Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wywóz nieczystości – uprawnienia urzędnika do kontroli właściciela posesji

Autor: Łukasz Poczyński • Zaktualizowane: 04.12.2012

Czy urzędnik ZD i UM oraz funkcjonariusz straży miejskiej mają prawo nachodzić osoby prywatne na terenie ich posesji w celu sprawdzenia umów i faktur za wywóz nieczystości? Jaka grzywna grozi za brak takich dokumentów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku m.in. „przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

 

Z kolei artykuł 6 ust. 1 i ust. 1a stwierdza, że właściciel nieruchomości nie może bez upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale rady gminy wykonać obowiązku pozbycia się odpadów komunalnych i nieczystości w sposób inny niż w ustawie tej wskazany, to jest przez zawarcie umowy o świadczeniu usług (w zakresie odbierania odpadów komunalnych), zapłacenie za ich wykonanie i udokumentowanie tego przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

 

Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować wykonanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia.

 

Niewykonanie obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Przechodząc do tematu straży miejskiej, trzeba zauważyć, że jej uprawnienia i obowiązki reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Jest to samorządowa formacja powołana „do ochrony porządku publicznego na terenie gminy”. Może ją utworzyć rada gminy. Pomimo że wspomniana ustawa jest podstawowym aktem prawnym w tym zakresie, to jednak wszystkich zadań, a przede wszystkim uprawnień strażników miejskich (gminnych), nie określa. Kluczowy jest w tym wypadku art. 10. Stanowi on, iż „straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego”.

 

Kompetencje straży miejskiej do kontroli zawierania umów i płacenia rachunków za wywóz śmieci wynikają więc prawdopodobnie ze stosownej uchwały rady gminy, która jest aktem prawa miejscowego.

 

Uchwała taka wprowadza z reguły stosowny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który ustala szczegółowe zasady, zadania i obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie.

 

Zgodnie z art. 3 powołanej wyżej ustawy „utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy”. Natomiast wykonanie takiego obowiązku wymaga od gminy nakładów finansowych bądź działań organizacyjnych dla stworzenia w gminie systemu usuwania odpadów komunalnych. Na gminie również spoczywa obowiązek kontroli utrzymania ładu i czystości na jej terenie. Wykorzystywana w tym celu jest właśnie straż miejska. Przyjmuje się, iż straż miejska, wykonując swoje zadania, ma prawo m.in. do: udzielania pouczeń, ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, dokonywania czynności sprawdzających, wydawania poleceń, żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych. Zatem odpowiadając wprost na Pańskie pytanie, należy stwierdzić, że straż miejska jest uprawniona do przeprowadzania kontroli, o której mowa w pytaniu, jednak pod warunkiem, iż kontrolę tę przeprowadza w granicach uprawnień nadanych jej ustawami (wymienionymi powyżej) oraz aktami prawa miejscowego, używając do tego celu tylko takich środków, na jakie pozwalają jej przepisy, a nadto, jak należy przyjąć, tylko gdy zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia (trudno wszak przyjmować aby czynności wyjaśniające straż miejska mogła podejmować sobie ot tak w stosunku do każdego, przypadkowo wybranego obywatela).

 

Należy zaznaczyć, że pracownik urzędu ma prawo być obecny przy kontroli, jeśli został do tego upoważniony (powinien legitymować się pisemnym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, które zobowiązany jest okazać na Pańskie wezwanie).

 

W praktyce pojawił się kiedyś problem, czy pracownik urzędu gminy bądź strażnik gminny, sprawdzając wykonywanie przez właściciela nieruchomości obowiązku, ma udać się do niego i zażądać okazania umowy i dowodów płacenia za usługi, czy też może go wezwać do siebie do siedziby urzędu gminy lub posterunku straży. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia, to sprawdzenie umowy i dowodów płacenia za usługi następuje w ramach czynności wyjaśniających przewidzianych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepis art. 54 § 1 tegoż kodeksu wskazuje, że czynności te należy „w miarę możności” podjąć w miejscu popełnienia czynu. Oczywiste jest, że takim miejscem jest nieruchomość, której właściciel nie wywiązał się z obowiązku. Regułą powinno być udanie się do niego, ale zastrzeżenie „w miarę możności” nie wyklucza wezwania go w wyjątkowych sytuacjach do urzędu gminy lub posterunku straży.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 1 =

»Podobne materiały

Kara za nielegalny wywóz śmieci

Kilka miesięcy temu wywiozłem jeden worek ze śmieciami (który nie zmieścił się w moim przydomowym koszu) na pewien plac, gdzie stoją kontenery i ludzie wyrzucają swoje odpady. Dostałem kilka dni temu pismo z gminy, w którym wzywa się mnie do posprzątania całego placu. Uważam, że moje przewinienie ni

 

Wymiana starego istniejącego przyłącza wodnego

Kilka dni temu miałem awarię przyłącza wodnego. Awaria została usunięta przez przedsiębiorstwo wodociągowe, lecz powiedziano mi, że teraz ta awaria została zrobiona gratis, lecz przyłącze jest w złej kondycji, należy je wymienić i zrobić to na mój, czyli odbiorcy koszt. Czytałem ustawę z dnia 7 czer

 

Pozbawienie działki dojazdu do drogi publicznej

Urząd miasta, sprzedając działkę, której był właścicielem, pozbawił mnie dojazdu do drogi publicznej i wydał decyzję o jej zabudowie. Miałem dojazd z innej strony, ale urząd wydał kolejną decyzję o zabudowie. Obecnie nie mogę dojechać do swojej działki. Czy urząd miasta popełnił błędy, wydając decyz

 

Wycinka drzew w lesie bez zezwolenia

Mój ojciec wyciął około 14 m3 drzewa grubego bez zezwolenia w lesie należącym do mojego wujka (to nie jest las państwowy). Wujek pozwolił na tę wycinkę. Niestety leśniczy zgłosił sprawę na policję. Drewno zostało zatrzymane. Wiem, że ojcu grozi mandat 500 zł (na mandacie widniał art. 158 Kodeksu wyk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »