Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwalifikacje dyrektora przedszkola prywatnego

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 05.01.2019

Mam pytanie dotyczące kwalifikacji dyrektora przedszkola prywatnego. Czy może pełnić stanowisko dyrektora przedszkola prywatnego (prowadzonego na zasadzie publicznego) osoba będąca magistrem pedagogiki przedszkolnej i posiadająca studia podyplomowe w zakresie menadżera placówek oświatowych bez statusu nauczyciela mianowanego?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawowym aktem prawnym, z którym wiąże się Pańskie pytanie jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2018.996 j.t.) – Prawo oświatowe.

 

Przepisy tej ustawy regulują wszelkie formy wychowania publicznego, niepublicznego, jak również kompetencje osób kierujących przedszkolami, szkołami, innymi formami zachowania.

 

Przedszkola niepubliczne zostały zobowiązane do respektowania niektórych przepisów ustawy – art. 102 odnoszącego się do zawartości statutu, co oznacza, że statut przedszkola niepublicznego powinien być skonstruowany w ten sam sposób jak przedszkola publicznego oraz, że przed 1 września 2017 r. statuty przedszkoli niepublicznych powinny zostać dostosowane do nowych wymogów. Ustęp 3, art. 172 stanowi, że przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 art. 172 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.

 

Szkołą lub placówką publiczną, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2, może kierować wyłącznie nauczyciel, a więc osoba mająca kwalifikacje określone w art. 9 Karty Nauczyciela i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie. Ponadto art. 62 ust. 1 wymaga, aby dyrektor szkoły lub placówki miał przyznany decyzją administracyjną (aktem nadania) stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Przepisu art. 62 – jak zresztą większości przepisów rozdziału trzeciego ustawy – nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych. Niepubliczne szkoły i placówki, które nie ubiegają się o uprawnienia szkół publicznych, nie muszą spełniać wymienionych warunków kadrowych, programowych i innych wskazanych w ustawie.

 

W szkole i placówce niepublicznej osoba prowadząca decyduje o sposobie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły oraz osobie, która zostanie dyrektorem. Ich organy prowadzące swobodnie decydują o tym, kto będzie kierował placówką oraz w jakim trybie dojdzie do obsady stanowiska kierowniczego. Wybrana osoba – niekoniecznie w wyniku konkursu – jest powoływana jako dyrektor zawsze na tej samej podstawie prawnej, zarówno w przypadku, gdy jest nauczycielem, jak i gdy nie jest zatrudniona w charakterze nauczyciela.

 

Jednakże, skoro przedszkole niepubliczne prowadzone jest na zasadach przedszkola publicznego, w moim przekonaniu należałoby stosować przepisy rozporządzenia, wydanego na mocy art. 62 ust. 4 ustawy, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek publicznych.

 

Dyrektor publicznego przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej (wymienionej w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10) będący nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, powinien spełniać następujące wymagania (§ 1 rozporządzenia):

 

„1) ukończenia studiów wyższych i posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz przygotowania pedagogicznego i kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) co najmniej 5-letniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub dydaktycznej w charakterze nauczyciela akademickiego;

4) uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy w przedszkolu, szkole lub placówce w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywnej oceny pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej;

5) spełniania warunków zdrowotnych niezbędnych do pracy na stanowisku kierowniczym;

6) pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;

7) niekaralności karą dyscyplinarną na podstawie art.76 ust. 1 KN, art. 140 ust.1 p.s.w. oraz niepodlegania w chwili powierzenia stanowiska postępowaniu dyscyplinarnemu;

8) niekaralności za przestępstwo (przestępstwo karnoskarbowe) popełnione umyślnie;

9) braku toczącego się przeciwko danej osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

11) w przypadku cudzoziemca – posiadania znajomości języka polskiego poświadczonej na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.).”

 

Osoba niebędąca nauczycielem może zostać powołana na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek pod następującymi warunkami (§ 6 rozporządzenia):

 

„1) posiadania obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem osób mających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończenia studiów wyższych i posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;

3) posiadania co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

4) braku toczącego się przeciwko danej osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego;

5) spełniania wymagań określonych w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia, tzn.:

a) posiadania formalnych kwalifikacji z zakresu zarządzania,

b) spełniania wymagań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

c) posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

d) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz braku toczącego się przeciwko osobie postępowania karnego,

e) niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

f) poświadczonej znajomości języka polskiego – jeżeli dyrektor jest cudzoziemcem.”

 

W przypadku placówek niepublicznych z uprawnieniami publicznych – w moim przekonaniu, dyrektor, jak i nauczyciele w nich zatrudnieni powinni spełniać wymogi przewidziane w zakresie dotyczącym placówek publicznych.

 

Osoba będąca magistrem pedagogiki przedszkolnej i posiadająca studia podyplomowe w zakresie menadżera placówek oświatowych bez statusu nauczyciela mianowanego może być dyrektorem, o ile spełnia pozostałe warunki określone w rozporządzeniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus I =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Dodatkowe obowiązki narzucone nauczycielowi niezwiązane z wykonywanym zawodem

Pracuję w szkole jako pedagog i nauczyciel języka francuskiego. Mam 20 godzin pensum tygodniowo, jednak mój rzeczywisty czas pracy wynosi nawet 34 godziny. Dyrektor narzuca mi dodatkowe obowiązki niezwiązane z wykonywanym zawodem, które muszę wykonywać – oczywiście bezpłatnie. Czy mo

Czy uczelnia może odebrać mi tytuł magistra?

Zdobyłem tytuł magistra 6 lat temu. Być może praca magisterska zostanie uznana za plagiat. Czy uczelnia może mi odebrać tytuł magistra? Dzięki niemu dostałem awans i podwyżkę. Czy mogę odpowiadać z art. 286 K.k.?

Sytuacja nauczyciela po zamknięciu gimnazjum

Jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, to mój 35. rok „przy tablicy”. Od września 2017 roku moje gimnazjum zostanie wchłonięte przez szkołę podstawową. Niestety, dla wielu z nas nie będzie godzin. Bedą zwolnienia. W styczniu tego roku ukończyłam 56 lat, w świetle nowego p
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »