Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot pozwu w sprawie cywilnej z powodu braków formalnych

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 19.09.2019

Wczoraj otrzymałam z sądu rejonowego zarządzenie przewodniczącego o zwrocie mojego pozwu. Chodzi o sprawę cywilną – zdewastowania mojego mieszkania przez lokatorów. Wpłacona kaucja nie pokryła nawet w części wyrządzonych mi szkód. Kwota, której się domagam, to 4000 zł + odsetki. W uzasadnieniu jest informacja, że są braki formalne. Kwota, o której zwrot od pozwanych wnoszę, jest 3-krotnie wyższa od mojej renty, dlatego nie mogę opłacić adwokata. W ciągu 7 dni powinna złożyć zażalenie. Co powinno ono zawierać?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Odpowiedź stanowi ogólne omówienie zasad składania pozwów do sądu i okoliczności, które uzasadniają złożenie zażalenia na zarządzenie przewodniczącego o odrzuceniu pozwu.

 

Każde pismo procesowe wnoszone do sądu musi spełniać wymogi formalne, które zostały określone w Kodeksie postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (j.t. Dz. U. 2014 r., poz. 101, z późn. zm.; dalej „K.p.c.”). Zgodnie z art. 126 K.p.c. powinno ono zawierać:

 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

 

Ponadto, jeżeli pismo jest pierwszym w sprawie, powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Zwrot pozwu w sprawie cywilnej z powodu braków formalnych

 

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna (art. 1261 § 1 K.p.c.). Niekiedy przepisy wymagają również wniesienia pisma na urzędowym formularzu i niezachowanie formy powoduje, że pismo nie otrzyma prawidłowego biegu. Sąd nie podejmie również czynności w sytuacji, gdy nie zostało ono opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. 2014 r., poz. 1025) — nie dotyczy to jednakże przypadku, gdy strona złożyła do sądu wniosek o zwolnienie w całości lub części od kosztów sądowych ze względu na swoją trudną sytuację materialną.

 

Jeżeli powyższe warunki nie są zachowane, takie pismo jest dotknięte wadami formalnymi i nie może zainicjować postępowania przed sądem cywilnym. Wówczas przewodniczący jest zobowiązany wezwać stronę do poprawienia pisma, zgodnie z art. 130 § 1 K.p.c. lub 1301 § 11 K.p.c.:

 

„Art. 130. § 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.”.

 

„Art. 1301. § 11. Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o treści § 2.

§ 2. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca”.

 

Oznacza to, że co do zasady przewodniczący nie może od razu zwrócić pisma, o ile nie zachodzą przesłanki wymienione w Kodeksie, które go do tego uprawniają (np. w razie wniesienia pisma przez adwokata lub radcę prawnego). Uzupełnienie lub poprawienie pisma albo jego prawidłowe opłacenie powoduje, że wywołuje ono skutek od dnia wniesienia.

 

Jeżeli pozew nie zawiera opisanych powyżej braków albo po złożeniu pozwu do sądu nie została Pani wezwana do uzupełnienia braków, to wówczas uzasadnione jest złożenie zażalenia na zarządzenie przewodniczącego, zgodnie z art. 394 § 1 pkt 1 K.p.c.:

 

„Art. 394. § 1. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:

1) zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie”.

 

Zażalenie jest pismem procesowym, które należy wnieść w określonym terminie — w razie spóźnienia nie będzie ono skuteczne. Musi być ono sporządzone na piśmie i odpowiadać wymogom przewidzianym dla każdego pisma procesowego. To znaczy, że powinno zawierać przede wszystkim:

 

1) datę i miejsce zażalenia, np. „Katowice, dnia 4 maja 2016 r.”;

2) wskazanie sądu II instancji, do którego jest wnoszone zażalenie;

3) wskazanie sądu I instancji, za pośrednictwem którego jest wnoszone zażalenie;

4) wskazanie sądu, który wydał postanowienie, jego daty postanowienia, sygnaturę;

5) oznaczenie wszystkich stron (powodowej i pozwanej);

6) oznaczenie pisma jako „zażalenie”;

7) krótki opis sytuacji, tj. wskazanie, że zostało wydane zarządzenie o zwrocie pozwu;

8) krótkie uzasadnienie, dlaczego zarządzenie zwrocie pozwu było niesłuszne;

9) własnoręczny podpis.

 

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżane zarządzenie, czyli sądu I instancji.

 

W przypadku, gdy Pani pozew rzeczywiście zawierał braki i otrzymała Pani wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia pisma albo do uiszczenia opłaty sądowej, a mimo to nie wykonała Pani tych czynności, to takie zażalenie nie przyniesie żadnego skutku, ponieważ sąd II instancji stwierdzi, że pismo było wadliwe i postępowanie nie mogło się toczyć. Wówczas nie pozostaje Pani nic innego, jak ponownie wnieść pozew, tym razem pozbawiony braków formalnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 5 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Śmierć dłużnika

Mąż zmarł kilka miesięcy temu, miał zawarty układ ratalny z ZUS, który przerwał bieg przedawnienia długów (są z lat 1999 do 2002). Co mam teraz robić po śmierci dłużnika? Płacić składki z opóźnieniem bez kontaktu z ZUS, prosić o nowe warunki, a może liczyć, że nie będę

Powołanie biegłego w postępowaniu uproszczonym

Dostałam odszkodowanie za 12 lat bezprawnego korzystania z mojej działki przez zakład energetyczny. Mimo wyroku (potwierdzonego przez sąd II instancji) linię energetyczną usunięto dopiero 4 miesiące później – w 2009 roku. Biegły wycenił koszty użytkowania tylko do końca 2008 

Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Jestem w trakcie rozwodu, sprawa odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Mieszkając w Polsce, zawarliśmy z mężem intercyzę w formie aktu notarialnego, jednak amerykański sąd jej nie uznał. Teraz mąż dochodzi podziału majątku znajdującego się w Polsce. Słyszałam, że mogę wnieść do po
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »