Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa czy stan nieczynny – co wybrać?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 03.11.2009

Jestem nauczycielem i dostałam wypowiedzenie ze względu na zmianę planu nauczania. W poprzednim roku szkolnym miałam ograniczenie zatrudnienia do 12/18. W ciągu 30 dni muszę zdecydować, co wybieram: 6-miesięczną odprawę czy stan nieczynny. Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam 25 lat pracy. Co byłoby dla mnie korzystniejsze? Czy jeśli będę w stanie nieczynnym, będę mogła podjąć pracę w innej szkole? Jak rozumieć zdanie: „Wygaśnięcie stosunku pracy dla nauczyciela powoduje skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odprawa czy stan nieczynny – co wybrać?

Co oznacza przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny?

Przeniesienie w stan nieczynny nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy. Nauczyciel w stanie nieczynnym nadal traktowany jest jak osoba zatrudniona. Definitywne wygaśnięcie stosunku pracy następuje po zakończeniu sześciomiesięcznego terminu, na jaki nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny.

 

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego), do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

 

W sytuacji, kiedy nauczycielowi zmniejszono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć i wynagrodzenie – zgodnie z art. 22 ust. 2a Karty nauczyciela – a dopiero w następnym roku przeniesiono go w stan nieczynny (tak jak w Pani przypadku), to podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed ograniczeniem zatrudnienia.

Przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości ponownego podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

 

Jeżeli więc w Pani szkole powstanie możliwość zatrudnienia nauczyciela na stanowisku zgodnym z Pani kwalifikacjami, to będzie Pani przysługiwało pierwszeństwo w podjęciu pracy na tym stanowisku. Ewentualna odmowa podjęcia pracy spowoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

Czy nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może podjąć pracę w innej szkole? 

Może Pani podjąć pracę w innej szkole lub w tej, w której Pani pracuje. Takie zatrudnienie może nastąpić na Pani wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, w wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Taką pracę może Pani podjąć, jeżeli ma Pani odpowiednie kwalifikacje. To dodatkowe zatrudnienie może być w pełnym lub w niepełnym wymiarze.

 

Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku można być zatrudnionym na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z upływem 6-miesięcznego okresu przeniesienia w stan nieczynny drugi stosunek pracy nauczyciela ulega rozwiązaniu.

 

W razie gdyby dyrektor przywrócił Panią do pracy, to ten drugi stosunek pracy ulega rozwiązaniu z mocy prawa w momencie przywrócenia do pracy.

 

Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do wymiaru zajęć, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

 

To, że wygaśnięcie stosunku pracy powoduje skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych, oznacza, że jeżeli spełnia Pani inne warunki (o nich poniżej) i po wygaśnięciu stosunku pracy będzie Pani co najmniej 6 miesięcy osobą bezrobotną, to może Pani otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego – stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 12, poz. 1252) – przysługuje osobie, która:

  1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
  3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
  6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

 

Trudno powiedzieć, które rozwiązanie – odprawa czy stan nieczynny – jest korzystniejsze. Stan nieczynny daje szanse na przywrócenie do pracy, jeżeli w ciągu 6 miesięcy dyrektor będzie miał możliwość zatrudnienia nauczyciela na stanowisku zgodnym z Pani kwalifikacjami. W przypadku niezłożenia wniosku o przeniesienie w stan spoczynku Pani stosunek pracy definitywnie ulegnie rozwiązaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + dziesięć =

»Podobne materiały

Młodociana pracownica w ciąży

Prowadzę mały sklep wielobranżowy, mam uczennicę (pracownika młodocianego), która jest zatrudniona na czas nieokreślony, bo tak wymaga OHP. Właśnie mi oznajmiła, że jest w ciąży. Zdają sobie sprawę, że nie mogę jej zwolnić. Zrobiłam jej więc aneks do umowy, w którym napisałam, że pracuje u mnie na 1

 

Drobna kradzież (przypadkowa) w miejscu pracy

Zostałam posądzona o kradzież ołówka o wartości 0,57 zł w sklepie podczas pracy. Faktycznie, zabrałam go z półki, bo musiałam uzupełnić tabele produktów, a nie miałam przy sobie nic do pisania ani innych pracowników nie było w pobliżu. Przypadkiem został w mojej kieszeni i został znaleziony pod

 

Odzyskanie kaucji za wynajmowane mieszkanie

Wynajmowałem mieszkanie, mam obecnie problem z odzyskaniem kaucji. Zgodnie z umową najmu właściciel powinien rozliczyć kaucję w ciągu 15 dni od daty rozwiązania umowy. Co miesiąc terminowo regulowałem czynsz, w tej kwocie zawierały się ryczałty za media, prąd, gaz itp. Zgodnie z umową powinienem rów

 

Zrzeczenie się dziedziczenia – czy można anulować taką umowę?

W 2007 roku podpisałam u notariusza oświadczenie o zrzeczeniu się dziedziczenia po rodzicach. Następnie rodzice przepisali dom na moją siostrę i jej męża aktem notarialnym. Szwagier porzucił moją siostrę, która złożyła już wniosek o separację i alimenty (mają jedno dziecko). Mąż mojej siostry zapowi

 

Pełnomocnictwo procesowe a pełnomocnictwo do doręczeń

Niedawno zmarł mój ojciec, odbędzie się sprawa spadkowa. Mój brat, który mieszka za granicą, ustanowił naszą mamę pełnomocnikiem dla doręczeń. Czy to pełnomocnictwo wystarczy, by mama mogła decydować za brata w sądzie?

 

Podział schedy spadkowej i zniesienie współwłasności

W 1993 r. w formie darowizny otrzymałam od brata działkę z domem (brat wcześniej otrzymał je od rodziców). W 1998 r. zrzekłam się jej na rzecz brata, on zaś podarował mi ok. 1 ha ziemi. W 2002 r. brat zmarł. Wyrokiem sądu matka odziedziczyła 3/8 całości (ojciec już nie żył), a ja i każdy z mojego ro

 

Długi po zmarłym – uchylenie się od skutków niedotrzymania terminu odrzucenia spadku na skutek błędu

Moja mama w zeszłym roku pochowała brata, który mieszkał sam w mieszkaniu komunalnym, nie miał dzieci ani żony. Po jego śmierci mama, nie wiedząc o tej konieczności, nie dokonała odrzucenia spadku, a po ośmiu miesiącach od pogrzebu mama otrzymała od zarządcy domów komunalnych wezwanie do zapłaty dłu

 

Hałaśliwa działalność prowadzona naprzeciwko gospodarstwa agroturystycznego

Mieszkam na Mazurach, prowadzę działalność agroturystyczną. Naprzeciwko mojego ośrodka niedawno zaadaptowano stary budynek pod działalność warsztatu sprzętu rolniczego. Punkt działa do późnych godzin (nawet do 23), do mojego domu dochodzą ciągłe odgłosy – głośne maszyny i inne hałasy. Nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »