.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak uzyskać zgodę na założenie licznika pomiaru wody?

Mieszkam w starej kamienicy zarządzanej przez Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości. Jednak umowy z miejskim przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji (MPWiK) podpisywaliśmy indywidualnie. Rozliczani jesteśmy ryczałtem z jednego licznika i z tego powodu popadamy w ciągłe konflikty, bo np. mieszka więcej osób niż jest to zgłoszone, ktoś podlewa ogródek czy myje samochód. W związku z tym napisaliśmy pismo do MPWiK o wyrażenie zgody na założenie odrębnego licznika w swoim mieszkaniu, lecz jej nie otrzymaliśmy. Postawiono nam warunki, którym nie jesteśmy w stanie sprostać: wymiana rur, liczniki powinny być wyciągnięte na zewnątrz, zgoda wszystkich lokatorów oraz właściciela budynku. W związku z tym proszę o poradę, czy rzeczywiście nie ma możliwości, abyśmy mogli płacić z własnego licznika pomiaru wody.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak uzyskać zgodę na założenie licznika pomiaru wody?

Przepisy dotyczące dostarczania wody

Przepisy regulujące opisany problem znajdują się w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Zgodnie z art. 6 tej ustawy:

 

„1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

1a. Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

3) praw i obowiązków stron umowy;

3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18;

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych;

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;

3) właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;

5) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

6a. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach, o których mowa w ust. 5, w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 6.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczanie zużycia wody w budynku wielolokalowym z wodomierzy indywidualnych

Abstrahując od powyższego, aby wodomierz indywidualny mógł być podstawą do rozliczania zużycia wody i pobierania za to zużycie opłat, musi spełniać pewne normy oraz być oplombowany przez administratora bądź wodociągi miejskie. Oczywiście może Pani wystąpić do administratora z prośbą o wyrażenie zgody na założenie wodomierza w lokalu, ale nawet jeśli się zgodzi i wszyscy lokatorzy lub większość założy wodomierze, to uprzedzam, że różnica w zużyciu pomiędzy wodomierzem zbiorczym a wodomierzami indywidualnymi również zostanie podzielona na wszystkich bądź na tych, którzy wodomierza nie założą. Oczywiście to i tak może znacznie pomniejszyć te opłaty, ale z zasady bilans zużycia wody w budynku nigdy nie wychodzi na tzw. zero.

 

Zacząłbym od wystosowania prośby o wyrażenie zgody na montaż wodomierza, im więcej osób to zrobi, tym lepiej. Zapewne trzeba będzie to zrobić we własnym zakresie.

 

Nie mam wiadomości od Pani, na jakich zasadach funkcjonuje Państwa nieruchomość wielolokalowa. Z okoliczności wynika, iż jest to wspólnota mieszkańców, a jeżeli tak, to wspólnota taka powinna na podstawie uchwały wystąpić do dostawcy wody o załączenie wodomierzy przy każdym lokalu.

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody

Następnie taka wspólnota powinna przyjąć uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. W uchwale powinny się znaleźć postanowienia dotyczące:

 

  • Terminów rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków lokali opomiarowanych i zasady ich rozliczeń, przy czym przez lokal opomiarowany należy rozumieć lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe (wodomierze lokalowe) rejestrujące zużycie wody zimnej we wszystkich punktach czerpalnych występujących w lokalu (wtedy to podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych powinny stanowić wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach).
  • Zasady rozliczania lokali nieopomiarowwanych (przy czym za lokal nieopomiarowany uznaje się lokal, w którym nie zainstalowano wodomierzy lub przynajmniej jeden z nich nie posiada legalizacji, bądź został uszkodzony).
    Przy tym należy zaznaczyć, iż zużycie wody w lokalach nieopomiarownych rozliczane jest proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących dany lokal przy zastosowaniu określonej normy (np. 6 m3 na osobę). Aby było sprawiedliwie, za osobę zamieszkującą lokal uważa się każdą osobę, która faktycznie w nim przebywa, niezależnie od tego czy dopełniono obowiązku meldunkowego.
  • Zaliczki na wodę.
  • Rozliczanie kosztów zużycia wody w nieruchomości wspólnej oraz niedoboru (przy czym najczęściej koszt zużycia wody przeznaczonej do celów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej rozliczany jest na właścicieli stosownie do wielkości ich udziałów w tej nieruchomości).

 

Należy jednak pamiętać, iż nawet ustawową zasadą rozliczeń odbiorcy usług z przedsiębiorstwem wodociągowym jest zawsze zużycie wody według wskazań wodomierza głównego. Zawsze wskazania wodomierza głównego nie zgadzają się ze wskazaniami wodomierzy lokalowych, a wodę rozlicza się według wodomierza głównego, dlatego przyjąć należy także zasady rozliczania niedoboru.

Rozbieżności pomiędzy stanem wynikającym z rozliczenia wody w lokalach a stanem wynikającym z odczytu wodomierza głównego

Najczęściej przyjmuje się, iż w przypadku wystąpienia niedoboru pomiędzy stanem wynikającym z rozliczenia zużycia wody w lokalach położonych w nieruchomości (opomiarownych i nieopomiarownych), a stanem wynikającym z odczytu wodomierza głównego – powstałą różnicę rozlicza się pomiędzy właścicieli proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej (co też nie zawsze jest sprawiedliwe, gdyż osoba oszczędna płaci za osobę rozrzutną co do zasady według wielkości lokalu).

 

Jak wynika z powyższego przepisu, aby właściciel lokalu mógł zawrzeć umowę z dostawcą wody, musi zostać zgłoszony przez właściciela lub zarządcę nieruchomości, a następnie w budynku muszą zachodzić pewne warunki np. instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych.

 

Poza tym takie umowy muszą być także zgodne z regulaminem usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych świadczonych na terenie Pani miasta. Taki regulamin stanowi z mocy prawa akt prawa miejscowego, zawierający warunki (oprócz ustawy) świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych.

 

Jak wynika z powyższego, moim zdaniem wystarczy takie zgłoszenie do umowy właściciela lokalu przez zarządcę (nie tylko przez właściciela). Zgoda dla założenia liczników przez wszystkich właścicieli (przynajmniej liczników pozostających na zewnątrz lokalu, przy wszystkich punktach czerpalnych) jest jednak potrzebna, jako osób mających udziały w nieruchomości wspólnej i dającej podstawę do działania zarządcy nieruchomości.

 

Opomiarowanie lokalu nastąpi oczywiście na Pani koszt i według umowy z dostawcą wody, a rozliczanie będzie następować także na podstawie umowy i regulaminu wspólnoty i w razie istnienia uregulowań, także według regulaminu przyjętego przez radę miasta w Pani mieście.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu