Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodebranie przez kontrahenta całości zamówienia

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 04.10.2017

Prowadzę działalność gospodarczą, rozpoczęliśmy współpracę z firmą, która regularnie odbierała od nas zamówiony towar. Dostaliśmy od nich duże zamówienie z terminem realizacji, wykonaliśmy je zgodnie z zamówieniem, klient kazał nam czekać kilka miesięcy na odbiór i odbierał zamówienie małymi partiami. Po 7 miesiącach napisał, że nie odbierze reszty zamówionego towaru, bo mają swoje zapasy. Zamówienie odebrane zostało ledwie w 30%, 70% nadal zalega nam na magazynie, nie mamy możliwości nic z tym zrobić. Wpłynęło to bardzo na naszą płynność finansową, ponieważ zamówienie opiewało na ponad 1 mln zł. Co w takiej sytuacji można robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieodebranie przez kontrahenta całości zamówienia

Fot. Fotolia

Niewątpliwie mamy tu do czynienia z przypadkiem nienależytego wykonania zobowiązania przez jedną ze stron umowy – Pańskiego kontrahenta. Z lakonicznego opisu sytuacji może wynikać, że w tej sprawie mamy do czynienia z umową dostawy regulowaną przepisem art. 605 i następnymi Kodeksu cywilnego (K.c.). W myśl tego przepisu – przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Powyższy przepis przedstawia przedmiotowo i podmiotowo istotne elementy umowy dostawy. Dalsze przepisy Kodeksu (art. 612) mówią między innymi, że w sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

 

Do pełnego obrazu sytuacji brakuje pewnych informacji, mianowicie: kiedy miała miejsce transakcja i jak miała być zapłacona cena – czy za całość z góry na początku, czy partiami. Od tego, jak kształtowały się te okoliczności, zależy, czy w sprawie mamy do czynienia z:

 

  • przedawnieniem roszczeń (Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 9 lutego 2005 roku, sygn. akt sprawy II CK 423/04 orzekł, że „dwuletni termin przedawnienia przewidziany w art. 554 K.c. stosuje się także do umowy dostawy” – a zatem Pana roszczenie przedawniłoby się z upływem 2 lat, co oczywiście nie oznacza, że nie może Pan dochodzić roszczenia – w tym także przed sądem), oraz
  • ewentualną możliwością dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny (termin przedawnienia roszczeń o odsetki jest dla odmiany trzyletni).

 

Nie wiadomo również, czy strony zawarły umowę na piśmie, czy też była to umowa „ustna”, która wiąże strony tak samo jak umowa pisemna. W przypadku umowy ustnej – relacja pomiędzy stronami regulowana będzie przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Pana kontrahent nie wykonał w sposób należyty swojego zobowiązania, gdyż w znacznej części (70%) za towar nie została zapłacona cena i nie został on odebrany zgodnie z zamówieniem. Powyższe rodzi po Pana stronie roszczenie o zapłatę nieuiszczonej ceny i odbiór pozostałej części towaru, którego koszty przechowywania Pan ponosi. W tej sytuacji może Pan żądać od swego kontrahenta wykonania umowy, tj. zapłaty pozostałej części ceny za wytworzony i nieodebrany towar. Należy wspomnieć, że do czasu zapłaty przysługuje Panu tzw. prawo zatrzymania towaru – na podstawie art. 461 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi, że zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).

 

Powinien Pan oficjalnie wezwać kontrahenta na piśmie (dla celów dowodowych) do wykonania jego zobowiązania pod rygorem podjęcia stosownych dalszych kroków prawnych – wyznaczając mu termin do wywiązania się z umowy, tj. zapłacenia pozostałej części ceny i odbioru zamówionego towaru, czyli należytego wykonania umowy. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do wykonania umowy może Pan wystąpić z pozwem do sądu o odszkodowanie – naprawienia szkody jaką poniósł Pan w związku z niewykonaną należycie umową (szkoda obejmować będzie koszty przechowywania i wszelkie inne koszty związane z umową, w tym także utracone korzyści – czyli to, czego Pan nie uzyskał, licząc na prawidłowe wykonanie w pełni umowy). We wspomnianym wezwaniu adresowanym do Pana kontrahenta może Pan zagrozić również odstąpieniem od umowy co do owych 70% zamówienia. W takim przypadku może Pan pozbyć się nieodebranego towaru ze swojego magazynu i wystąpić dodatkowo z wnioskiem do sądu o złożenie towaru do depozytu sądowego (niezależnie od wniesienia pozwu o zapłatę odszkodowanie). Podstawę prawną tego działania stanowią art. 491 § 1 i 2 oraz art. 467 pkt 4 Kodeksu cywilnego, a także przepisy art. 692 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego – co do trybu złożenia przedmiotu umowy do depozytu sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus II =

»Podobne materiały

Zwrot nadpłaty za czynsz z powodu zawyżonego metrażu

Od 2005 r. wynajmujemy lokal użytkowy od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wielokrotnie zwracaliśmy się do właściciela o weryfikację metrażu powierzchni. Dopiero w 2011 r. WAM dokonała pomiaru, który potwierdził metraż wynikający z dokumentów. Następnie w czerwcu 2019 r. przypadkowo stwierdziliśmy, ż

 

Przerwanie inwestycji z powodu wirusa a zakończenie prac

Posiadam firmę budowlaną. W zeszłym roku zacząłem inwestycję budowy basenu na obiekcie w sanatorium. Nie podpisaliśmy żadnej umowy. Kończyłem etap budowy i klient płacił faktury VAT. Prace miały być zakończone zimą (styczeń, luty 2020). Klientka jednak zmieniła zdanie i chciała zakończenia prac w ma

 

Odmowa odbioru dzieła

Prowadzę drukarnię w formie sklepu internetowego. Klient (firma) zamówił u mnie druk ulotek reklamowych, wybierając płatność za pobraniem. Nie odebrał paczki, ponieważ stwierdził (sugerując się ulotką naklejoną na paczkę), że dzieło zostało wykonane niestarannie. W moim mniemaniu powinien odebrać za

 

Odzyskanie pieniędzy z faktur, bezzasadne potrącenia

Mam problem ze swoim byłym już kontrahentem. Jestem protetykiem stomatologicznym i współpracowałem z dentystą mającym kilka gabinetów. Występowały problemy z płatnościami – przeterminowanie o 5, 6 tygodni. Uprzedziłem, że tak być nie może. W ostatnim czasie dentysta spłacał najniższe kwoty z r

 

Rezygnacja z zamówienia samochodu na działalność gospodarczą

Przed tygodniem złożyłem u autoryzowanego dealera zamówienie na samochód z przeznaczeniem na działalność gospodarczą; wpłaciłem zaliczkę. Czy mogę się jeszcze wycofać z tego zamówienia, mimo że zostało złożone na firmę? Przedstawiciel dealera twierdzi, że nie ma takiej możliwości.

 

Najem lokalu użytkowego – niezgodny z umową metraż

Przez 20 miesięcy płaciłam czynsz za 52 m2 powierzchni wynajmowanego lokalu użytkowego. Ponieważ szło mi kiepsko, znalazłam następcę i przy okazji okazało się, że powierzchnia lokalu jest o około 9 m2 mniejsza. To dla mnie istotny fakt, bo tylko w jednym miesiącu pomniejszałoby to kwotę czynszu

 

Podwyżka czynszu najmu lokalu użytkowego

Osiem lat temu właściciel lokalu użytkowego (spółka Skarbu Państwa) podwyższył nam czynsze o 100%. Pod rygorem groźby wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przyjęliśmy niekorzystne warunki. Natychmiast jednak skierowaliśmy do wynajmującego pismo z prośbą o renegocjację tej zbyt dużej podwyżki.

 

Prawa przedsiębiorcy do reklamacji kosztownego urządzenia

Tydzień temu zakupiłem w jednym z dużych marketów kosztowne urządzenie (2600 zł netto). Jako że jestem przedsiębiorcą, zakup odbył się na fakturę VAT. Sprzętu nie pozwolono mi sprawdzić na miejscu (wytłumaczono, że nie ma ku temu warunków), ale zapewniono, że jest sprawny. Po powrocie do domu i uruc

 

Zawarcie umowy spółki cichej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierzam z drugą osobą (która chce wkrótce otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą) zawrzeć umowę spółki cichej (ja jako osoba fizyczna, nie firma). Dochody zamierzamy dzielić co miesiąc. Czy potrzebujemy jakoś specjalnie się rozliczać? Czy jeśli

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »