Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie zadłużenia przez spółdzielnie mieszkaniową po śmierci właściciela mieszkania

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 02.01.2020

Jak odzyskać dług za mieszkanie po zmarłym właścicielu? Piszę w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, której jestem członkiem. Ów lokal znajduje się w naszym budynku. Niedawno minęło 5 lat od śmierci właściciela zadłużonego mieszkania. Mieszkanie było współwłasnością zmarłego i jego żony, która wraz z dziećmi przebywa za granicą. Wyjechali jeszcze kilka lat przed śmiercią jej męża. Żona i dzieci nie utrzymywały kontaktu ze zmarłym. Nie przyjechali na pogrzeb i nie kontaktują się w sprawie mieszkania. Minęło 5 lat, a my nadal utrzymujemy zadłużony pustostan. Jak rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie zadłużenia przez spółdzielnie mieszkaniową po śmierci właściciela mieszkania

Fot. Fotolia

Obowiązki właściciela lokalu

Jako wspólnota macie Państwo szereg uprawnień dochodzenia roszczeń od właścicieli łącznie z licytacją lokalu.

 

Obowiązki właściciela lokalu, w szczególności te charakterystyczne dla tego rodzaju własności – wynikające z art. 12, 13 i 15 ustawy o własności lokali (u.w.l.) – zostały skorelowane, w zakresie istotnych ich naruszeń, z sankcją przymusowej sprzedaży lokalu. Sankcja ta ma postać przyznanego wspólnocie mieszkaniowej roszczenia o nakazanie niesolidnemu lub niesubordynowanemu właścicielowi sprzedaży lokalu. Warunkiem skorzystania z niej jest wystąpienie jednej z przesłanek wymienionych w ust. 1 art. 16 u.w.l. i podjęcie przez ogół właścicieli uchwały o wytoczeniu powództwa (art. 22 ust. 3 pkt 7 u.w.l.). Wykazanie spełnienia przesłanki lub przesłanek z tego przepisu powinno nastąpić przed sądem, a ciężar udowodnienia związanych z tym faktów spoczywa na wspólnocie (art. 6 Kodeksu cywilnego, dalej „K.c.”). Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania tego typu sprawy jest sąd rejonowy – przy wartości przedmiotu sporu (lokalu) – do 75 000 zł lub okręgowy – dla lokali przekraczających tę wartość (art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego; dalej „K.p.c.”).

 

Jeżeli wspólnota mieszkaniowa uzyskała przeciwko właścicielowi lokalu nakaz zapłaty lub zasądzający zapłatę wyrok sądu (bez względu na wysokość zasądzonej kwoty) i są one prawomocne, może wystąpić o nadanie tym orzeczeniom klauzuli wykonalności (art. 776 i 781 K.p.c.), a po uzyskaniu wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Egzekucja z nieruchomości prowadzona przez komornika

Jednym ze sposobów egzekucji należności pieniężnych jest egzekucja z nieruchomości, w tym z lokalu stanowiącego odrębną własność. Prowadzi ją komornik, w którego okręgu nieruchomość jest położona (art. 921 i n. K.p.c.). Egzekucja komornicza do lokalu dłużnika następuje z chwilą zajęcia tego prawa. Zajęcie jest skuteczne wobec właściciela z chwilą doręczenia mu wezwania komornika do zapłaty długu, a gdy wezwania mu nie doręczono, z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla lokalu o wszczęciu egzekucji. Ten ostatni moment ma także skutek w stosunku do osób trzecich (art. 925 § 1 K.p.c.). Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji z lokalu dłużnika, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze doręczone dłużnikowi ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany (art. 925 § 2 K.p.c.).

 

Interes prawny wspólnoty w ustaleniu spadkobierców

Kwestia zasadnicza sprowadza się do ustalenia właścicieli (spadkobierców zmarłego). Wspólnota ma interes prawny w ustaleniu spadkobierców, zgodnie z treścią art. 1025 K.c. Do kręgu podmiotów mających interes w stwierdzeniu nabycia spadku, a zatem legitymowanych czynnie do wystąpienia ze stosownym wnioskiem, należą przede wszystkim spadkobiercy, a także spadkobiercy osób powołanych do spadku, zmarłych przed stwierdzeniem nabycia spadku. Zainteresowanymi są także osoby, które nabywają spadek według ogólnych reguł dziedziczenia ustawowego po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego dziedziczącego w pierwszej kolejności (por. postanowienie SN z dnia 10 grudnia 1992 r., II CRN 135/92, PS 1996, nr 2, s. 56, z omówieniem J. Gudowskiego, Przegląd orzecznictwa). Ponadto interes mają wierzyciele spadkodawcy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, a także wierzyciele spadkobiercy.

 

W rozumieniu art. 1025 § 1 zdanie pierwsze K.c. oraz art. 669-6792 K.p.c. – zainteresowanymi w zgłoszeniu żądania stwierdzenia nabycia spadku zarówno w podstawowym trybie przewidzianym w art. 669-677 K.p.c., jak i w trybie szczególnym przewidzianym w art. 679 K.p.c. są nie tylko spadkobiercy lub ich następcy prawni, lecz wszystkie osoby, które mają interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy.

 

Sam fakt, że nie znacie Państwo miejsca zamieszkania czy pobytu spadkobierców, nie jest przeszkodą. Możliwość taka istnieje poprzez ogłoszenie zastępujące wezwanie. Sąd w toku postępowania sądowego może ogłosić, iż jest prowadzona sprawa spadkowa po zmarłym i wezwać spadkobierców do wzięcia udziału w sprawie o zakreślonym terminie. Jest to żmudne postępowanie, ale oczywiście do zrealizowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VII =

»Podobne materiały

Dokumenty wspólnoty

Jestem pełnomocnikiem właściciela mieszkania upoważnionym do głosowania i w związku z tym prokurent wspólnoty mieszkaniowej (tak samo jak zarząd tej wspólnoty) odmawia mi wglądu do dokumentów wspólnoty. Czy to zgodne z prawem?

 

Ogródek przydomowy we wspólnocie

Mam zamiar kupić mieszkanie wraz z prawem wyłącznego korzystania do przynależnego do niego ogródka przydomowego (ogródek jest na mapie osiedla). Czy ogródek ten stanowi część wspólną terenu wspólnoty? Czy będę go mogła zagospodarować po swojemu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »