.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były właściciel domu się nie wymeldował – co zrobić?

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 20.12.2011

Prawie 10 lat temu kupiłam dom, który teraz zamierzam sprzedać. Były właściciel jednak do tej pory się nie wymeldował. Co zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Meldunek jest czynnością administracyjno-techniczną organu administracji publicznej, realizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), który służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza jedynie fakt pobytu w danym lokalu, nie tworząc jednocześnie żadnego prawa, a tym samym prawa do lokalu zameldowanej w nim osoby.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca”.

 

W przypadku gdy były właściciel domu nie dopełnił swego obowiązku meldunkowego, a zatem nie został złożony wniosek o wymeldowanie, zobowiązana jest Pani do zawiadomienia właściwych organów gminy o opuszczeniu lokalu przez byłego właściciela. Wspomniany obowiązek wynika z art. 29 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu obowiązany jest do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

 

Stosownie zaś do art. 15 ust. 2 ustawy „organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.”

 

Mając powyższe na uwadze, należy wyjaśnić, iż w chwili obecnej winna Pani zawiadomić właściwy organ gminy o niedopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez byłego właściciela, jednocześnie wnosząc o wymeldowanie z urzędu byłego właściciela, który bez wymeldowania się opuścił swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego.

 

Na uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23.12.2008 r. (sygn. akt II SA/Ke 521/08), w którym zaprezentowane zostało następujące stanowisko: „przy ustalaniu przesłanek wymienionych w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy z 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych należy mieć na uwadze, że wymeldowanie z miejsca stałego pobytu ma charakter ewidencyjno-rejestrowy i służy wyłącznie zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania i pobytu osób. Dlatego jeżeli osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnia obowiązku wymeldowania się, to celem zapewnienia zgodności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami w ewidencji decyzję w tej sprawie musi podjąć właściwy organ gminy”.

 

Materialne przesłanki wymeldowania z miejsca pobytu stałego, które uregulowane zostały w art. 15 ust. 2 ustawy, na podstawie którego organ wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się, uważa się za spełnione, jeżeli opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21.05.2010 r. (sygn. akt IV SA/Wa 318/10), „o opuszczeniu miejsca pobytu można mówić tylko wtedy, gdy dana osoba fizycznie nie przebywa w określonym lokalu i ma zamiar opuszczenia tego lokalu na stałe”.

 

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 09.09.2010 r. (sygn. akt II SA/OI 540/10) stwierdził, że „opuszczenie miejsca pobytu stałego nie oznacza jedynie fizycznego przebywania w miejscu innym, niż miejsce pobytu stałego. Dla zaistnienia tej przesłanki konieczne jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby w tym innym miejscu towarzyszyła wola opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu oraz zamiar stałego związania się z nowym miejscem, urządzenia w nim swego trwałego centrum życiowego.”

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż wymeldowanie byłego właściciela Pani domu będzie możliwe w przypadku wystąpienia opisanych powyżej przesłanek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton