Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Alkoholik w rodzinie – jak wysłać go na odwyk?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 11.04.2012

Mój brat (42 lata) jest alkoholikiem. Kilka miesięcy temu został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Zauważyłem, że brat zaczyna wynosić z domu różne drogocenne przedmioty – sprzedaje owe rzeczy, aby mieć pieniądze na alkohol. Czy mogę coś zrobić, aby brat został skierowany na przymusowe leczenie?

Tomasz Krupiński

Generalnie leczenie odwykowe jest dobrowolne. Wyjątki określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która w art. 24 stanowi:

 

„Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”.

 

Wystarczy, że wystąpi jedna z wyżej wymienionych przesłanek, by skierować osobę, która nadużywa alkoholu, na badanie przez biegłego mające na celu ustalenie, czy dana osoba wymaga leczenia.

 

Na wspomniane wyżej badanie przez biegłego kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Komisja czyni to z własnej inicjatywy lub na wniosek  (na przykład wskutek zawiadomienia jej przez członków rodziny czy izbę wytrzeźwień).

 

Jeżeli biegły stwierdzi, że badana osoba jest uzależniona od alkoholu, to może ona dobrowolnie poddać się leczeniu, a jeżeli tego nie uczyni, to sprawa – na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – trafi do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 27 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłuchuje osobę, której postępowanie dotyczy. Warto dodać, że na postanowienie zarządzające oddanie pod obserwację do zakładu przysługuje zażalenie.

 

Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

 

Ponadto sąd – orzekając o obowiązku poddania się leczeniu – może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 przywoływanej już ustawy – obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

 

Sąd, który nałożył na osobę uzależnioną od alkoholu obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, jeśli uzna, że na skutek takiego uzależnienia zachodzi potrzeba całkowitego ubezwłasnowolnienia tej osoby – zawiadamia o tym właściwego prokuratora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 5 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.
wizytówka Szukamy prawników »