Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niebieska karta a praca w szkole

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.07.2016

Jeżeli osoba ma założoną „niebieską kartę”, a jest nauczycielem, może nadal pracować w szkole?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią Karty Nauczyciela:

 

„Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która:

 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 

1a. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej określają te przepisy.

 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych, także poprzez egzaminy znajomości języka i wykaz tych egzaminów oraz może określić szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, uwzględniając w szczególności potrzeby kształcenia zawodowego.

 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić, w drodze rozporządzenia, szkoły artystyczne i placówki kształcenia artystycznego, w których stanowiska nauczycieli mogą zajmować osoby mające ukończoną szkołę artystyczną II stopnia w zakresie kierunku odpowiadającego nauczanym przedmiotom, uwzględniając w szczególności rodzaje szkół i placówek kształcenia artystycznego, w których możliwe będzie zatrudnienie nauczycieli mających ukończoną szkołę artystyczną II stopnia”.

 

Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 1 „stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:

 

1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego

2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;

5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1–5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9.

 

2. Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę”.

 

Reasumując – nauczyciel powinien przestrzegać zasad moralnych. To jest podstawa do nawiązania stosunku pracy. Jeśli jednak już pracuje, tylko skazanie za przestępstwo umyślne – np. znęcania nad rodziną jest podstawą do wygaśnięcia stosunku pracy.

 

Niebieska karta to nic innego jak konieczność sprawdzania rodziny przez dzielnicowego. Nie jest podstawą do wypowiedzenia pracy nauczycielowi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + VI =

15.07.2020

"Jeśli jednak już pracuje, tylko skazanie za przestępstwo umyślne – np. znęcania nad rodziną jest podstawą do wygaśnięcia stosunku pracy." Jeżeli jednak jeszcze nie pracujesz jako nauczyciel to zapomnij, nikt już cię nie zatrudni. Niebieska karta nawet zamknięta uniemożliwia pracę z dziećmi, bo "bez powodu nikt przecież tej procedury nie wszczynał"

Mirek

»Podobne materiały

Zwolnienie nauczyciela z powodu braku godzin

Dyrektor szkoły z powodu braku godzin musi zwolnić jednego nauczyciela. Ma do wyboru dwie osoby, przy czym jedna z nich ma zdecydowanie dłuższy staż pracy i wyższy stopień awansu. Z powodów formalnych (L4) zwolnienie drugiego nauczyciela jest jednak niemożliwe, więc wypowiedzenie otrzyma p

 

Umowa na zastępstwo w szkole a ciąża

Jestem zatrudniona jako nauczyciel kontraktowy na umowę o pracę do końca czerwca na zastępstwo. Obecnie okazało się, że jestem w ciąży i gdy umowa skończy się będę w dwudziestym pierwszym tygodniu ciąży. Dowiedziałam się od dyrektora szkoły, że moja umowa nie zostanie przedłużona do dnia porodu. Czy

 

Zmiana miejsca pracy przez nauczyciela

Jestem nauczycielem. Szkoła, w której pracuję, jest w trakcie likwidacji. W tym roku mam pełny etat, w przyszłym roku zmniejszy się on o połowę. Czy mogę zostać zatrudniony w innej szkole (prowadzonej przez ten sam organ, mającej jednak innego dyrektora) na zasadzie przeniesienia, zachowując prawo z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »