Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wydania wizy cudzoziemcowi

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 17.08.2015

Mój znajomy cudzoziemiec (Tunezyjczyk) wczoraj otrzymał odmowę wizy do Polski. Starał się o wizę w związku z 2-tygodniowym kursem języka polskiego. Kiedy znowu może starać się o wizę i czy jest sens znowu na podstawie wykupionego kursu, czy po prostu wysłać mu zaproszenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma żadnych przeszkód, aby Pani znajomy wystąpił o wizę na innej podstawie niż uczestnictwo w kursie nauki języka polskiego.

 

Oczywiście może Pani również wystawić cudzoziemcowi zaproszenie z wnioskiem o wpisanie do rejestru zaproszeń prowadzonego przez wojewodę właściwego dla Pani miejsca zamieszkania i to wydaje być się najkorzystniejszym rozwiązaniem.

 

Zaproszenie jest dokumentem, który nakłada na osobę zapraszającą cudzoziemca obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zamieszkania, utrzymania, ewentualnego leczenia czy wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie ważne jest przez okres 1 roku od momentu wpisania go do ewidencji zaproszeń.

 

Aby uzyskać zaproszenie, należy wystąpić do wojewody z wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz załączyć do wniosku następujące dokumenty:

 

  1. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (tj. wypis z księgi wieczystej, umowę nabycia lokalu, decyzję o wysokości podatku od nieruchomości, dokument ze spółdzielni mieszkaniowej stwierdzający prawo własności do zajmowanego lokalu) oraz zgodę współwłaściciela mieszkania na zamieszkanie i zameldowanie zapraszanego cudzoziemca w okresie trwania zaproszenia w przypadku dwóch lub więcej właścicieli.
  2. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na utrzymanie cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce (np. wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętych dochodów z potwierdzeniem nadania zeznania do urzędu skarbowego, decyzja o wysokości emerytury lub renty lub zaświadczenie o posiadaniu lokaty długoterminowej itp.).
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 27 zł.

 

We wniosku należy określić czas, na jaki osoba zapraszająca zaprasza cudzoziemca do Polski. Dokonując wpisu do ewidencji zaproszeń, wojewoda może jednak wystawić zaproszenie na czas krótszy od wnioskowanego.

 

Tak więc jeżeli załączy Pani do zaproszenia wszystkie wymienione wyżej dokumenty, a Pani znajomy prawidłowo wypełni wniosek o wizę i załączy do niego wskazane dokumenty, a do tego nie jest wpisany do rejestru cudzoziemców których pobyt na terenie RP jest niepożądany, to teoretycznie nie powinien mieć żadnego problemu z uzyskaniem wizy na okres 3 miesięcy.

 

Natomiast art. 30 ustawy o cudzoziemcach zawiera katalog negatywnych przesłanek wydania wizy krajowej:

 

Art. 30. 1. Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:

1) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

1a) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;

2) nie posiada wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

3) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;

4) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;

5) dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 32 ust. 5, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1, zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca;

6) w postępowaniu o wydanie wizy krajowej:

a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,

b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał;

7) nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.

2. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia poważnych przyczyn, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.”

 

Od decyzji o odmowie wydania wizy krajowej wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy krajowej. Wizę krajową zamieszcza się w formie naklejki wizowej w dokumencie podróży lub w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca, a w przypadku szczególnym, uzasadnionym interesem cudzoziemca, na osobnym blankiecie wizowym (art. 38 ust. 1 UCudz).

 

Pani znajomy ma możliwość zaskarżyć decyzję w terminie 7 dni od otrzymania odmowy wydania wizy. Proponowałabym skorzystać z takiej możliwości, ponieważ konsul w razie ponownego złożenia wizy przez Pani znajomego będzie sprawdzać w „Schengen information system” informacje, czy były już odmowy w wydaniu wizy i na jakiej podstawie.

 

Z praktyki wiem, że istnieje możliwość, że jeśli cudzoziemiec otrzymał odmowę wydania wizy, to może trafić do tzw. kwarantanny. To swojego rodzaju kara, którą praktykuje się w konsulatach za naruszenie przepisów wizowych. Co do zasady kwarantanna ustanawiana jest na 3 miesiące – w ciągu tego terminu od cudzoziemca nie przyjmuje się nowych dokumentów dla ponownego otwarcia wizy.

 

Na początku warto spróbować zaskarżyć odmowę wydania wizy, a później przeczekać 3 miesiące i złożyć ponownie wniosek o wydanie wizy na podstawie np. Pani zaroszenia. To oczywiście tylko moje sugestie. Wiadomo, że każdy konsulat ma swoje praktyki.

 

Pani znajomy powinien wybrać wariant najbardziej mu odpowiadający. Aby wyrobić zaproszenie dla cudzoziemca będzie Pani potrzebowała ok. 3 tygodni, a następnie zaproszenie trzeba będzie wysłać do znajomego do Tunezji.

 

Proszę pamiętać że Pani jako osoba, która zaprasza cudzoziemca, ponosi za niego odpowiedzialność, gdy ten znajduje się na terytorium objętym wizą. Jeśli zatem cudzoziemiec np. popełni przestępstwo albo naruszy warunki pobytu, organ ds. cudzoziemców z pewnością skontaktuje się z Panią jako osobą zapraszającą. Osoba zapraszająca może zostać obciążona kosztami postępowania z cudzoziemcem, np. kosztami deportacji (kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych).

 

Podsumowując, obecnie należy udać się do konsula w celu ustalenia, co dokładnie było powodem odmowy wydania wizy w omawianym przypadku, a następnie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula (składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 3 =

»Podobne materiały

Wiza dla Tunezyjczyka

Mam narzeczonego, który jest Tunezyjczykiem. Za rok planujemy wziąć ślub i zamieszkać razem w Polsce. Chciałabym, aby narzeczony przyjechał do mnie i poznał całą rodzinę. Dowiedziałam się, że muszę załatwić zaproszenie dla cudzoziemca. Co ma się znaleźć w tym zaproszeniu? Jak zwiększyć szansę n

 

Uzyskanie wizy dla cudzoziemca

Mój znajomy z Afganistanu chciałby odwiedzić mnie w Polsce. Jakie są szanse na uzyskanie wizy dla cudzoziemca? Jakie warunki muszę spełnić, żeby móc wystawić zaproszenie? Czy byłbym odpowiedzialny np. za przestępstwo popełnione przez znajomego podczas pobytu w kraju?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »