Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emeryt policyjny pracujący za granicą

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 01.07.2019

Jestem emerytem policyjnym. Świadczenie wypłacane jest przez ZER od kilku lat. Rok temu wyjechałem na stałe za granicę, podjąłem tam pracę, tam płacę podatki, nic mnie nie wiąże z krajem. Czy powinna mi być wstrzymana część mojej emerytury ze względu na osiągane obecnie dochody za granicą? Jakie formalności w tej sytuacji mnie dotyczą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin zawierają w swojej treści przepis odnoszący się do kwestii osiągania przychodu przez emerytowanego żołnierza. Regulacja art. 40 ustawy przewiduje iż w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a–6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty.

 

W razie osiągania przychodu  w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

 

Zasad tych nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru. Bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z których tytułu przysługują świadczenia odszkodowawcze.

 

W przypadku osiągania takiego przychodu osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu działalności, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości.

 

Uzyskiwanie przychodu ze źródeł, które powodują obowiązek ubezpieczenia społecznego, oznacza z reguły obowiązek ubezpieczenia społecznego takiego emeryta, a ponadto zmniejszenie prawa do emerytury wojskowej.

 

Działalność, z której wykonywaniem związany jest obowiązek kontroli wysokości osiąganego dodatkowego zarobku, została określona w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz w art. 9 ust. 4–4b o systemie ubezpieczeń społecznych:

 

  • zatrudnienie z tytułu stosunku pracy,
  • pracę wykonywaną na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym zleceniobiorca (agent) pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
  • członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i w spółdzielniach kółek rolniczych,
  • służbę w Służbie Celnej,
  • działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz wolny zawód w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • pracę wykonywaną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, bez pozostawania w stosunku pracy oraz współpracę przy wykonywaniu tych umów.

 

Tak więc za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się generalnie zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.  

 

Przychód osiągany za granicą nie musi rodzić ubezpieczenia, aby powodował zawieszenie świadczenia. Jednakże w myśl art. 104 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zasadę tę stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

 

Dla celów zawieszenia czy zmniejszenia emerytury przyjmuje się różny przychód: 

 

  • zadeklarowany w oświadczeniu przez emeryta lub rencistę, nie niższy jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia lub 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • w wysokości faktycznie osiągniętej, udokumentowany zaświadczeniem zagranicznego pracodawcy lub innego podmiotu, właściwego w myśl ustawodawstwa państwa, w którym osiągany jest ten przychód.

 

Uważam, że powinien Pan zawiadomić organ emerytalny o wpłacaniu świadczenia, może Pan zaznaczyć, że osiągany przychód nie rodzi obowiązku ubezpieczenia.

 

Obowiązek zawiadomienia spoczywa na Panu z mocy art. 40a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić o podjęciu działalności, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + dziesięć =

»Podobne materiały

Okresy nieskładkowe i składkowe

Otrzymałam odmowę przyznania emerytury z ZUS, ponieważ brakuje mi 30 dni składkowych. Czy mogę je uzupełnić okresami: praktyk robotniczych, praktyk kolonijnych w czasie studiów, pracy na roli u wujka w wakacje? Dodam też, że od 15 lat jestem współwłaścicielką gospodarstwa, nieraz pracowałam na roli.

Wakacyjna praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy

Brakuje mi siedmiu miesięcy, aby przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szkodliwych warunkach. W czasie nauki w szkole średniej i policealnej pracowałem – głównie w wakacje – w gospodarstwie rolnym mojego ojca. Czy taka praca zalicza się do stażu pracy?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »