Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejna kadencja dyrektora szkoły bez konkursu

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.06.2015

Jestem dyrektorem szkoły od pięciu lat. W tym roku kończy mi się kadencja. Organ prowadzący chce mi powierzyć tę funkcję bez konkursu na kolejne 5 lat. Czy ma takie prawo, jeżeli pięć lat temu organ prowadzący ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora, a do konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat i w wyniku przeprowadzonego konkursu nie uzyskał akceptacji komisji konkursowej? Organ prowadzący na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty powierzył mi to stanowisko na 5 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

 

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

 

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

 

W szkołach i placówkach publicznych powierzenie stanowiska w drodze konkursu jest w zasadzie obligatoryjne. Organ prowadzący nie może zatem ani odstąpić od zorganizowania i przeprowadzenia konkursu – z wyjątkami, o których mowa w art. 36a ust. 4 , ani nie może odmówić powierzenia stanowiska wyłonionemu kandydatowi.

 

Ponieważ ust. 4 stanowi wyjątek od zasady wyłożonej w ust. 2 zdanie pierwsze komentowanego artykułu, należy go interpretować ściśle, nie dopuszczając żadnej analogii i rozciągania go na sytuacje podobne (exceptiones non sunt extendendae). Organowi prowadzącemu wolno odstąpić od powierzenia stanowiska w drodze konkursu wyłącznie w dwóch sytuacjach: kiedy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat (a zatem kiedy nie złożono w przewidzianym terminie żadnej oferty) bądź gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.

 

Niedopuszczalne byłoby np. takie postępowanie, gdyby organ wykonawczy j.s.t., uznając brak potrzeby dalszego prowadzenia postępowania konkursowego, powierzył stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi tylko dlatego, że jako jedyny złożył on ofertę w konkursie. Złożenie co najmniej jednej formalnie ważnej oferty obliguje organ do przeprowadzenia całego postępowania konkursowego, włącznie z częścią merytoryczną i głosowaniem nad kandydaturą.

 

Organ prowadzący przed powierzeniem stanowiska w opisywanym trybie ma obowiązek zasięgnąć – w dowolnej kolejności – opinii zarówno rady szkoły lub placówki, jak i rady pedagogicznej. Jeżeli rada szkoły lub placówki nie została utworzona, zasięga się jedynie opinii rady pedagogicznej. Opinie wymienionych organów szkoły lub placówki nie wiążą organu prowadzącego. Nie kreują one także po stronie owych organów interesu prawnego do zaskarżenia zarządzenia o powierzeniu stanowiska (powołaniu) dyrektora. Oba organy opiniujące mają status współdziałających z organem wykonawczym j.s.t. w przypadku powoływania dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie na to stanowisko.

 

Podsumowując – organ prowadzący nie może odstąpić dobrowolnie od przeprowadzenia konkursu i powierzyć Panu stanowiska dyrektora na kolejne 5 lat. Musi przeprowadzić konkurs, a dopiero w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo gdy w wyniku konkursu nie wyłoni się kandydata, może nastąpić powierzenie Panu stanowiska na podstawie art. 36a ust. 4 u.s.o.

 

Jeśli jednak Pan zgłosi swoją kandydaturę do konkursu – organ prowadzący musi przeprowadzić całe postępowanie konkursowe, nawet jeśli brak będzie kontrkandydatów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus pięć =

27.11.2016

według mnie zła odpowiedź - dalej artykuł 36 paragraf 14: Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 13, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 13. Wymogu uzgodnienia z kuratorem oświaty nie stosuje się w przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 5 ust. 3b.
Więc jednak Pani może liczyć na przedłużenie/ pozdrawiam

marta

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki