.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku przerwy w dostawie wody

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Niedawno została odcięta woda do budynku, wskutek czego zepsuła się nam maszyna. Naprawa sprzętu jest bardzo kosztowna. O braku wody powiadomiłem spółdzielnię, po czym woda została włączona. Kto jest odpowiedzialny za niepowiadomienie mnie o planie wstrzymania dostawy wody? Spółdzielnia twierdzi (ale nie wiem, czy to prawda), że winne jest przedsiębiorstwo, które podczas prac konserwatorskich przypadkowo odcięło wodę – natomiast przedsiębiorstwo odsyła mnie do spółdzielni, z którą ma podpisaną umowę na dostawę wody.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku przerwy w dostawie wody

Kto jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną na skutek odcięcia dostawy wody od budynku?

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności przytoczyć należy treść art. 415 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), zgodnie z którym „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Powyższa zasada winy jest regułą w polskim ustawodawstwie i oznacza ona, że aby móc domagać się od sprawcy szkody jej naprawienia, należy temu sprawy udowodnić, iż to z jego zachowania lub zaniechania szkoda powstała i że jego działanie albo zaniechanie było obiektywnie nieprawidłowe.

 

I od tej zasady są jednak wyjątki, a jednym z nich jest przepis art. 435 § 1 K.c., zgodnie z którym „prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności”.

Brak informacji o przerwie w dostawie wody do budynku

Mając na uwadze powyżej przytoczone przepisy oraz opisany przez Pana stan faktyczny, należy w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie o osobę sprawcy szkody dokonać analizy, który z tych podmiotów – dostawca wody czy spółdzielnia – zainicjował odcięcie wody i który z nich zobowiązany był do poinformowania Pana o planowaniu takiego odcięcia. Przydatne w tej analizie byłoby uzyskanie rzetelnych informacji co do przyczyn odcięcia dopływu wody – czy związane było to np. z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, nieoczekiwaną awarią czy też może w związku z zaleganiem przez Pana z uiszczeniem należnej opłaty.

 

Zauważyć w tym miejscu należy, że w opisanej przez Pana sytuacji ciężar dowodu rozkłada się różnie w zależności od tego, którego z możliwie odpowiedzialnych podmiotów zdecydowałby się Pan pociągnąć do odpowiedzialności.

 

W przypadku spółdzielni to na Panu spoczywałby ciężar wykazania, że jej działanie, tj. odcięcie dopływu wody, było przyczyną powstania Pańskiej szkody (w tym musiałby Pan wykazać związek przyczynowy pomiędzy brakiem wody a awarią maszyny, co jednak nie powinno być raczej trudne), oraz że spółdzielnia ponosi winę, tzn. rażąco zaniedbała obowiązek powiadomienia Pana o planowanej przerwie w dostawie wody.

 

W przypadku zaś przedsiębiorstwa komunalnego wystarczyłoby, aby wykazał Pan związek przyczynowy pomiędzy działaniem tego przedsiębiorstwa (przerwa w dostawie wody) a powstałą szkodą, gdyż stosując art. 435 § 1 K.c., to przedsiębiorstwo musiałoby udowodnić, że nie ponosi winy za tę szkodę, tj. udowodnić, że przerwa w dostawie wody powstała np. wskutek awarii powstałej pod wpływem działania sił wyższych. Zaznaczyć także należy, że „zwykła” awaria nie eliminuje automatycznie Pańskich roszczeń, gdyż zawsze można podnosić, iż przyczyną takiej awarii było niedostateczne konserwowanie rurociągów przez to przedsiębiorstwo.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skierowanie roszczeń odszkodowawczych

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że aby móc precyzyjnie skierować swoje roszczenia odszkodowawcze, powinien Pan najpierw ustalić przyczynę braku wody i podmiot, który odpowiada za taki stan rzeczy z związku ze swoim zaniedbaniem (np. nienależyta konserwacja, brak powiadomienia o planowanej przerwie w dostawie) albo w związku ze swoim działaniem (uszkodzenie sieci wodnej lub prowadzenie prac naprawczych lub konserwacyjnych bez uprzedzenia odbiorców wody). Warto również przestudiować treść łączącej Pana ze spółdzielnią umowy, w której powinny być przedstawione prawa i obowiązki stron, w tym obowiązki spółdzielni jako zarządcy nieruchomości.

 

Wracając do powodów, które Pan podał jak prawdopodobne, to przede wszystkim należy sprawdzić, kto zainicjował przerwę w dostawie wody – czy zrobiło to przedsiębiorstwo wobec konieczności prowadzenia prac konserwatorskich, czy spółdzielnia zwróciła się do przedsiębiorstwa o wyłączenie wody w jakimkolwiek celu, czy też samodzielnie wodę tę wyłączyła.

 

W tej sprawie może okazać się, że bez skomplikowanego pozwu nie będzie Pan w stanie skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Odpowiedzialność za brak wody

Odpowiedzialność za brak wody należy oceniać pod względem tego, kto spowodował odcięcie wody i tu, zgodnie z tym, co Pan pisze, ujawnia się odpowiedzialność pracownika przedsiębiorstwa, czyli samego przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność spółdzielni mogłaby w takiej sytuacji powstać, gdyby np. spółdzielnia wiedząc i będąc zobowiązaną do powiadomienia właścicieli lokali o planowanej przerwie w dostawie wody, z własnej winy tego nie dokonała.

 

Analiza Pańskiego problemu wskazuje raczej na istnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa opartego na odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego niż odpowiedzialności spółdzielni, która mogłaby ewentualnie odpowiadać z tytułu nienależycie wykonanej umowy (dostawy wody, jeżeli taką umową podpisał Pan ze spółdzielnią).

 

Niestety, jeżeli zarówno spółdzielnia, jak i przedsiębiorstwo nie wykazują woli współpracy w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności powstania szkody, ewentualne wystąpienie na drogę sądową niesie ze sobą pewną dozę niepewności i ryzyka procesowego, iż ostatecznie sąd uzna, że odpowiedzialne jest np. nie przedsiębiorstwo, a właśnie spółdzielnia.

 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji powinien Pan spróbować jeszcze uzyskać wgląd w dokumentację spółdzielni związaną z przedmiotową przerwą w dostawie wody, tj. należy sprawdzić, z czyjej inicjatywy odcięcie wody nastąpiło. Jeżeli potwierdzi się wersja, że to przedsiębiorstwo bez ostrzeżenia i właściwej informacji ze względu na prace konserwatorskie odłączyło czasowo dopływ wody, to skierowanie Pańskich roszczeń przeciwko temu przedsiębiorstwu byłoby najbardziej uzasadnione.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu