.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uzyskanie wizy dla cudzoziemca

• Autor: Iryna Kowalczuk

Mój znajomy z Afganistanu chciałby odwiedzić mnie w Polsce. Jakie są szanse na uzyskanie wizy dla cudzoziemca? Jakie warunki muszę spełnić, żeby móc wystawić zaproszenie? Czy byłbym odpowiedzialny np. za przestępstwo popełnione przez znajomego podczas pobytu w kraju?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uzyskanie wizy dla cudzoziemca

Uzyskanie wizy dla cudzoziemca

Mam trochę doświadczenia w sprawach uzyskiwania wiz dla cudzoziemców i muszę przyznać, że jest olbrzymia różnica między teorią a praktyką.

 

W teorii rzeczywiście załatwienie prawa wjazdu nie jest proste. Jeśli zaprasza osoba fizyczna, to musi ona przede wszystkim dysponować tytułem prawnym do lokalu, aby wykazać, że cudzoziemiec będzie miał gdzie mieszkać, musi ponadto dysponować odpowiednimi środkami na utrzymanie go. Jeśli mieszkanie jest przedmiotem współwłasności, konieczna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli, jeśli ma się tylko prawo najmu – zgoda właściciela. Zaproszenie obejmuje tylko konkretne dni i na te daty wystawia się wizę. Muszą być to daty wskazane na zaproszeniu i musi być wyraźnie napisane, że w tym czasie możliwe jest zapewnienie cudzoziemcowi pobytu. Wiza jest zwykle wydawana jako wiza jednokrotnego wjazdu i z podaniem ścisłych ram czasowych.

 

Warunki uzyskiwania przez cudzoziemców wiz, zezwoleń na pobyt zostały szczegółowo uregulowane w ustawie o cudzoziemcach. By móc uzyskać wizę i przekroczyć granicę Polski, cudzoziemiec musi wykazać, że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej trzech dni

Cudzoziemiec przyjeżdzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej trzech dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów, o których mowa, w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia, są:

 

 1. czek podróżny;
 2. karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej;
 3. karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku;
 4. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy/ zaświadczenie o posiadaniu lokaty długoterminowej;
 5. ewentualnie oryginał zaproszenia od obywatela polskiego.

 

Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania na pokrycie kosztów tranzytu lub powrotu do państwa pochodzenia, może być także bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie dokumenty powinien posiadać cudzoziemiec ubiegający się o wizę?

Cudzoziemiec ubiegający się o wizę musi także posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – ubezpieczenie takie może Pan wykupić praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczeń w Polsce. Takie ubezpieczenie może również wykupić Pański znajomy w miejscu swojego zamieszkania.

 

Dodatkowo cudzoziemiec musi pamiętać, że:

 

 1. jego dane nie mogą znajdować się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, ani w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
 2. wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może spowodować zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa:

 

 1. wypełniony formularz wniosku, zawierający:
  1. jego dane osobowe;
  2. cechy posiadanego przez niego dokumentu podróży;
  3. informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat;
  4. wskazanie i uzasadnienie celu pobytu;
 2. aktualną fotografię;
 3. dokumenty, o których mowa powyżej.

Jak uzyskać zaproszenie dla cudzoziemca?

Aby ułatwić cudzoziemcowi spełnienie tych wszystkich warunków, a w szczególności warunków finansowych, każdy obywatel Polski, w tym oczywiście Pan, może wystawić cudzoziemcowi zaproszenie z wnioskiem o wpisanie do rejestru zaproszeń prowadzonego przez wojewodę właściwego dla miejsca zamieszkania.

 

Zaproszenie jest dokumentem, który nakłada na osobę zapraszającą obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zamieszkania, utrzymania, ewentualnego leczenia czy wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie ważne jest przez okres jednego roku od momentu wpisania go do ewidencji zaproszeń.

 

Aby uzyskać zaproszenie, należy wystąpić do wojewody z wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz załączyć do wniosku następujące dokumenty:

 

 1. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (tj. wypis z księgi wieczystej, umowę nabycia lokalu, decyzję o wysokości podatku od nieruchomości, dokument ze spółdzielni mieszkaniowej stwierdzający prawo własności do zajmowanego lokalu) oraz zgodę współwłaściciela mieszkania na zamieszkanie i zameldowanie zapraszanego cudzoziemca w okresie trwania zaproszenia w przypadku dwóch lub więcej właścicieli.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na utrzymanie cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce (np. wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętych dochodów z potwierdzeniem nadania zeznania do urzędu skarbowego, decyzja o wysokości emerytury lub renty lub zaświadczenie o posiadaniu lokaty długoterminowej itp.)
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 27 zł.

 

We wniosku należy określić czas (nie dłuższy niż trzy miesiące), na jaki osoba zapraszająca zaprasza cudzoziemca do Polski. Dokonując wpisu do ewidencji zaproszeń, wojewoda może jednak wystawić zaproszenie na czas krótszy od wnioskowanego.

Uzyskanie trzymiesięcznej wizy na pobyt w Polsce

Tak więc jeżeli załączy Pan do zaproszenia wszystkie podane dokumenty, a Pański znajomy prawidłowo wypełni wniosek o wizę i załączy do niego dokumenty wskazane powyżej, a do tego nie jest wpisany do rejestru cudzoziemców, których pobyt na terenie RP jest niepożądany, to nie powinni mieć Państwo żadnego problemu z uzyskaniem wizy na trzy miesiące.

 

Proszę pamiętać, że Pan jako osoba, która zaprasza cudzoziemca, ponosi za niego odpowiedzialność, gdy ten znajduje się na terytorium objętym wizą. Jeśli zatem cudzoziemiec np. popełni przestępstwo albo naruszy warunki pobytu, organ ds. cudzoziemców z pewnością skontaktuje się z osobą zapraszającą. Taka osoba może zostać obciążona kosztami postępowania z cudzoziemcem, np. kosztami deportacji (kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełni funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu