Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwalifikacje dyrektora przedszkola prywatnego

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 05.01.2019

Mam pytanie dotyczące kwalifikacji dyrektora przedszkola prywatnego. Czy może pełnić stanowisko dyrektora przedszkola prywatnego (prowadzonego na zasadzie publicznego) osoba będąca magistrem pedagogiki przedszkolnej i posiadająca studia podyplomowe w zakresie menadżera placówek oświatowych bez statusu nauczyciela mianowanego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowym aktem prawnym, z którym wiąże się Pańskie pytanie jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2018.996 j.t.) – Prawo oświatowe.

 

Przepisy tej ustawy regulują wszelkie formy wychowania publicznego, niepublicznego, jak również kompetencje osób kierujących przedszkolami, szkołami, innymi formami zachowania.

 

Przedszkola niepubliczne zostały zobowiązane do respektowania niektórych przepisów ustawy – art. 102 odnoszącego się do zawartości statutu, co oznacza, że statut przedszkola niepublicznego powinien być skonstruowany w ten sam sposób jak przedszkola publicznego oraz, że przed 1 września 2017 r. statuty przedszkoli niepublicznych powinny zostać dostosowane do nowych wymogów. Ustęp 3, art. 172 stanowi, że przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 art. 172 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.

 

Szkołą lub placówką publiczną, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2, może kierować wyłącznie nauczyciel, a więc osoba mająca kwalifikacje określone w art. 9 Karty Nauczyciela i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie. Ponadto art. 62 ust. 1 wymaga, aby dyrektor szkoły lub placówki miał przyznany decyzją administracyjną (aktem nadania) stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

 

Przepisu art. 62 – jak zresztą większości przepisów rozdziału trzeciego ustawy – nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych. Niepubliczne szkoły i placówki, które nie ubiegają się o uprawnienia szkół publicznych, nie muszą spełniać wymienionych warunków kadrowych, programowych i innych wskazanych w ustawie.

 

W szkole i placówce niepublicznej osoba prowadząca decyduje o sposobie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły oraz osobie, która zostanie dyrektorem. Ich organy prowadzące swobodnie decydują o tym, kto będzie kierował placówką oraz w jakim trybie dojdzie do obsady stanowiska kierowniczego. Wybrana osoba – niekoniecznie w wyniku konkursu – jest powoływana jako dyrektor zawsze na tej samej podstawie prawnej, zarówno w przypadku, gdy jest nauczycielem, jak i gdy nie jest zatrudniona w charakterze nauczyciela.

 

Jednakże, skoro przedszkole niepubliczne prowadzone jest na zasadach przedszkola publicznego, w moim przekonaniu należałoby stosować przepisy rozporządzenia, wydanego na mocy art. 62 ust. 4 ustawy, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek publicznych.

 

Dyrektor publicznego przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej (wymienionej w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10) będący nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, powinien spełniać następujące wymagania (§ 1 rozporządzenia):

 

„1) ukończenia studiów wyższych i posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz przygotowania pedagogicznego i kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) co najmniej 5-letniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub dydaktycznej w charakterze nauczyciela akademickiego;

4) uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy w przedszkolu, szkole lub placówce w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywnej oceny pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej;

5) spełniania warunków zdrowotnych niezbędnych do pracy na stanowisku kierowniczym;

6) pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;

7) niekaralności karą dyscyplinarną na podstawie art.76 ust. 1 KN, art. 140 ust.1 p.s.w. oraz niepodlegania w chwili powierzenia stanowiska postępowaniu dyscyplinarnemu;

8) niekaralności za przestępstwo (przestępstwo karnoskarbowe) popełnione umyślnie;

9) braku toczącego się przeciwko danej osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

11) w przypadku cudzoziemca – posiadania znajomości języka polskiego poświadczonej na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.).”

 

Osoba niebędąca nauczycielem może zostać powołana na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek pod następującymi warunkami (§ 6 rozporządzenia):

 

„1) posiadania obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem osób mających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończenia studiów wyższych i posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;

3) posiadania co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

4) braku toczącego się przeciwko danej osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego;

5) spełniania wymagań określonych w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia, tzn.:

a) posiadania formalnych kwalifikacji z zakresu zarządzania,

b) spełniania wymagań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

c) posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

d) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz braku toczącego się przeciwko osobie postępowania karnego,

e) niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

f) poświadczonej znajomości języka polskiego – jeżeli dyrektor jest cudzoziemcem.”

 

W przypadku placówek niepublicznych z uprawnieniami publicznych – w moim przekonaniu, dyrektor, jak i nauczyciele w nich zatrudnieni powinni spełniać wymogi przewidziane w zakresie dotyczącym placówek publicznych.

 

Osoba będąca magistrem pedagogiki przedszkolnej i posiadająca studia podyplomowe w zakresie menadżera placówek oświatowych bez statusu nauczyciela mianowanego może być dyrektorem, o ile spełnia pozostałe warunki określone w rozporządzeniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus II =

»Podobne materiały

Czy uczelnia może odebrać mi tytuł magistra?

Zdobyłem tytuł magistra 6 lat temu. Być może praca magisterska zostanie uznana za plagiat. Czy uczelnia może mi odebrać tytuł magistra? Dzięki niemu dostałem awans i podwyżkę. Czy mogę odpowiadać z art. 286 K.k.?

 

Sytuacja nauczyciela po zamknięciu gimnazjum

Jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, to mój 35. rok „przy tablicy”. Od września 2017 roku moje gimnazjum zostanie wchłonięte przez szkołę podstawową. Niestety, dla wielu z nas nie będzie godzin. Bedą zwolnienia. W styczniu tego roku ukończyłam 56 lat, w świetle nowego prawa emerytal

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »