.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników

• Data: 20-01-2024 • Autor: Maciej Podgórski

Najem mieszkania przez firmę dla swojego pracownika wymaga rozważenia pewnych specyficznych aspektów prawnych i praktycznych. Artykuł odpowiada na pytania dotyczące praw i obowiązków wynajmującego oraz najemcy, możliwości zabezpieczenia interesów wynajmującego, jak również kwestii związanych z przepisaniem mediów na firmę. Ważne jest również omówienie ograniczeń prawnych, jak na przykład niemożność skorzystania z najmu okazjonalnego oraz zasad dotyczących kaucji i innych form zabezpieczenia. Na przykładzie zapytania pani Heleny dostarczamy wskazówek na temat tego, co powinno znaleźć się w umowie najmu, aby zarówno właściciel, jak i firma wynajmująca byli odpowiednio chronieni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników

Sprawa pani Heleny dotyczyła najmu mieszkania dla pracownika firmy. Do tej pory pani Helena wynajmowała mieszkanie zwykłym osobom, a to była dla niej nowa sytuacja i chciała się dowiedzieć, jakie są różnice i jakie ryzyka wiążą się z zawarciem umowy o wynajem między osobą fizyczną (wynajmującym) a firmą jako najemcą. Firma chciała wynająć mieszkanie dla swojego pracownika. Pani Helena pytała więc, co powinno znaleźć się w takiej umowie i jak się zabezpieczyć.

Czy firma może być najemcą okazjonalnym lokalu?

Najemcą lokalu mieszkalnego w ramach najmu okazjonalnego może być jedynie osoba fizyczna (także przedsiębiorca jednoosobowy). To oznacza, że „firma” (np. spółka) nie może być najemcą okazjonalnym lokalu.

 

Osoba fizyczna niebędąca najemcą, która faktycznie w lokalu zamieszkuje, ma status „lokatora” w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, a więc do umowy najmu będą miały zastosowanie przepisy ustawy i to pracownik będzie korzystał z ustawowej ochrony lokatorów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak wynajmujący może zabezpieczyć przyszłe roszczenia?

Odnosząc się do pytania pani Heleny, za wadę takiej umowy należy uznać niemożliwość skorzystania przez wynajmującego z uprawnień, jakie daje najem okazjonalny. Zatem w tym przypadku w grę wchodzi jedynie zawarcie zwykłej umowy najmu. Można się zabezpieczyć, ustalając wysoką kaucję zabezpieczającą lub zażądać innych forma zabezpieczenia – chociażby weksla in blanco.

W celu zabezpieczenia swoich przyszłych roszczeń pani Helena może żądać od najemcy kaucji. Kaucja i(lub) weksel zabezpieczać mogą zarówno należności czynszowe, jak i wszelkie inne wynikające ze stosunku najmu (np. związane z koniecznymi naprawami).

 

W przypadku najmu lokalu mieszkalnego wysokość kaucji jest ograniczona przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 zd. 2 tej ustawy, jej wysokość nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Dla zabezpieczenia swojej sytuacji, najkorzystniej byłoby, gdyby pani Helena otrzymała kaucję do rąk własnych w dniu zawarcia umowy najmu za pokwitowaniem na piśmie. W ostateczności, w przypadku wpłaty kaucji na konto, w umowie można zawrzeć zapis, że przy braku wpłaty kaucji w całości, umowę uznaje się za nieważną. Reguluje to artykuł 6 ust. 1 zd. 1 ww. ustawy o ochronie praw lokatorów, który stanowi, że zawarcie umowy może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przepisanie mediów na firmę będącą stroną umowy najmu

Pani Helena powinna też rozważyć przepisanie mediów (prąd, woda, gaz) na firmę jako stronę umowy najmu. Wśród załączników do umowy powinien znaleźć się także protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, który należy sporządzić w chwili przekazywania kluczy najemcy. Należy w nim spisać wszystkie urządzenia i sprzęty znajdujące się w mieszkaniu, określić ich stan techniczny, a także stan samej nieruchomości, i dołączyć aktualną dokumentację fotograficzną. Protokół powinien zostać podpisany przez obie umawiające się strony.

Wynajem mieszkania firmie

Zalecałbym też sprawdzenie KRS firmy lub informację z ewidencji gospodarczej. Osoba lub osoby podpisujące umowę muszą tam być wpisane lub muszą mieć stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania firmy. W umowie najmu lokalu między osobą fizyczną a firmą powinny zostać zawarte następujące dane: miejsce i data zawarcia umowy, określenie stron (dane osobiste, NIP/PESEL, seria i nr dowodu tożsamości wynajmującego, siedziba najemcy, NIP, REGON, KRS (jeśli został nadany), dane osoby reprezentującej najemcę), określenie przedmiotu najmu (dokładny opis przedmiotu, jego stan, elementy, akcesoria ) z zaznaczeniem, że jest on oddawany najemcy na cele mieszkaniowe, wysokość czynszu i innych świadczeń, ich walutę i terminy płatności, okres obowiązywania umowy i ewentualne warunki wypowiedzenia, prawa i obowiązki stron (również brak prawa do podnajmowania osobom trzecim, prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie i strukturze itp.), zabezpieczenia jak np. kaucja – kwota kaucji i sposób jej rozliczenia, podpisy stron, protokół zdawczo-odbiorczy jako załącznik do umowy.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Zabezpieczenie interesów wynajmującego

Pan Kowalski, właściciel mieszkania, wynajął swoje lokum firmie, która chciała zapewnić zakwaterowanie swojemu pracownikowi. Aby zabezpieczyć swoje interesy, pan Kowalski zażądał od firmy kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowę najmu sporządzono z dokładnym opisem stanu technicznego mieszkania i załączono do niej protokół zdawczo-odbiorczy z aktualną dokumentacją fotograficzną. Dzięki temu, kiedy po roku firma zakończyła najem, pan Kowalski miał pewność, że wszelkie ewentualne szkody zostaną pokryte z kaucji.

 

Wynajem mieszkania przez firmę dla pracownika

Firma z branży IT postanowiła wynająć mieszkanie dla swojego nowo zatrudnionego programisty, który przeprowadził się z innego miasta. Firma zdecydowała się na najem tradycyjny, gdyż jako podmiot gospodarczy nie mogła skorzystać z najmu okazjonalnego. W umowie najmu szczegółowo określono, że mieszkanie będzie wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe. Dodatkowo firma zadbała o przepisanie umów na media na siebie, co ułatwiło nowemu pracownikowi zarządzanie rachunkami i zmniejszyło formalności związane z jego przeprowadzką.

 

Weryfikacja firmy przed wynajmem mieszkania

Pani Jankowska, posiadając wolne mieszkanie, zdecydowała się na wynajem go lokalnej firmie budowlanej, która szukała tymczasowego zakwaterowania dla swoich pracowników. Przed podpisaniem umowy wynajmująca sprawdziła status prawny firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, co dało jej pewność, że firma jest wiarygodna i stabilna finansowo. W umowie najmu zawarto również klauzulę o zakazie podnajmowania mieszkania oraz określono wysokość czynszu i warunki jego płatności. Dzięki tym środkom ostrożności pani Jankowska miała pewność, że jej nieruchomość jest wynajmowana przez odpowiedzialnego najemcę.

Podsumowanie

Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika wymaga szczegółowej uwagi na aspekty prawne i praktyczne. Ważne jest zabezpieczenie interesów zarówno wynajmującego, jak i najemcy poprzez dokładne sporządzenie umowy, uwzględnienie wszelkich niezbędnych klauzul oraz zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak kaucja czy protokół zdawczo-odbiorczy. Prawidłowe przygotowanie umowy i zrozumienie przepisów prawa może skutecznie uchronić obie strony przed potencjalnymi problemami i nieporozumieniami w przyszłości.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej lub pomocy w sporządzeniu umowy najmu? Skontaktuj się z nami! Nasz zespół doświadczonych prawników oferuje kompleksowe porady online oraz przygotowanie dokumentacji, dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Maciej Podgórski
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu