Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wiza dla Tunezyjczyka

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 23.05.2012

Mam narzeczonego, który jest Tunezyjczykiem. Za rok planujemy wziąć ślub i zamieszkać razem w Polsce. Chciałabym, aby narzeczony przyjechał do mnie i poznał całą rodzinę. Dowiedziałam się, że muszę załatwić zaproszenie dla cudzoziemca. Co ma się znaleźć w tym zaproszeniu? Jak zwiększyć szansę na uzyskanie wizy dla Tunezyjczyka? Dodam, że mój ojciec ma własną firmę. Ja i tata chcielibyśmy, aby mój narzeczony w przyszłości pracował w tej firmie. Jak uzyskać odpowiednie zezwolenie na pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki uzyskiwania przez cudzoziemców wiz, zezwoleń na pobyt i pozwoleń na pracę uregulowane zostały w sposób szczegółowy w ustawie o cudzoziemcach oraz w ustawie o promocji zatrudnienia.

 

Po pierwsze, cudzoziemiec, aby móc uzyskać wizę i przekroczyć granicę Polski, musi wykazać, że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania. Cudzoziemiec przyjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie ww. kosztów w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia są:

 

 1. czek podróżny;
 2. karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej;
 3. karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku;
 4. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy/ zaświadczenie o posiadaniu lokaty długoterminowej;
 5. ewentualnie oryginał zaproszenia od obywatela polskiego.

 

Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania na pokrycie kosztów tranzytu lub powrotu do państwa pochodzenia, może być także bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa.

 

Warto też do tych wszystkich dokumentów załączyć aktualną umowę o pracę wykonywaną przez cudzoziemca za granicą.

 

Po drugie, cudzoziemiec, aby móc uzyskać wizę i przekroczyć granicę Polski, musi wykazać, że posiada ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku. Takie ubezpieczenie może Pani wykupić praktycznie w każdym wiodącym towarzystwie ubezpieczeń w Polsce.

 

Dodatkowo cudzoziemiec musi pamiętać, że:

 

 1. jego dane nie mogą znajdować się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 2. jego dane nie mogą znajdować się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
 3. wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może spowodować zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa:

 

 1. wypełniony formularz wniosku zawierający:
  1. jego dane osobowe,
  2. cechy posiadanego przez niego dokumentu podróży,
  3. informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat,
  4. wskazanie i uzasadnienie celu pobytu;
 2. aktualną fotografię;
 3. dokumenty, o których mowa powyżej.

 

Aby ułatwić cudzoziemcowi spełnienie tych wszystkich warunków, a w szczególności warunków finansowych, każdy obywatel Polski, w tym oczywiście Pani, może wystawić cudzoziemcowi zaproszenie z wnioskiem o wpisanie do rejestru zaproszeń prowadzonego przez wojewodę właściwego dla Pani miejsca zamieszkania.

 

Zaproszenie jest dokumentem, który nakłada na osobę zapraszająca cudzoziemca obowiązek pokrycia wszelkich kosztów, związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zamieszkania, utrzymania, ewentualnego leczenia czy wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie ważne jest przez okres 1 roku od momentu wpisania go do ewidencji zaproszeń.

 

Aby uzyskać zaproszenie, należy wystąpić do wojewody z wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz załączyć do wniosku następujące dokumenty:

 

 1. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym Pani zamelduje cudzoziemca po jego wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (akt własności mieszkania, tj. wypis z księgi wieczystej, umowę nabycia lokalu, decyzję o wysokości podatku od nieruchomości, dokument ze spółdzielni mieszkaniowej stwierdzający prawo własności do zajmowanego lokalu) oraz zgodę współwłaściciela mieszkania na zamieszkanie i zameldowanie zapraszanego cudzoziemca w okresie trwania zaproszenia w przypadku dwóch lub więcej właścicieli.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na utrzymanie cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce (np. wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętych dochodów z potwierdzeniem nadania zeznania do urzędu skarbowego, decyzja o wysokości emerytury lub renty lub zaświadczenie o posiadaniu lokaty długoterminowej itp.).
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 27 zł.

 

We wniosku należy określić czas (nie dłuższy niż 3 miesiące), na jaki osoba zapraszająca zaprasza cudzoziemca do Polski. Dokonując wpisu do ewidencji zaproszeń, wojewoda może wystawić zaproszenie na czas krótszy od wnioskowanego.

 

Po przyjeździe cudzoziemca do Polski na podstawie zaproszenia osoba zapraszająca zobowiązana jest do zameldowania cudzoziemca we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale ewidencji ludności urzędu gminy lub urzędu miasta.

 

Termin na rozpatrzenie takiego wniosku wynosi 30 dni od złożenia wniosku. Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go – na wniosek zapraszającego – do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres roku.

 

Decyzję o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń wydaje się, jeżeli:

 

 1. dane zapraszanego cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, a także gdy wjazd lub pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. sytuacja finansowa zapraszającego, a w przypadku osoby fizycznej także warunki mieszkaniowe, wskazują, że nie będzie on w stanie zadośćuczynić obowiązkom przyjętym na siebie w zaproszeniu;
 3. zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z uprzednio wystawionego zaproszenia;
 4. zapraszający:
  1. złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
  2. zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał.

 

W przypadku decyzji pozytywnej wnioskodawcy niezwłocznie wydawany jest druk zaproszenia, który zobowiązany jest odebrać osobiście.

 

Jeżeli załączy Pani do zaproszenia wszystkie ww. dokumenty, a Pani narzeczony prawidłowo wypełni wniosek o wizę i załączy do niego dokumenty wskazane powyżej, a do tego nie jest wpisany do rejestru cudzoziemców, których pobyt na terenie RP jest niepożądany, to nie powinni mieć Państwo żadnego problemu z uzyskaniem wizy na 3 miesiące. Oczywiście muszą być Państwo w stanie zgromadzić odpowiednie środki finansowe. Wiem z doświadczenia, że zawsze jest to kryterium kluczowe przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie wizy i o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Dlatego powinni Państwo skupić się na wykazaniu właśnie okoliczności, iż dysponują Państwo wystarczającym środkami finansowymi.

 

Z chwilą gdy Pani narzeczony będzie przebywał w Polsce, może on na 45 dni przed upływem terminu ważności wizy wystąpić z wnioskiem o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach – cudzoziemiec, który planuje swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obowiązany jest, wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu w Polsce z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Jeżeli termin do złożenia wniosku nie zostanie zachowany, cudzoziemiec obowiązany jest opuścić terytorium RP przed upływem okresu oznaczonego w wizie, w przypadku gdy postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony nie zostanie zakończone przed upływem tego okresu pobytu.

 

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach wojewoda jest zobowiązany do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pracę lub jest małżonkiem obywatela polskiego.

 

Oczywiście proszę pamiętać, że urząd wojewódzki prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego bada szczegółowo okoliczności uzasadniające jego przebywanie na terytorium Polski, w szczególności, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. cztery egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 2. pięć aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35x45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. ważny dokument paszportowy (oryginał i kserokopia wszystkich zapisanych stron paszportu);
 4. potwierdzenie zameldowania czasowego;
 5. dokument stwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać (np. akt własności, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu) oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania, np. rachunki za media, czynsz za ostatni miesiąc; za tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego nie uznaje się jednak umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca;
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnych i regularnych źródeł dochodu, np. w postaci umowy o pracę; koszty utrzymania cudzoziemca może pokrywać także członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium RP i ma możliwość wywiązania się z tego obowiązku, czyli np. małżonek;
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres, na który cudzoziemiec wnioskuje o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 8. dokumenty potwierdzające przesłankę pobytu na terytorium RP w postaci pozwolenia na pracę i umowy o pracę lub aktualnego aktu małżeństwa;
 9. zaświadczenie z ZUS-u i urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach.

 

Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą oczywiście być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

W przypadku gdy podstawą złożenia wniosku będzie zawarty przez Państwa związek małżeński, należy pamiętać, że muszą Państwo uzyskiwać dochód w wysokości 800 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu cudzoziemca w Polsce.

 

Ponieważ wspominała Pani także, iż Pani ojciec wyraża chęć zatrudnienia Pani narzeczonego u siebie w firmie, poniżej opisuję procedurę uzyskania takiego pozwolenia.

 

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

 

Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca.

 

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.

 

Pracodawca składa wypełniony wniosek wraz z następującymi dokumentami:

 

 1. aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej;
 2. kopia wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 3. informacja od starosty właściwego (w gruncie rzeczy jest to informacja z Powiatowego Urzędu Pracy) ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy mającego zamiar zatrudnić cudzoziemca, że w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych Polaków lub rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy wśród Polaków dała wynik negatywny – w praktyce jest to najważniejszy dokument w całym postępowaniu o udzielenie pozwolenia na pracę;
 4. dokumenty poświadczające kwalifikacje cudzoziemca w postaci dyplomów, świadectw pracy, zaświadczeń od poprzednich pracodawców – koniecznie przetłumaczone na język polski;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty – zawierającą imię i nazwisko cudzoziemca – za postępowanie administracyjne w wysokości:
  1. 50 zł – w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres do 3 miesięcy,
  2. 100 zł – w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres powyżej 3 miesięcy.

 

Odnośnie punktu trzeciego – potencjalny pracodawca musi wykazać, iż na rynku polskim nie może znaleźć specjalisty o umiejętnościach analogicznych do tych, które posiada cudzoziemiec, a często jest to bardzo trudne. Mogę Państwu podpowiedzieć, że warto skupić się tu na umiejętnościach językowych cudzoziemca i spróbować wykazać, iż są one niezbędne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej przez potencjalnego pracodawcę. Proszę także pamiętać, iż taki cudzoziemiec nie może zarabiać mniej niż inni pracownicy zatrudnieni na podobnym stanowisku u potencjalnego pracodawcy.

 

Uzyskanie przez cudzoziemca pozwolenia na pracę lub zawarcie z Panią związku małżeńskiego spowoduje, iż praktycznie nie powinni Państwo mieć problemów z uzyskaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas określony, a także wizy z prawem do pracy.

 

W kwestiach proceduralnych mogę także podpowiedzieć, iż mogą Państwo złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pracę i zezwolenia za zamieszkanie na czas określony w jednym czasie, ale wojewoda nie może wydać zgody na zamieszkanie, dopóki cudzoziemiec nie uzyska pozwolenia na pracę. Proszę także pamiętać o konieczności zachowania 45-dniowego terminu na złożenie tych wniosków; jego niezachowanie będzie oznaczało, iż Pani narzeczony będzie zobowiązany do wyjazdu z dniem upływu ważności wizy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero minus X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »