.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co z zaległym urlopem z poprzedniej pracy?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.04.2022 • Zaktualizowane: 16.04.2022

Zmieniałem pracę za porozumieniem stron. Było to w styczniu. U poprzedniego pracodawcy nie wykorzystałem ani jednego dnia urlopu. Czy poprzedni pracodawca jest zobowiązany wypłacić mi ekwiwalent, czy należny urlop powinienem wykorzystać u nowego pracodawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co z zaległym urlopem z poprzedniej pracy?

Prawo do urlopu

Zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Regułą jest realizacja prawa pracownika do wypoczynku poprzez udzielenie urlopu w naturze – art. 66 § 2 Konstytucji RP oraz art. 14 i 152 Kodeksu pracy.

 

Wyjątki od niej mogą mieć zastosowanie tylko przy spełnieniu warunków określonych w konkretnym przepisie.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy (uchwała SN z 20.8.1997 r., sygn. akt III ZP 26/97).

 

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa powyżej, jedynie w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Reasumując, art. 171 zobowiązuje pracodawcę do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, to zobowiązanie do udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, nie przechodzi na nowego pracodawcę, u którego pracownik podejmie pracę (zob. wyrok SN z 19.2.1980 r., sygn. akt I PRN 9/80). Nawet jeśli mamy do czynienia z porozumieniem stron.

Przejęcie zakładu pracy

Chyba że mamy do czynienia z przejęciem zakładu pracy. Według art. 231 Kodeksu pracy instytucja przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę oznacza sytuację, gdy w wyniku różnego rodzaju zdarzeń prawnych, a nawet faktycznych zakład pracy (rozumiany jako zorganizowany zespół środków materialnych i niematerialnych, służący realizacji przez pracodawcę konkretnej działalności i stanowiący dla związanych z nim pracowników placówkę zatrudnienia) bądź jego część przechodzi z posiadania jednego podmiotu (dotychczasowego pracodawcy) w posiadanie kolejnego, który wskutek tego staje się pracodawcą dla przejętych pracowników (por. wyrok Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 1995 r. w sprawie I PRN 38/95).

 

Konsekwencją jest zmiana pracodawcy i wstąpienie nabywcy zakładu w prawa oraz obowiązki zbywcy, będącego do tej pory stroną w stosunkach pracy z załogą. Skutek ten następuje w chwili przejęcia zakładu, automatycznie, z mocy prawa, bez potrzeby dokonywania przez strony jakichkolwiek dodatkowych czynności, zwłaszcza rozwiązywania wcześniejszych i nawiązywania nowych stosunków pracy. Z racji ściśle, bezwzględnie obowiązującego charakteru unormowań art. 231, nie jest możliwe ich wyłączenie w drodze porozumienia pracownika z pracodawcą lub stron transferu. Przepis art. 231 § 1 gwarantuje pracownikom zakładu objętego transferem nie tylko ciągłość stosunków pracy, ale także ich niezmienialność co do terminowego lub bezterminowego charakteru oraz treści.

 

Interpretacji art. 231 dokonał Sąd Najwyższy w wyroku z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II PK 53/17. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że „art. 231 k.p. nie definiuje pojęcia części zakładu pracy ani pojęcia zakładu pracy. Wobec tego zasadnicze znaczenie dla określenia tych pojęć na gruncie wskazanego przepisu ma wykładnia stosownych przepisów dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, powoływana dalej jako »dyrektywa« lub »dyrektywa (…)«. Należy wskazać, że użyte w art. 231 k.p. pojęcia »zakład pracy« i »część zakładu pracy« są desygnatami przyjętego w dyrektywie określenia »jednostka gospodarcza«, które jest zbiorczym pojęciem oznaczającym przejmowane przedsiębiorstwo, zakład lub część przedsiębiorstwa lub zakładu”.

 

Jeśli zaś mamy do czynienia z porozumieniem stron w zakresie rozwiązania poprzedniej umowy i nawiązania nowej z nowym pracodawcą, to ten poprzedni powinien wypłacić ekwiwalent za urlop.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl