Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup pasa drogowego od GDDKiA

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 15.07.2019

Między moją działką a drogą krajową jest pas o szerokości ok. 4m, który jest chyba pasem drogowym. Jest tam chodnik do mojego domu, wjazd oraz podjazd. Chciałbym wykupić ten podjazd od GDDKiA. Jak to zrobić i czy to możliwe? Dodam, że pas użytkuję od 45 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady drogi publiczne wyłączone są z obrotu prawnego i zasiedzenia, ponieważ drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a wojewódzkie, powiatowe i gminne właściwego województwa, powiatu lub gminy. Jednakże od 1 października 1990 r., w związku z uchyleniem art. 177 Kodeksu cywilnego, zakaz ten przestał obowiązywać. Obecnie przez zasiedzenie nie można nabyć 
jedynie własności nieruchomości, które służą użytkowi publicznemu, lub takich, które zostały ustawowo wyłączone z obrotu, jak np. grunty zajęte pod drogi publiczne, ulice, parki, pasy drogowe autostrad. I aczkolwiek prawdą jest, że zgodnie z art. 2a ustawy o drogach publicznych drogi gminne jako dobro publiczne nie podlegają zasiedzeniu, to sądy dopuszczają zasiedzenie pasa drogowego (Sąd Najwyższy w wyroku z 22 maja 2014 r. sygn. akt IV CSK 556/13), ponieważ pas drogowy, który jest szerszy niż jezdnia i sama droga, nie dzieli losu prawnego istniejącej już drogi i w pewnych sytuacjach może być zasiedziany.

 

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 ust. 1 ustawy o drogach publicznych „przez:

 

  • pas drogowy – należy rozumieć wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;
  • drogę – należy rozumieć budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”.

 

Zatem nie jest cechą jedyną i wystarczającą dla uznania danego gruntu za część pasa drogowego stwierdzenie, że przylega on do drogi. Niezbędne jest ustalenie, że na gruncie tym znajdują się obiekty budowlane lub urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu lub z potrzebami zarządzania drogą.

 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.01.2009 r. (sygn. akt II GSK 614/08), „uwzględniając funkcjonalną rolę pasa drogowego – w kontekście jego zasięgu nad wydzielony obszar, jak i w jego głąb – należy stwierdzić, że granice te określają obiekty i urządzenia służące realizacji celów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także zarządzania drogą”. Na pasie drogowym mogą też rosnąć krzewy, parkować samochody, może tam być chodnik, również trawnik.

 

A zatem o tym, co stanowi drogę, decydować powinny faktyczne urządzenia, a nie zapisy w ewidencji. Sklasyfikowanie danej działki w ewidencji gruntów jako „droga” i opatrzenie znakiem „dr” nie jest wystarczające, gdyż stwarza jedynie obalalne domniemanie, że nieruchomość stanowi drogę czy też pas drogi. Zatem w celu wykazania granic pasa drogowego niezbędne jest uzyskanie planu gruntu z wyraźnie zaznaczonymi liniami granicznymi tego gruntu. Zatem dobrze byłoby w Pana sytuacji ustalić dokładnie granicę pasa drogowego, aby upewnić się, że interesujący Pana fragment gruntu z cała pewnością stanowi lub nie pas drogowy. Oczywiście bez względu na powyższe i tak może Pan próbować uzyskać informację od GDDKiA, czy np. możliwy byłby wykup tego fragmentu gruntu przez Pana, o ile od 45 lat np. miasto nie wykonywały na tym fragmencie gruntu żadnych  robót, które pozwoliłyby przypuszczać, że ta część działki jest pasem drogi publicznej.  

 

Warto tu też  zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt IV CSK 514/12), w którym stwierdził, że „jeżeli działka gruntu figurująca w ewidencji jako droga drogą nigdy nie była i nie jest, a znajduje się w posiadaniu samoistnym od dziesiątków lat w ręku osób trzecich wykorzystujących tę działkę np. rolniczo, to działka ta może być przedmiotem zasiedzenia i nie ma do niej zastosowania art. 2a ustawy o drogach publicznych”. Zasiedzenie mogłoby tu być dla Pana drugą opcją uzyskania własności przedmiotowego gruntu.

 

Może też okazać się, że grunt leży poza pasem drogowym. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, „jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt III CZP 35/13, „właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o wykup pozostałej części działki tylko wówczas, gdy niemożność prawidłowego jej wykorzystania na dotychczasowe cele wynika bezpośrednio z faktu wywłaszczenia (przejęcia) przez Skarb Państwa pierwszej części. Natomiast jeśli utrata możliwości prawidłowego wykorzystania pozostałej części działki na dotychczasowe cele wynika z faktu szeroko ujętej realizacji inwestycji drogowej (np. budowa samej drogi, przebudowa innych dróg, dojazdów czy też realizacja innych obiektów towarzyszących danej inwestycji) i w wyniku tego działka nie może być wykorzystywana jak dotychczas (bo np. jest za głośno, zbyt dużo spalin, dużo trudniej dojechać, bo zmienił się układ komunikacyjny itp.), to właścicielowi nie przysługuje roszczenie”. Wobec powyższego jedyną przesłanką nabycia nieruchomości jest ustalenie celu, na jaki przedmiotowy grunt był dotychczas wykorzystywany oraz faktu, czy może być nadal wykorzystywany w identyczny sposób. Dyspozycja art. 13 ust. 3 ww. ustawy ma charakter bezwzględnie obowiązujący, tj. nie pozostawia GDDKiA możliwości działania według „swobodnego uznania”. Wobec powyższego, do wniosku o wykup „resztówki” winna być dołączona informacja (poparta dowodami) wskazująca, na jaki cel była dotychczas wykorzystywana nieruchomość objęta wnioskiem (tj. dotychczasowy sposób użytkowania przedmiotowej działki – z uwzględnieniem nasadzeń lub naniesień budowlanych, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej nieruchomości, szczegółowe uzasadnienie braku możliwości wykorzystywania ww. działki na dotychczasowy cel itp.). Ponadto we wniosku winny znaleźć się informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości wnioskowanej do wykupu (nr działki, obręb, gmina), imię i nazwisko właściciela nieruchomości.

 

Niestety w tym wypadku musiałby Pan wykazać, iż wcześniej był właścicielem tego fragmentu gruntu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - sześć =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za psa

Jestem właścicielem psa. Jaki jest zakres mojej odpowiedzialność za psa, jeśli pogryzł on innego psa? To zdarzenie miało miejsce w zorganizowanej grupie na szkoleniu psów. Mój pies przypadkowo wysunął się z uwięzi i zaatakował innego psa biorącego udział w szkoleniu. Po zdarzeniu nie stwierdzono obr

 

Zwrot kosztów dojazdu na rozprawę sądową na drugi koniec Polski

Syn został posądzony o wyłudzenie pieniędzy na firmę, choć faktycznie zrobił to jego wspólnik, który uciekł i używał pieczątki nieistniejącej już firmy. Zwróciliśmy się o przydzielenie adwokata z urzędu, ale sąd odrzucił wniosek jako ostateczny (postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaska

 

Jakie będą koszty przy podziale działki na trzy części?

Ja i moja żona chcemy podzielić naszą wspólną działkę mającą 3000 m2 na trzy mniejsze działki. Jedna ma być małżonki, druga moja, a trzecia wspólna. Jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczam, iż jest to działka klasy IV. Później sprzedamy dwie z działek powstałych po

 

Cofnięcie wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego od gminy

Gmina wynajmuje lokal użytkowy na prowadzenie Przychodni Lekarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Na dzień 31 marca najemca złożył wypowiedzenie umowy najmu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa z dniem 30. Gmina ogłosiła przetarg na najem i jest w trakcie wyłonienia najemcy. W dniu

 

Problem z obdlokowaniem konta na Allegro

Mam problem z obdlokowaniem konta na Allegro. Konto zablokowano mi, ponieważ wcześniej zablokowano również konto na Allegro jednemu z domowników. Prosiłem o odblokowanie konta, ale oni twierdzą, że należy najpierw wyjaśnić blokadę poprzedniego konta (chociaż jest to konto syna, który jest pełnoletni

 

Najem mieszkania dla pracownika firmy

Sprawa dotyczy najmu mieszkania dla pracownika firmy. Jakie są wady zawierania umowy o wynajem mieszkania między osobą fizyczną (właścicielem, wynajmującym) a firmą (najemcą). Firma chce wynająć mieszkanie w celach mieszkaniowych dla jednego z pracowników. Co powinno znaleźć się w takiej umowie i ja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »