męża w Pani domu i pozostawić kwestię kontaktów ojca z dzieckiem jego inicjatywie, ale lepiej byłoby, gdyby to Pani wszczęła postępowanie w tej sprawie, nie oglądając się na działania męża. W ten sposób Pani mężowi odpadnie argument, że to Pani narusza jego prawo związane z ojcostwem i nie pozwala mu Pani na kontakty z dzieckiem.

 

Jeżeli Pani odmówi mężowi wejścia do swojego mieszkania, to nie może on w celu skontaktowania się z dzieckiem wejść do niego siłą. Jeżeli w takim przypadku wezwie się policję, to prawidłową reakcją policji powinno być stwierdzenie, że jeżeli nie jesteście Państwo w stanie uzgodnić kwestii kontaktów z dzieckiem polubownie, sprawę należy powierzyć sądowi rodzinnemu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 6 =

03.03.2013

przydatne odpowiedzi :)

lalw

17.09.2012

bardzo wyczerpująca odpowiedz i bardzo przydatna czytając problemy osób wiem ,że nie jestem z tym sama a takich ludzi jak mój mąż jest mnóstwo.skoda,że prawo tak wolno działa a na tym wszystkim najbardziej cierpią dzieci.

dorins

»Podobne materiały

Ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r. pracowałem w pewnym przedsiębiorstwie komunikacyjnym. W świadectwie pracy, które otrzymałem, jest napisane, że zajmowałem stanowiska „kierowcy, mechanika pojazdów i urządzeń transportowych”. W rzeczywistości prowadziłem pojazdy ciężarowe o dopu

 

Wniosek o ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem

Ojciec mojego syna – mieszkający w odległości ok. 300 km ode mnie – aktualnie domaga się, abym pozwoliła mu zabierać do siebie dziecko co dwa tygodnie (na weekendy). Mój były partner (nigdy nie byliśmy małżeństwem) mieszka na wsi, zaś syn jest alergikiem uczulonym m.in. na pyłki i&n

 

Prawo ojca do widzeń z dzieckiem

Jestem z mężem w trakcie rozwodu. Obecnie mieszkam w Hiszpanii, a mąż straszy mnie, że będzie się starał o widzenia z córeczką w Polsce. Mąż mieszka już z inną kobietą, z córeczką nie ma kontaktu od roku. Ciężko mi będzie zawozić dziecko do Polski. Poza tym mąż pracuje w Szwecji, nie interesuje

 

Prawo do odbioru dziecka ze szkoły

Jestem rozwiedziona. Sąd przyznał mi pełne prawa rodzicielskie do córki, która mieszka ze mną; jej ojciec ma ograniczoną władzę do wszystkich istotnych spraw majątkowych i osobistych dziecka. Ma prawo kontaktować się z córką w wyznaczonych terminach, w tym odbierać ją ze szkoły. Problem jednak w tym

 

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

W zeszłym roku wzięłam rozwód; sąd zasądził 600 zł alimentów na córkę, ale były mąż płaci tylko połowę tej sumy, chociaż wiem, że ma pieniądze. Chce wrócić do kraju (w tej chwili mieszkamy w Niemczech) i złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów. Nie chce też wyrazić zgody na wyrobienie córce paszport

 

Niezgoda na nocowanie dziecka u ojca, który mieszka z kochanką

Byłam 15 lat w związku nieformalnym, z którego mamy 7-letnie dziecko. Dwa miesiące temu mój partner mnie zostawił dla młodszej kobiety i wyprowadził się do niej. Ja i synek bardzo to przeżyliśmy. Dziecko rozpacza zwłaszcza w nocy i nad ranem, ponieważ jego stałym zachowaniem było przychodzenie do na

 

Przemoc matki wobec dzieci

Moja żona od pewnego czasu zaczęła bić swojego syna (to jej dziecko z pierwszego małżeństwa, jego ojciec nie żyje). Mamy jeszcze 2-letnią córkę. Wobec mnie prowokowała coraz bardziej wulgarne i ostre awantury. Nie wiem, co się stało, że tak bardzo się zmieniła. W każdym razie z tego powodu 4 miesiąc

 

Miejsce złożenia wniosku o ustalenie widzeń z dzieckiem

Mój syn ma dziecko ze związku partnerskiego. Jego partnerka już w czasie ciąży przeprowadziła się do innego miasta (z Poznania do Warszawy). Obecnie co chwilę zmienia miejsce zamieszkania. Gdzie w takiej sytuacji syn powinien złożyć wniosek o ustalenie widzeń z dzieckiem? 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »