Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dyżury medyczne a praca w niepełnym wymiarze godzin

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 05.05.2010

Jestem lekarzem. Na własną prośbę zmieniłem cały etat na 3/5 etatu, umawiając się z dyrektorem na pracę w poniedziałki, wtorki i czwartki. Kiedy miałem podpisać stosowny dokument, okazało się, że szpital przygotował wniosek, aby mój odpoczynek po dyżurze nie wypadał na dzień mojej potencjalnej pracy. Czy nie jest to dyskryminacja, skoro pracownicy pełnoetatowi mogą dyżurować, kiedy chcą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dyżury medyczne a praca w niepełnym wymiarze godzin

Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej a zmiany czasu pracy lekarza 

Odnosząc się do stanu faktycznego opisanego w treści pytania, uprzejmie wyjaśniam, że niestety należy zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez szpital, gdyż jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Po ostatniej nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 r., nr 176, poz. 1240 ze zm.), to jest od dnia 1 stycznia 2008 r., wprowadzone zmiany odnoszą się przede wszystkim do kwestii związanych z:

 

  • dobowym i tygodniowym wymiarem czasu pracy,
  • maksymalnym tygodniowym wymiarem czasu pracy,
  • prawem pracownika do odpoczynku,
  • dyżurem medycznym,
  • wynagrodzeniem za dyżur medyczny,
  • systemem opt out.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami czas pracy lekarza zatrudnionego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej nie może przekroczyć 7 godz. 35 min. w ciągu dnia i 37 godz. 55 min. w ciągu tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Nowa regulacja skorygowała błąd wynikający z dotychczasowych przepisów. Stare regulacje określały bowiem czas pracy lekarza w wymiarze 7 godz. i 35 min. na dobę i 40 godz. tygodniowo, co prowadziło to do powstania niespójności i rodziło problem, jak przepracować 40 godz. w ciągu 5 dni, skoro dobowa norma czasu pracy wynosiła 7 godz. i 35 min.

 

Znowelizowane przepisy przewidują także pięciogodzinny wymiar czasu pracy dla: radioterapeutów, fizykoterapeutów, radiologów, patomorfologów, histopatologów, którzy pracują na samodzielnych stanowiskach lub wykonujących określone zadania.

 

Obecnie w związku z wprowadzonymi zmianami czas pracy lekarza zatrudnionego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej nie może przekroczyć 7 godz. 35 min. w ciągu dnia i 37 godz. 55 min. w ciągu tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Maksymalny tygodniowy czas pracy lekarza zatrudnionego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

Nowelizacja ustawy o ZOZ określiła także maksymalny tygodniowy czas pracy lekarza w wymiarze 48 godz. tygodniowo, na który składają się godziny pracy podstawowej i nadliczbówki.

 

Przyjmując, że przeciętna tygodniowa norma czasu pracy wynosi 37 godz. i 55 min., a przeciętny maksymalny wymiar czasu pracy wynosi 48 godz. tygodniowo, należy przyjąć, że lekarz może mieć w ciągu tygodniowego okresu rozliczeniowego maksymalnie 10 godzin nadliczbowych.

 

Należy zaznaczyć również, że zgodnie z art. 151 § 3 Kodeksu pracy liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć w ciągu roku 150 godz., jeśli praca lekarza w godzinach nadliczbowych wynika ze szczególnych potrzeb pracodawcy lub podejmowana jest w ramach akcji ratowniczych.

 

Art. 32ja ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a contrario (z łac. przeciwnie), daje pracodawcy możliwość zobowiązania lekarza do wykonywania pracy w wymiarze nieprzekraczającym 48 godz. tygodniowo.

 

W związku z tym, że przeciętny tygodniowy wymiar pracy lekarza wynosi 37 godz. 55 min., pracodawca może zobowiązać lekarza do pracy w dodatkowym wymiarze 10 godz. i 5 min. w ciągu tygodnia, bez jego zgody.

 

Należy podkreślić, że regulacja ta dotyczy wyłącznie lekarzy zatrudnionych na pełny etat.

 

Lekarze zatrudnieni na 1/2 lub 1/4 etatu nie mogą być zobowiązani przez pracodawcę do pracy w wymiarze 48 godzin tygodniowo.

 

Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy pracownicy zatrudnie­ni w niepełnym wymiarze mogą zos­tać zobowiązani do pracy w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

Prawo lekarza do 11-godzinnego odpoczynku w ciągu każdej doby 

Nowo wprowadzone przepisy dają lekarzowi zatrudnionemu w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej prawo do 11-godzinnego odpoczynku w ciągu każdej doby.

 

W odniesieniu do osób pełniących dyżur medyczny pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownikowi czasu na odpoczynek tuż po zakończeniu dyżuru.

 

Powyższe wynika bowiem z treści art. 32jb ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W myśl powołanego wyżej przepisu pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

 

Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.

 

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

 

W przypadku uzasadnionym organizacją pracy w zakładzie pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.

 

Przepis powyższy gwarantuje więc zatrudnionym w ZOZ prawo do 11-godzinnego odpoczynku w każdej dobie.

 

Ponieważ ustawa nie definiuje przy tym pojęcia doby pracowniczej, należy odwołać się do Kodeksu pracy, według którego doba to kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której ktoś rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Pracownik ZOZ powinien zatem korzystać z 11-godzinnego odpoczynku podczas kolejnych 24 godzin od chwili rozpoczęcia pracy. Ustawa nie dopuszcza skracania odpoczynku dobowego nawet w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

 

Zaznaczyć należy, że zatrudnionym lekarzom w niepełnym wymiarze czasu pracy należy w umowie o pracę wskazać liczbę godzin pracy ponad ustalony w angażu wymiar czasu pracy.

 

Reasumując, stwierdzić należy, że znowelizowana ustawa o zakładach opieki zdrowotnej czas dyżuru lekarza wlicza do czasu pracy oraz nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi pełniącemu dyżur odpoczynku bezpośrednio po jego zakończeniu – to działanie pracodawcy jest zgodne z prawem i niestety nie można zarzucić naruszenia przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

Proponuję, aby zwrócił się Pan do dyrekcji na piśmie z prośbą o ustalenie indywidualnych norm czasu pracy, biorąc pod uwagę pełnione dyżury, ze wskazaniem, którymi dniami jest Pan zainteresowany. Być może to pismo jakoś wpłynie na zaistniałą sytuację.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki