Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodebranie przez kontrahenta całości zamówienia

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 04.10.2017

Prowadzę działalność gospodarczą, rozpoczęliśmy współpracę z firmą, która regularnie odbierała od nas zamówiony towar. Dostaliśmy od nich duże zamówienie z terminem realizacji, wykonaliśmy je zgodnie z zamówieniem, klient kazał nam czekać kilka miesięcy na odbiór i odbierał zamówienie małymi partiami. Po 7 miesiącach napisał, że nie odbierze reszty zamówionego towaru, bo mają swoje zapasy. Zamówienie odebrane zostało ledwie w 30%, 70% nadal zalega nam na magazynie, nie mamy możliwości nic z tym zrobić. Wpłynęło to bardzo na naszą płynność finansową, ponieważ zamówienie opiewało na ponad 1 mln zł. Co w takiej sytuacji można robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieodebranie przez kontrahenta całości zamówienia

Fot. Fotolia

Niewątpliwie mamy tu do czynienia z przypadkiem nienależytego wykonania zobowiązania przez jedną ze stron umowy – Pańskiego kontrahenta. Z lakonicznego opisu sytuacji może wynikać, że w tej sprawie mamy do czynienia z umową dostawy regulowaną przepisem art. 605 i następnymi Kodeksu cywilnego (K.c.). W myśl tego przepisu – przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Powyższy przepis przedstawia przedmiotowo i podmiotowo istotne elementy umowy dostawy. Dalsze przepisy Kodeksu (art. 612) mówią między innymi, że w sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

 

Do pełnego obrazu sytuacji brakuje pewnych informacji, mianowicie: kiedy miała miejsce transakcja i jak miała być zapłacona cena – czy za całość z góry na początku, czy partiami. Od tego, jak kształtowały się te okoliczności, zależy, czy w sprawie mamy do czynienia z:

 

  • przedawnieniem roszczeń (Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 9 lutego 2005 roku, sygn. akt sprawy II CK 423/04 orzekł, że „dwuletni termin przedawnienia przewidziany w art. 554 K.c. stosuje się także do umowy dostawy” – a zatem Pana roszczenie przedawniłoby się z upływem 2 lat, co oczywiście nie oznacza, że nie może Pan dochodzić roszczenia – w tym także przed sądem), oraz
  • ewentualną możliwością dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny (termin przedawnienia roszczeń o odsetki jest dla odmiany trzyletni).

 

Nie wiadomo również, czy strony zawarły umowę na piśmie, czy też była to umowa „ustna”, która wiąże strony tak samo jak umowa pisemna. W przypadku umowy ustnej – relacja pomiędzy stronami regulowana będzie przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Pana kontrahent nie wykonał w sposób należyty swojego zobowiązania, gdyż w znacznej części (70%) za towar nie została zapłacona cena i nie został on odebrany zgodnie z zamówieniem. Powyższe rodzi po Pana stronie roszczenie o zapłatę nieuiszczonej ceny i odbiór pozostałej części towaru, którego koszty przechowywania Pan ponosi. W tej sytuacji może Pan żądać od swego kontrahenta wykonania umowy, tj. zapłaty pozostałej części ceny za wytworzony i nieodebrany towar. Należy wspomnieć, że do czasu zapłaty przysługuje Panu tzw. prawo zatrzymania towaru – na podstawie art. 461 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi, że zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).

 

Powinien Pan oficjalnie wezwać kontrahenta na piśmie (dla celów dowodowych) do wykonania jego zobowiązania pod rygorem podjęcia stosownych dalszych kroków prawnych – wyznaczając mu termin do wywiązania się z umowy, tj. zapłacenia pozostałej części ceny i odbioru zamówionego towaru, czyli należytego wykonania umowy. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do wykonania umowy może Pan wystąpić z pozwem do sądu o odszkodowanie – naprawienia szkody jaką poniósł Pan w związku z niewykonaną należycie umową (szkoda obejmować będzie koszty przechowywania i wszelkie inne koszty związane z umową, w tym także utracone korzyści – czyli to, czego Pan nie uzyskał, licząc na prawidłowe wykonanie w pełni umowy). We wspomnianym wezwaniu adresowanym do Pana kontrahenta może Pan zagrozić również odstąpieniem od umowy co do owych 70% zamówienia. W takim przypadku może Pan pozbyć się nieodebranego towaru ze swojego magazynu i wystąpić dodatkowo z wnioskiem do sądu o złożenie towaru do depozytu sądowego (niezależnie od wniesienia pozwu o zapłatę odszkodowanie). Podstawę prawną tego działania stanowią art. 491 § 1 i 2 oraz art. 467 pkt 4 Kodeksu cywilnego, a także przepisy art. 692 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego – co do trybu złożenia przedmiotu umowy do depozytu sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - VII =

»Podobne materiały

Błędnie wykonane tłumaczenie

Jestem tłumaczem freelancerem; jakiś czas temu przyjęłam zlecenie od restauracji, z którą współpracuję przy tłumaczeniu menu na język niemiecki (rok temu podpisałam umowę-zlecenie na inne tłumaczenie, od tego czasu dostaję co parę miesięcy kolejne teksty, ale nie podpisujemy już nowej umowy). O

 

Najem zakupionego od dewelopera lokalu

Prowadzę działalność gospodarczą. Dwa lata temu kupiłam lokal użytkowy, który miał być apteką, ale nie przeszedł weryfikacji ze względu na warunki techniczne. Chciałam oddać deweloperowi lokal, ale się nie zgodził. Oddałam sprawę do sądu, a lokal wynajęłam na biuro. Obecnie sąd przyznał mi rację. Cz

 

Zwrot nadpłaty za czynsz z powodu zawyżonego metrażu

Od 2005 r. wynajmujemy lokal użytkowy od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wielokrotnie zwracaliśmy się do właściciela o weryfikację metrażu powierzchni. Dopiero w 2011 r. WAM dokonała pomiaru, który potwierdził metraż wynikający z dokumentów. Następnie w czerwcu 2019 r. przypadkowo stwierdziliśmy, ż

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »