.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

• Opublikowano: 10-04-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

W tamtym roku zostało wykonane przyłącze do sieci kanalizacyjnej na mój koszt jako inwestora. Zakład Usług Komunalnych zaakceptował projekt i wykonał przyłącze na kwotę ok. 21 tys. zł, w tym zakup zaworu podciśnieniowego. Aby zapobiec przejęciu zaworu przez ZUK lub gminę, wysłałam wniosek o przejęcie przyłącza i zaworu. W odpowiedzi ZUK udzielił odpowiedzi odmownej, wyjaśniają, że rozbudowa studni nie została uwzględniona w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie zgodziłam się z ich stanowiskiem i powołałam się na akty prawne regulujące odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków (art. 5 ust. 1 i art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 49 Kodeksu cywilnego). Bowiem jeśli jest konieczność tłoczenia ścieków z danej nieruchomości za pomocą pompy, powinna ona znajdować się na majątku dostawcy usług. Przedsiębiorstwo wodociągowe powinno zatem zapewnić możliwość sprawnego odbierania ścieków z nieruchomości przyłączonej do sieci. ZUK udzielił odpowiedzi, że do czasu skonkretyzowania mojego wniosku lub prośby moje pismo pozostanie bez dalszej odpowiedzi. Nie będzie ono także podstawą jakichkolwiek działań faktycznych lub prawnych. Wiem, że w podobnych sprawach sądy orzekały na korzyść mieszkańców, stwierdzając, że gminy nielegalnie pobierają opłaty za przyłączanie do sieci wodno-kanalizacyjnej (wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-19, II SA/Gl 1201/17). Odnosząc się do tej skargi, czy ZUK (gmina) powinna przejąć przyłącze, tj. zawór podciśnieniowy? Czy powinnam skierować sprawę do sądu? Nie wiem, jak dalej sprawa ma się toczyć. Czy złożyć kolejny wniosek o przejęcie zaworu przez ZUK, czy skorzystać z jakichś innych rozwiązań prawnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

Roszczenie o nabycie własności urządzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowe

Opinia prawna sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.; dalej jako: „uzzw”, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; dalej „K.c.”), orzecznictwo sądów polskich i poglądy doktryny.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.c. osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 art. 49 K.c., a więc urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzeń podobnych, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej.

 

Umowa określająca przejęcie urządzenia przez przedsiębiorcę wodociągowego

Niewątpliwie określenie to obejmuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, służące według art. 2 pkt 14 i 16 uzzw, gospodarowaniu wodą i ściekami (a więc płynami). Zasadniczym instrumentem nabycia własności urządzenia, o którym mowa powyżej, jest umowa. Umowa powinna zostać zawarta na warunkach wspólnie ustalonych przez strony, może być odpłatna, jak i nieodpłatna, przy czym ustawa preferuje tę pierwszą opcję. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia, jak w Państwa przypadku, mogą Państwo wystąpić do sądu z roszczeniem przeciwko ZUK o nabycie własności urządzenia. Podstawą tego roszczenia będzie art. 49 § 2 K.c., a nie art. 31 uzzw.

 

Takie stanowisko potwierdza uchwała Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt: III CZP 26/11, gdzie czytamy, że „podstawę roszczenia o zobowiązanie do odpłatnego przeniesienia własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych stanowi – od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) – art. 49 § 2 K.c. Jeżeli koszty budowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 K.c., poniosło kilka osób, każdej z nich przysługuje – na podstawie art. 49 § 2 K.c. – wobec przedsiębiorcy, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, roszczenie o przeniesienie za wynagrodzeniem udziału w prawie własności tych urządzeń”.

 

Roszczenie o zobowiązanie do odpłatnego przeniesienia własności wskazanych urządzeń przysługuje osobie (albo osobom w przypadku współwłaścicieli ponoszących wspólnie koszty budowy urządzenia), która poniosła koszty budowy urządzenia oraz jest ich właścicielem.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stwierdzenie przez sąd obowiązku zawarcia umowy przenoszącej własność urządzenia na przedsiębiorcę

Zatem w razie odmowy zawarcia umowy przez przedsiębiorcę (ZUK) przysługuje Państwu roszczenie o nabycie własności urządzeń. Wiąże się to z koniecznością wystąpienia do sądu o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli ze skutkiem określonym w art. 64 K.c. i art. 1047 K.p.c. Zgodnie z art. 64 K.c. prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. W takim wypadku sąd zobowiązany jest ustalić wysokość odpowiedniego wynagrodzenia należnego osobie, która poniosła koszty wybudowania takich urządzeń i jest ich właścicielem (tak ESkowrońska-Bocian, MWarciński, w: K. Pietrzykowski, Komentarz KC, t. 1, 2018, art. 49, Nb 7-9).

 

Przedawnienie roszczenia inwestora o nabycie własności urządzeń przesyłowych

Proponuję złożyć ponowny pisemny wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych, a następnie w razie odmowy wystąpić do sądu. Nie ma określonego terminu na wniesienie sprawy do sądu, jednakże trzeba mieć na uwadze termin przedawnienia roszczenia. Roszczenie z art. 49 § 2 K.c. jest roszczeniem majątkowym i przedawnia się z upływem terminów wskazanych w art. 118 K.c. Roszczenie inwestora o nabycie własności urządzeń przesyłowych będzie ulegało co do zasady 6-letniemu przedawnieniu. Jeżeli jednak sfinansowanie budowy urządzenia przesyłowego nastąpiło w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, termin ten będzie wynosić trzy lata. Początek biegu terminu przedawnienia to chwila wybudowania urządzeń infrastruktury (względnie ich oddania do użytku – nie ma jednolitego poglądu, lecz dla bezpieczeństwa należy przyjąć termin wcześniejszy).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu