Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Jak napisać testament?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 28.05.2012

Jestem właścicielką mieszkania, które należało do mnie, zanim wyszłam drugi raz za mąż. Chciałabym, by w razie mojej śmierci mieszkanie mógł zamieszkiwać za darmo (tzn. ponosząc tylko koszty czynszu i mediów) mój mąż. Jednocześnie pełne prawo własności nabyłyby moje córki dopiero po śmierci męża. Jak napisać testament, który będzie uwzględniał moją wolę?

Iryna Kowalczuk

Napisać testament to wyrazić swoją wolę na wypadek śmierci. Według przepisów Kodeksu cywilnego osoba pisząca testament jako wyraz swojej woli na wypadek śmierci może wskazać spadkobierców testamentowych (jednego lub kilku). Wskazanie spadkobierców to przysporzenie dla nich, korzyść w postaci stania się właścicielem majątku spadkodawcy. Z drugiej strony są długi spadkowe oraz możliwość nałożenia na spadkobierców tak testamentowych jak i ustawowych określonych obowiązków do działania lub zaniechania.

 

Stosownie do art. 968 § 1 Kodeksu cywilnego: „Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis)”.

 

W testamencie określone zachowania spadkobiercy (np. przekazanie kwoty XXX), mające być dokonanymi na rzecz wskazanych osób, noszą nazwę zapisów. Zapisy w testamencie mają charakter zapisów zwykłych oraz windykacyjnych. Zapisami mogą być obciążeni spadkobiercy ustawowi i spadkobiercy testamentowi.

 

Przez zwykły zapis spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub wskazanego spadkobiercę testamentowego do spełnienia na rzecz oznaczonej osoby świadczenia majątkowego wskazanego w testamencie. Przez dalszy zapis zobowiązuje zapisobiercę, na rzecz którego uczynił zapis, do dokonania przez tego zapisobiercę określonego świadczenia majątkowego na rzecz kolejnej oznaczonej osoby.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Skutkiem ustanowienia zapisu jest powstanie w chwili otwarcia spadku stosunku zobowiązaniowego pomiędzy spadkobiercą a zapisobiercą. Na mocy tego stosunku zapisobierca zobowiązywany jest do wykonania określonego świadczenia lub ustanowienia prawa, a osoba, na rzecz której zapis ma być wykonany, ma prawo do żądania wykonania zapisu (ustanowienia prawa).

 

Przedmiotem zapisu w testamencie może być zobowiązanie spadkobiercy do ustanowienia na rzecz określonej osoby ograniczonego prawa rzeczowego w formie służebności mieszkania (prawa do zamieszkiwania i korzystania z nieruchomości lub jej części), prawa przechodu i przejazdu. Można wskazać, od jakiej chwili ta służebność będzie przysługiwać danej osobie.

 

Proponuję więc Pani takie oto rozwiązanie: napisać testament, w którym określi Pani spadkobierców dla Pani mieszkania, a następnie obciąży ich tzw. zapisem na rzecz Pani męża. Napisanie testamentu wyrażającego taką wolę wymaga zamieszczenia w nim odpowiednich zapisów w tym zakresie. Mogą one brzmieć następująco:

 

„Chcę, aby po mojej śmierci mój mąż zamieszkiwał w moim mieszkaniu położonym w … przy ul. …, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w … pod numerem KW ….

 

W tym celu zobowiązuję … [imiona i nazwiska spadkobierców testamentowych] do ustanowienia na rzecz mego męża … zamieszkałego obecnie w … dożywotniej służebności mieszkania, polegającej na prawie swobodnego korzystania z całości mieszkania położonego w … przy ul. …, składającego się z …. Obowiązek ponoszenia kosztów jego eksploatacji oraz kosztów związanych z korzystaniem z niego poza obciążeniami podatkowymi obciążał będzie mego męża. Jednocześnie zobowiązuję … do utrzymania przy sobie przez nich prawa własności tego mieszkania do chwili śmierci mego męża”.

 

Odpowiadając na pytanie: „jak napisać testament?” – należy stwierdzić, że można go napisać własnoręcznie i jest to wymóg niezbędny do uznania jego ważności. Testament może być także przygotowany i napisany przez notariusza w formę aktu notarialnego. Wtedy to notariusz przygotowuje projekty zapisów stosownie do woli spadkodawcy. Testament jest napisany przez niego, ale jest to wola spadkodawcy.

 

Ponadto w prawie spadkowym jest instytucja zapisu windykacyjnego.

 

Zapis windykacyjny pozwala spadkodawcy na to, aby w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu wskazany w tym zapisie z chwilą otwarcia spadku. Osoba taka może zostać obciążona dalszym zapisem i obowiązkiem ustanowienia na rzecz Pani małżonka służebności mieszkania we wskazanym w testamencie zakresie.

 

Może Pani zawrzeć w testamencie zapis windykacyjny, na mocy którego oznaczona osoba nabędzie prawo do Pani mieszkania z dniem Pani zgonu. Co do reszty majątku może nastąpić spadkobranie ustawowe.

 

Osoba, na rzecz której dokonany został zapis windykacyjny, może zostać obciążona dalszym zapisem w postaci obowiązku ustanowienia na rzecz Pani małżonka służebności mieszkania. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne prawem, albowiem jak wskazuje Kodeks cywilny w art. 9814: „Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił zapis windykacyjny”.

 

Jak napisać testament, a co najmniej jego część, w takiej sytuacji? Proponuję treść o brzmieniu:

 

„Mieszkanie moje położone w … przy ul. … z dniem mojej śmierci staje się własnością mojego wnuka (nabywa je mój wnuk) ….

Wnuka mego, który otrzymał mieszkanie, zobowiązuję do ustanowienia na rzecz mego męża … zamieszkałego obecnie w … dożywotniej służebności mieszkania, polegającej na prawie swobodnego korzystania z całości mieszkania położonego w … przy ul. …, składającego się z …. Obowiązek ponoszenia kosztów jego eksploatacji oraz kosztów związanych z korzystaniem z niego poza obciążeniami podatkowymi obciążał będzie mego męża. Jednocześnie zobowiązuję wnuka … do utrzymania przy sobie przez niego prawa własności tego mieszkania do chwili śmierci mego męża”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Transakcje zagraniczne i zapłata za faktury w walucie euro

Czy klient w Austrii miał prawo dokonać płatności w euro za fakturę wystawioną w złotych polskich (jeśli tak – według jakiego kursu)? Co zrobić, jeżeli po przeliczeniu otrzymanych płatności za fakturę w walucie euro na złotówki powstaną różnice kursowe?

Jak sprecyzować testament?

Jestem w bezdzietnym związku małżeńskim. Z poprzedniego mam troje dzieci. Moja żona nie pracowała, a całe wspólne mienie powstało z moich dochodów (dom jednorodzinny, 3 mieszkania, działka). Jak napisać testament, aby dom pozostał przy żonie, każde dziecko dostało po mieszkaniu, a działka pozostała w użytkowaniu żony do jej śmierci, a potem przeszła na własność mojej wnuczki?

Sporządzenie testamentu wyłączającego z dziedziczenia męża

W trakcie trwania małżeństwa nabyłam prawo do lokalu mieszkaniowego, użytkowania ogródka działkowego oraz kupiłam samochód i uczyniłam syna współwłaścicielem. Czy mogę przed notariuszem sporządzić testament i wskazać w nim, że cały mój majątek odziedziczy syn? Nie chcę, by coś dostał mąż.

Testament sporządzany w stanie zagrożenia śmiercią

Czy testament sporządzany w stanie zagrożenia śmiercią musi być napisany przez spadkodawcę własnoręcznie, czy wystarczy własnoręczny podpis? Czy musi być obecnych 3 świadków przy sporządzaniu tej formy testamentu, czy istnieją okoliczności zezwalające na 2 świadków? Czy wyklucza się jako świadka spadkobiercę? Jaki stopień pokrewieństwa ze spadkobiercą wyklucza świadka sporządzenia testamentu?

Testament notarialny

Artykuł omawia kwestię sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego.

Charakter prawny testamentu

Sporządzenie testamentu jest jedynym sposobem, w który można rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozporządzenie majątkiem tylko jednej osoby, która w chwili jego sporządzania musi być w pełni świadoma jego konsekwencji.

Prawa i obowiązki związane z chwilą otwarcia spadku

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkobiercy i w tym też momencie, z pewnymi wyjątkami, na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki zmarłego. Dotyczy to jednak co do zasady tylko cywilnoprawnych praw i obowiązków majątkowych, które nie są ścisle związane z osobą spadkodawcy.

wizytówka Szukamy prawników »