.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem mieszkania dla pracownika firmy

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 01.09.2017 • Zaktualizowane: 12.01.2021

Sprawa dotyczy najmu mieszkania dla pracownika firmy. Jakie są wady zawierania umowy o wynajem mieszkania między osobą fizyczną (właścicielem, wynajmującym) a firmą (najemcą). Firma chce wynająć mieszkanie w celach mieszkaniowych dla jednego z pracowników. Co powinno znaleźć się w takiej umowie i jak się zabezpieczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najem mieszkania dla pracownika firmy

Czy firma może być najemcą okazjonalnym lokalu?

Najemcą lokalu mieszkalnego w ramach najmu okazjonalnego może być jedynie osoba fizyczna (także przedsiębiorca jednoosobowy). To oznacza, że „firma” (cokolwiek rozumiemy pod tym pojęciem – na pewno spółki – w każdym razie nie osoby fizyczne) nie może być najemcą okazjonalnym lokalu.  

 

Osoba fizyczna niebędąca najemcą, która faktycznie w lokalu zamieszkuje, ma status „lokatora” w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, a więc do umowy najmu będą miały zastosowanie przepisy ustawy i to pracownik będzie korzystał z ustawowej ochrony lokatorów.  

 

Odnosząc się do Pani pytania, za wadę takiej umowy należy uznać niemożliwość skorzystania przez wynajmującego z uprawnień jakie daje najem okazjonalny. Zatem w tym przypadku, w grę wchodzi jedynie zawarcie zwykłej umowy najmu. Można się zabezpieczyć ustalając wysoką kaucję zabezpieczającą lub zażądać innych forma zabezpieczenia – chociażby weksla in blanco.  

Jak wynajmujący może zabezpieczyć przyszłe roszczenia?

W celu zabezpieczenia swoich przyszłych roszczeń wynajmujący może żądać od najemcy kaucji. Kaucja i/lub weksel zabezpieczać mogą zarówno należności czynszowe, jak i wszelkie inne wynikające ze stosunku najmu (np. związane z koniecznymi naprawami).  

 

W przypadku najmu lokalu mieszkalnego wysokość kaucji jest ograniczona przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z artykułem 6 ust.1 zd.2 ww. ustawy, jej wysokość nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Z Pani punktu widzenia, najkorzystniejsze byłoby otrzymanie kaucji do rąk własnych w dniu zawarcia umowy najmu za pokwitowaniem na piśmie. W ostateczności, w przypadku wpłaty kaucji na konto, w umowie można zawrzeć zapis, że, przy braku wpłaty kaucji w całości, umowę uznaje się za nieważną. Reguluje, to artykuł 6 ust. 1 zd. 1 ww. ustawy, który stanowi, że zawarcie umowy może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.  

Przepisanie mediów na firmę będącą stroną umowy najmu

Można również rozważyć przepisanie mediów (prąd, woda, gaz) na firmę, jako stronę umowy najmu. Wśród załączników do umowy powinien znaleźć się także protokół zdawczo – odbiorczy lokalu, który należy sporządzić w chwili przekazywania kluczy najemcy. Należy w nim spisać wszystkie urządzenia i sprzęty znajdujące się w mieszkania, określić ich stan techniczny, a także stan samej nieruchomości, i dołączyć aktualną dokumentację fotograficzną. Protokół powinien zostać podpisany przez obie umawiające się strony.  

Wynajem mieszkania firmie

Zalecałbym też sprawdzenie KRS firmy lub informację z ewidencji gospodarczej. Osoba lub osoby podpisujące umowę muszą tam być wpisane lub musi mieć stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.  W umowie najmu lokalu między osobą fizyczną a firmą powinny zostać zawarte następujące dane: miejsce i data zawarcia umowy, określenie stron (dane osobiste, NIP/PESEL, seria i nr dowodu tożsamości wynajmującego, siedziba najemcy, NIP, REGON, KRS (jeśli został nadany), dane osoby reprezentującej najemcę), określenie przedmiotu najmu (dokładny opis przedmiotu, jego stan, elementy, akcesoria ) z zaznaczeniem, że jest on oddawany najemcy na cele mieszkaniowe, wysokość czynszu i innych świadczeń, ich walutę i terminy płatności, okres obowiązywania umowy i ewentualne warunki wypowiedzenia, prawa i obowiązki stron (również brak prawa do podnajmowania osobom trzecim, prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie i strukturze itp.), zabezpieczenia jak np. kaucja – kwota kaucji i sposób jej rozliczenia, podpisy stron, protokół zdawczo-odbiorczy jako załącznik do umowy. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »