.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kolejna kadencja dyrektora szkoły bez konkursu

Jestem dyrektorem szkoły od pięciu lat. W tym roku kończy mi się kadencja. Organ prowadzący chce mi powierzyć tę funkcję bez konkursu na kolejne 5 lat. Czy ma takie prawo, jeżeli pięć lat temu organ prowadzący ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora, a do konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat i w wyniku przeprowadzonego konkursu nie uzyskał akceptacji komisji konkursowej? Organ prowadzący na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty powierzył mi to stanowisko na 5 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kolejna kadencja dyrektora szkoły bez konkursu

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

 

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

 

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

W szkołach i placówkach publicznych powierzenie stanowiska w drodze konkursu jest w zasadzie obligatoryjne. Organ prowadzący nie może zatem ani odstąpić od zorganizowania i przeprowadzenia konkursu – z wyjątkami, o których mowa w art. 36a ust. 4 , ani nie może odmówić powierzenia stanowiska wyłonionemu kandydatowi.

Odstąpienie od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w drodze konkursu

Ponieważ ust. 4 stanowi wyjątek od zasady wyłożonej w ust. 2 zdanie pierwsze komentowanego artykułu, należy go interpretować ściśle, nie dopuszczając żadnej analogii i rozciągania go na sytuacje podobne (exceptiones non sunt extendendae). Organowi prowadzącemu wolno odstąpić od powierzenia stanowiska w drodze konkursu wyłącznie w dwóch sytuacjach: kiedy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat (a zatem kiedy nie złożono w przewidzianym terminie żadnej oferty) bądź gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przystąpienie do konkursu na dyrektora szkoły tylko przez jednego kandydata 

Niedopuszczalne byłoby np. takie postępowanie, gdyby organ wykonawczy j.s.t., uznając brak potrzeby dalszego prowadzenia postępowania konkursowego, powierzył stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi tylko dlatego, że jako jedyny złożył on ofertę w konkursie. Złożenie co najmniej jednej formalnie ważnej oferty obliguje organ do przeprowadzenia całego postępowania konkursowego, włącznie z częścią merytoryczną i głosowaniem nad kandydaturą.

Organ prowadzący przed powierzeniem stanowiska w opisywanym trybie ma obowiązek zasięgnąć – w dowolnej kolejności – opinii zarówno rady szkoły lub placówki, jak i rady pedagogicznej. Jeżeli rada szkoły lub placówki nie została utworzona, zasięga się jedynie opinii rady pedagogicznej. Opinie wymienionych organów szkoły lub placówki nie wiążą organu prowadzącego. Nie kreują one także po stronie owych organów interesu prawnego do zaskarżenia zarządzenia o powierzeniu stanowiska (powołaniu) dyrektora. Oba organy opiniujące mają status współdziałających z organem wykonawczym j.s.t. w przypadku powoływania dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie na to stanowisko.

 

Podsumowując – organ prowadzący nie może odstąpić dobrowolnie od przeprowadzenia konkursu i powierzyć Panu stanowiska dyrektora na kolejne 5 lat. Musi przeprowadzić konkurs, a dopiero w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo gdy w wyniku konkursu nie wyłoni się kandydata, może nastąpić powierzenie Panu stanowiska na podstawie art. 36a ust. 4 u.s.o.

 

Jeśli jednak Pan zgłosi swoją kandydaturę do konkursu – organ prowadzący musi przeprowadzić całe postępowanie konkursowe, nawet jeśli brak będzie kontrkandydatów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + dziesięć =

według mnie zła odpowiedź - dalej artykuł 36 paragraf 14: Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 13, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 13. Wymogu uzgodnienia z kuratorem oświaty nie stosuje się w przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 5 ust. 3b.
Więc jednak Pani może liczyć na przedłużenie/ pozdrawiam

marta

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu