Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka wodna – niesłuszne wezwanie do zapłaty składki

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 05.09.2011

Jestem właścicielką działki i domu na niej wybudowanego. W zeszłym roku otrzymałam nakaz zapłaty składki konserwacyjnej na rzecz spółki wodnej. Co mam zrobić, gdy nakaz znów przyjdzie, skoro kilka lat temu zlikwidowano rowy melioracyjne i odtąd moja działka jest regularnie zalewana? Zwracałam się w tej sprawie o pomoc do spółki i do wójta, ale bez rezultatu. Dlaczego mam płacić za coś, co nie istnienie, a tym bardziej nie jest konserwowane? Co mogę zrobić? I drugi problem – czy (i u kogo) mogę starać się o poprawienie sytuacji, tj. odwodnienie terenu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka wodna – niesłuszne wezwanie do zapłaty składki

Zadania spółek wodnych

Zgodnie z art. 164 ust. 1, 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) spółki wodne, co do zasady, są „formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami”.

 

„Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

 

  1. zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
  2. ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków;
  3. ochrony przed powodzią;
  4. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych;
  5. wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych;
  6. utrzymywania wód”.

Wnoszenie składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej

Zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, adekwatnych do celów spółki wodnej, określono w jej statucie (art. 166 ust. 1 ustawy). Spółka wodna podlega wpisowi do katastru wodnego.

 

W art. 170 ust. 1 ustawy określono zasady wnoszenia przez członka spółki wodnej m.in. składek na jej rzecz. Zgodnie z tym przepisem „członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki”.

 

„Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki w związku z działalnością spółki” (art. 170 ust. 2 ustawy).

 

„Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, starosta może wystąpić do organów spółki o podwyższenie wysokości tych składek i innych świadczeń; jeżeli spółka wodna zajmująca się utrzymaniem urządzeń wykonanych przy udziale środków publicznych, mimo wystąpienia starosty, nie podjęła odpowiedniej uchwały, starosta może, w drodze decyzji podwyższyć wysokość tych składek i innych świadczeń” (art. 170 ust. 3).

Obowiązek ponoszenia świadczeń na rzecz spółki wodnej przez osoby fizyczne nie będące jej członkami

Obowiązek ponoszenia świadczeń na rzecz spółki wodnej, ustalony w statucie, może również obciążać osoby fizyczne, które nie są członkami spółki wodnej, jeżeli odnoszą one korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona. Wysokość i rodzaj tych świadczeń ustala, w drodze decyzji, starosta (art. 171).

 

W związku z tym obowiązek ponoszenia danego świadczenia na rzecz spółki wodnej przez osoby, które nie są jej członkami (tak jak Pani), a odnoszą korzyści z urządzeń spółki, powinien być ustalony w decyzji starosty. Jeżeli kwestionuje Pani zasadność ponoszenia takiego świadczenia (a ze stanu faktycznego wynika, że ma Pani do tego podstawy), to proszę zaskarżyć decyzję nakazującą opłacanie powyższej składki (tj. nową, jeżeli ją Pani otrzyma w 2011 r.).

 

Organem upoważnionym do odwołania od decyzji wydanej na podstawie art. 171 ustawy jest samorządowe kolegium odwoławcze (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 07.11.2007 r., sygn. akt II SA/Bd 466/07).

 

Należy wskazać, że sam fakt żądania od Pani zapłaty wyżej wymienionego świadczenia na rzecz spółki wodnej nie przesądza jeszcze o zasadności jej zapłaty. Organ powinien bowiem ustalić, czy faktycznie odnosi Pani korzyści z urządzeń spółki wodnej, co uzasadniałoby ponoszenie przez Panią tej opłaty.

 

Pogląd taki potwierdza wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23.04.2009 r., sygn. akt II SA/Wr 17/09: „przy orzekaniu o nałożeniu na dany podmiot obowiązku świadczenia pieniężnego, organ powinien zgromadzić w aktach sprawy materiał procesowy umożliwiający poczynienie ustaleń faktycznych wykazujących powstanie tego obowiązku oraz rozmiar świadczenia. Nie są dowodami istnienia obowiązku zapłaty i jej wysokości gołosłowne twierdzenia podmiotu uprawnionego do uzyskania świadczenia”.

Zaskarżenie decyzji spółki wodnej dotyczącej obowiązku uiszczenia składki konserwatorskiej

W związku z tym proszę: zaskarżyć decyzję (jeżeli otrzyma Pani nową w 2011 r.), jeżeli kwestionuje Pani zasadność składki konserwatorskiej. Może Pani też zasięgnąć wstępnie informacji u starosty co do zasad ustalania tej składki, a także zapoznać się ze statutem spółki wodnej.

 

W kwestii drugiego problemu: jeżeli jest powołana spółka wodna, to powinna ona w ramach swoich zadań podejmować działania dotyczące melioracji i ochrony przeciwpowodziowej. Jeżeli tego nie wykonuje, to proponuję najpierw zwrócić się do spółki wodnej w celu wyegzekwowania stosownych działań poprawiających meliorację. Jeżeli to nie da rezultatu, może Pani (albo równocześnie) zwrócić się z takim żądaniem do starosty, który jest organem nadzorczym i kontrolnym nad działalnością takich spółek (wskazać, że spółka domaga się świadczeń, a nie podejmuje działań dotyczących odwodnienia Pani gruntu).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - X =

»Podobne materiały

Brak podłączenia do kanalizacji a pobieranie opłat za ścieki

Moim problemem jest bezzasadne pobieranie opłat za odprowadzanie ścieków przez zakład komunalny. Otóż na posesji posiadam bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo), który regularnie opróżniam (mam rachunki za wywóz nieczystości). Kilka lat temu na ulicy założona została kanalizacja. Dom, w którym mie

 

Czyj jest rów melioracyjny, gdy jego położenie nie jest zgodne z mapami?

Przez moją działkę, tuż przy ścianie domu przebiega rów melioracyjny. Rów ten według map geodezyjnych i ewidencji gruntów powinien znajdować się na działce sąsiada. Złożyłem wniosek do gminy o przywrócenie stanu zgodnego z ewidencją, ale wójt przychyla się do wątpliwej opinii mieszkańców, że ten rów

 

Pozbawienie działki dojazdu do drogi publicznej

Urząd miasta, sprzedając działkę, której był właścicielem, pozbawił mnie dojazdu do drogi publicznej i wydał decyzję o jej zabudowie. Miałem dojazd z innej strony, ale urząd wydał kolejną decyzję o zabudowie. Obecnie nie mogę dojechać do swojej działki. Czy urząd miasta popełnił błędy, wydając decyz

 

Przeniesienie stopnia wojskowego na odpowiedni stopień w Policji – art. 56 ustawy o Policji

Mam pytanie dotyczące przeniesienia stopnia wojskowego podporucznika na stopień podkomisarza Policji. Otóż kiedy pół roku temu zostałem przyjęty do służby w Policji posiadałem stopień wojskowy starszego kaprala podchorążego. Natomiast stopień podporucznika Wojska Polskiego otrzymałem przed miesiącem

 

Kara za kradzież gazu, która nie została dokonana

Gazownia ukarała mnie za kradzież gazu o wartości 100 000 zł. Badanie wykazało jednak, że licznik nie został uszkodzony, tylko ktoś się do niego włamał. Dodam, że licznik jest na zewnątrz budynku i każdy ma do niego dostęp (gazownia jednak nic nie kazała mi z tym zrobić). Co powinienem teraz zrobić?

 

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Pytanie dotyczy zatwierdzenia typu. Moja firma zajmuje się produkcją urządzeń, których jednym z elementów jest głowica radarowa – w związku z krótkim okresem zamówienia powstała konieczność sprowadzenia głowicy radarowej od producenta z Rosji. Głowica radarowa na terenie Polski ma zatwie

 

Wywóz nieczystości – uprawnienia urzędnika do kontroli właściciela posesji

Czy urzędnik ZD i UM oraz funkcjonariusz straży miejskiej mają prawo nachodzić osoby prywatne na terenie ich posesji w celu sprawdzenia umów i faktur za wywóz nieczystości? Jaka grzywna grozi za brak takich dokumentów?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »