Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaproszenie cudzoziemca

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 06.03.2013

Mój znajomy (obywatel Białorusi) otrzymał wizę Schengen na podstawie mojego zaproszenia. Człowiek ten przyjechał do Polski, gdzie przebywał niecały miesiąc. Następnie znajomy wyjechał do innego państwa UE, lecz po dwóch tygodniach wrócił na Białoruś. Wydaje mi się, że wiza, którą otrzymał, była na 60 dni i miała ważność co najmniej pół roku. Niestety znajomy okazał się osobą nieuczciwą. Prawdopodobnie w terminie późniejszym przebywał na terenie strefy Schengen na podstawie wizy wystawionej w oparciu o moje zaproszenie. Jaka byłaby w takiej sytuacji moja odpowiedzialność w związku z zaproszeniem cudzoziemca? Chodzi mi o ewentualną konieczność poniesienia kosztów wydalenia cudzoziemca z kraju. Dodam jeszcze, że gdy dowiedziałem się o nieuczciwości znajomego, wysłałem e-maila do konsulatu z prośbą o anulowanie zaproszenia.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obowiązek pokrycia przez zapraszającego kosztów wydalenia cudzoziemca określony został w art. 16 ust. 2 pkt 4 i w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm., dalej jako „ustawa”).

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy w zaproszeniu zamieszcza się zobowiązanie zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślić tutaj należy, iż sam fakt podpisania zobowiązania nie rodzi jeszcze obowiązku pokrycia kosztów wydalenia cudzoziemca. Zapraszający może być zobowiązany do pokrycia takich kosztów, jeżeli dodatkowo zostaną spełnione przesłanki określone w art. 96 ust. 2 ustawy.

 

„Art. 96. 1. Koszty wydalenia cudzoziemca z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2-3, ponosi cudzoziemiec.

 

2. Zapraszający ponosi koszty wydalenia, w przypadku gdy cudzoziemiec, którego zaprosił, wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, na który został zaproszony, i okoliczności uzasadniające jego wydalenie wystąpiły:

 

1) podczas pobytu na tym terytorium w okresie objętym zaproszeniem lub

2) po upływie okresu objętego zaproszeniem, gdy cudzoziemiec nie uzyskał przedłużenia wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nie korzysta z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i pozostał na tym terytorium”.

 

Odnosząc się do Pana pytań, informuję, iż nie ma możliwości cofnięcia zaproszenia po uzyskaniu przez zaproszonego cudzoziemca wizy. Zaproszenie ma charakter zabezpieczenia pobytu cudzoziemca w kraju. Może być cofnięte jedynie do czasu rozpoczęcia procedury uzyskania wizy. Polski ustawodawca nie przewidział procedury cofnięcia zaproszenia. Dokonując zaproszenia, przyjął Pan na siebie szereg zobowiązań – głównie natury finansowej. Nie oznacza to, iż może Pan mieć jakikolwiek wpływ na decyzje czy działania cudzoziemca. Jednakże z drugiej strony nie zwalnia to Pana z przyjętych zobowiązań.

 

Organ administracji, chcąc zobowiązać Pana do zwrotu kosztów, np. wydalenia cudzoziemca, nie może opierać się na dowolności. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 22 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (V SA/Wa 1746/2008, LexPolonica nr 2045057) stwierdził:

 

„Organ orzekający winien wykazać, że osoba, na którą nakłada obowiązek pokrycia kosztów wydalenia cudzoziemca: po pierwsze nie wywiązała się z obowiązków przyjętych przez podpisanie zaproszenia, po wtóre że niewywiązanie się z obowiązków było przyczyną wydalenia”.

 

Odpowiedzialność ma charakter odpowiedzialności ustawowej i konieczne będzie udowodnienie, iż zaproszony cudzoziemiec wyjechał z kraju. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2009 r. (V SA/Wa 2469/2008, LexPolonica nr 2271712).

 

Sam fakt wyjazdu cudzoziemca z powrotem na Białoruś, jak też Pana interwencje mogą przemawiać na Pana rzecz, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wykluczają odpowiedzialności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - dwa =

»Podobne materiały

Małżeństwo z obywatelką Ukrainy – wiza, zaproszenie, zgoda rodzica na wyjazd zagraniczny dziecka

Jestem rozwodnikiem, od dłuższego czasu jestem w związku z obywatelką Ukrainy (również po rozwodzie), która przebywa w swoim kraju. Chciałbym sprowadzić ją do Polski i się z nią ożenić. Co będzie jej potrzebne do zawarcia małżeństwa ze mną? Oczywiście najpierw musi jakoś przyjechać do Polski, w

 

Wiza dla Tunezyjczyka

Mam narzeczonego, który jest Tunezyjczykiem. Za rok planujemy wziąć ślub i zamieszkać razem w Polsce. Chciałabym, aby narzeczony przyjechał do mnie i poznał całą rodzinę. Dowiedziałam się, że muszę załatwić zaproszenie dla cudzoziemca. Co ma się znaleźć w tym zaproszeniu? Jak zwiększyć szansę n

 

Karta pobytu dla Ukraińca

Jestem obywatelem Ukrainy. Posiadam Kartę Polaka. Chciałbym otrzymać kartę stałego pobytu, a następnie obywatelstwo polskie. Jak powinienem po kolei postępować? Na Ukrainie prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem, że muszę w Polsce kupić mieszkanie i mieć meldunek. Czy to prawda?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »