.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak prawidłowo zakończyć umowę najmu okazjonalnego?

Wynajmuję pewnej osobie pokój na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Zbliża się termin jej wygaśnięcia. Jak powiadomić najemcę, aby opróżnił pokój do wygaśnięcia umowy lub zaraz po? W umowie jest zapisane: „po okresie wiążącym obowiązującym 12 miesięcy, każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedziana ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak prawidłowo zakończyć umowę najmu okazjonalnego?

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Nie znam niestety treści całej umowy, ale wskazuję, iż obecnie – jeżeli chce Pani dokonać wypowiedzenia umowy, albowiem upłynął już okres 12 miesięcy obowiązywania – należy najemcy wręczyć wypowiedzenie umowy, pamiętając o miesięcznym okresie wypowiedzenia, który odniesie skutek na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Zgodnie bowiem z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Jeżeli, tak jak w Państwa przypadku, czas trwania najmu został przez strony oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie (§ 3). Zatem brak stosownych uzgodnień między stronami, z których wynika możliwość rozwiązania najmu przez wypowiedzenie, prowadzi do petryfikacji takiego stosunku i wyłączenia rozwiązania go w tym trybie (por. też szeroko J. Panowicz-Lipska, w: SPP, t. 8, 2011, s. 56-61).

 

Stąd w aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość zawierania umów na czas oznaczony, które mogą być rozwiązane przez wypowiedzenie (z zachowaniem wymogów z § 3), oraz takich, które takiej możliwości nie przewidują. W tej drugiej sytuacji podstawą wcześniejszego, niż pierwotnie ustalono, terminu ustania stosunku może być jedynie dodatkowe porozumienie stron (por. art. 3531 K.c.) lub zdarzenia wywołujące ten skutek wprost na podstawie przepisów ustawowych (por. art. 664 § 2, art. 667 § 2, art. 672 K.c. Zob. też wyrok SA w Warszawie z 17.05.2017 r. (I ACa 336/16, Legalis).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawidłowa forma wypowiedzenia najmu

W Państwa przypadku, po wskazanym okresie trwania najmu 12 miesięcy mogą Państwo niniejszą umowę wypowiedzieć. Z uwagi na powyższe, proszę skierować do najemcy pisemne wypowiedzenie umowy, powołując się na powyższy punkt wskazany w umowie, oznaczając czas, do którego powinien się wyprowadzić, oraz uzgodnić odbiór lokalu.

 

Dla celów dowodowych najlepiej, aby, oprócz powiadomienia np. ustnego, wypowiedzenie było wysłane także listem poleconym. Podnoszę bowiem, iż w razie pozostawienia przesyłki u dorosłego domownika lub doręczenia w miejscu prowadzenia przez adresata stałej działalności za moment złożenia oświadczenia należy przyjąć chwilę odebrania korespondencji przez osobę upoważnioną. W razie braku takiej osoby, gdy w konsekwencji dochodzi do pozostawienia pisma w placówce pocztowej z jednoczesnym poinformowaniem przez tzw. awizo o możliwości podjęcia przesyłki, za datę złożenia oświadczenia w ujęciu prawa materialnego należy uznać dzień, w którym nastąpiła pierwsza próba doręczenia pod właściwym adresem, potwierdzona pozostawieniem odpowiedniej informacji dla adresata. (postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2012 r. II PK 57/12).

 

Wypowiedzenie wysłane listem poleconym – wartość dowodowa

W rozumieniu art. 61 § 1 K.c. możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia przez adresata nie może być utożsamiana z rzeczywistym zapoznaniem się przez niego z tym oświadczeniem, co oznacza, że skuteczne złożenie oświadczenia woli następuje także w sytuacji, w której co prawda adresat oświadczenia woli nie zna jego treści, ale miał realną możliwość zapoznania się z nią, gdyż doszła ona do niego w taki sposób, że mógł się z nią zapoznać (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r. III CSK 148/16).

 

Prawidłowe skierowanie oświadczenia polega na wysłaniu go na adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby rejestrowej osoby prawnej. Niemożność doręczenia pod którymkolwiek z adresów, pod którym według wszelkiego prawdopodobieństwa powinien być możliwy kontakt z adresatem, obciąża tego ostatniego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 października 2015 r. I Aca 513/15).

 

Z uwagi na powyższe, proponuję powiadomić najemcę na dwa sposoby – w sposób u Państwa zwyczajowo przyjęty, a więc np. email lub rozmowa, a także wysłać wypowiedzenie pisemne – wskazując wszelkie szczegóły – listem poleconym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu