.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie od psychiatry w służbach mundurowych

Autor: Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 30.08.2022 • Zaktualizowane: 30.08.2022

Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od psychiatry, powodem jest ostra reakcja na stres (mobbing), służby mundurowe. Czy w przyszłości, jak pójdę do cywila, będę miał problem z powrotem do służb mundurowych? Czy po takim zwolnieniu będzie problem, aby podjąć pracę jako ratownik medyczny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie od psychiatry w służbach mundurowych

Ostra reakcja na stres

Ostra reakcja na stres to często spotykana reakcja na uraz psychiczny lub fizyczny. Jest przejściowym zaburzeniem o znacznym nasileniu, występującym u osób narażonych na działanie wyjątkowo silnego stresora, które nie przejawiały wcześniej żadnych zaburzeń psychicznych.

 

Postępowanie w przypadku ostrej reakcji na stres jest uzależnione od intensywności objawów, czasu ich trwania oraz stopnia, w jakim zakłócają one funkcjonowanie pacjenta. Wstępna pomoc psychologiczna może zapobiec rozwojowi długoterminowych problemów natury psychologicznej i wystąpieniu zespołu stresu pourazowego. Leczenie jako takie może jednak nie być konieczne – objawy ostrej reakcji na stres zazwyczaj ustępują samoistnie po ustaniu działania stresora. W niektórych przypadkach istnieje potrzeba doraźnego podania leków.

 

Ostra reakcja na stres jest tymczasem naturalną reakcją, która pojawia się u człowieka bezpośrednio po traumatycznym zdarzeniu. U większości osób ustępuje w ciągu 2–3 dni, ale uznaje się, że jej objawy mogą utrzymywać się do 4 tygodni. Utrzymywanie się objawów ASD lub pojawienie się nowych symptomów po upływie miesiąca od traumatycznego wydarzenia jest przesłanką do postawienia diagnozy PTSD. To zaburzenie wymaga już specjalistycznego leczenia. Ostra reakcja na stres może więc, ale nie musi, przekształcić się w zespół stresu pourazowego.

 

ASR ustępuje samoistnie i w większości przypadków nie wymaga leczenia jako takiego. Bardzo ważne jest jednak, aby zapewnić osobie, która przeżywa ostrą reakcję na stres: spokój, możliwie jak najbardziej komfortowe warunki i przede wszystkim swoją obecność. Emocjonalne wsparcie jest bowiem jednym z najważniejszych czynników chroniących przed rozwinięciem się PTSD. 

Praca ratownika medycznego

Głównym zadaniem ratownika jest niesienie pierwszej pomocy osobom, kto?re uległy wypadkowi lub zachorowały. Pomoc ta, aby była skuteczna musi byc? udzielona jak najszybciej. Głównymi zadaniami ratownika medycznego jest:

 

 • komunikowanie sie? z pacjentem, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej;
 • ocena miejsca zdarzenia pod ka?tem ewentualnych zagrożen?, zabezpieczanie oso?b znajduja?cych sie? w miejscu zagrożenia, wypadku, katastrofy, podejmowanie działan? zapobiegaja?cych
 • zwie?kszeniu liczby ofiar;
 • ocena parametro?w życiowych ofiar, ustalanie wskazan? co do kolejnos?ci ich leczenia i transportu oraz podejmowanie zleconego przez kierownika zespołu optymalnego poste?powania ratowniczego, chronia?cego zdrowie i życie poszkodowanych i transportowanych;
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działan? ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb wspo?łdziałania;
 • posługiwanie sie? sprze?tem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne zabezpieczaja?ce przed wysoka? temperatura?, kwasami, ługami, gazami) i medycznym (aparaty zapewniaja?ce drożność oddechowa?, urza?dzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urza?dzenia do unieruchomienia i transportu chorych w zakresie niezbe?dnym dla udzielenia pomocy zagrożonym utrata? życia, poszkodowanym i transportowanym);
 • zapobieganie zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki;
 • wykonywanie na zlecenie kierownika zespołu, czynnos?ci i zabiego?w ratowniczych w stanach zagrożenia życia, z uwzgle?dnieniem ich specyfiki i włas?ciwej kolejnos?ci poste?powania;
 • podejmowanie prawidłowego poste?powania przeciwwstrza?sowego, w tym poste?powania traumatologicznego
 • ocenianie stopnia utraty przytomnos?ci i zabezpieczanie funkcji życiowych nieprzytomnego;
 • transportowanie pacjento?w pod nadzorem medycznym  
 • przekazywanie pacjento?w personelowi ambulatorio?w, izb przyje?c? i innych jednostek (z wypełnianiem odpowiedniej dokumentacji);
 • przeprowadzanie prawidłowo wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego doste?pnymi s?rodkami ła?cznos?ci;
 • przeprowadzanie kontroli leko?w, materiało?w opatrunkowych, s?rodko?w i sprze?tu ratowniczego, stanowia?cego wyposażenie zespołu, prowadzenie bieżącej konserwacji aparatury (prowadzenie ksia?żki rozchodu leko?w i materiało?w opatrunkowych);
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdan? o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnos?ciach ratowniczych.

 

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na zabezpieczeniu oso?b znajduja?cych się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działan? zapobiegaja?cych zwie?kszeniu liczby ofiar; dokonywaniu oceny stanu zdrowia oso?b w stanie nagłego zagrożenia życia i podejmowaniu medycznych czynnos?ci ratunkowych; transportowaniu oso?b w stanie nagłego zagrożenia życia; komunikowaniu sie? z osoba? w stanie nagłego zagrożenia życia i udzieleniu jej wsparcia; organizowaniu i prowadzeniu zaje?c? z zakresu pierwszej pomocy oraz medycznych czynnos?ci ratunkowych.

 

Ratownik powinien umiec? wspo?łdziałac? z innymi, jednoczes?nie niezbe?dne sa? samodzielnos?c? i umieje?tnos?c? podejmowania szybkich i trafnych decyzji, wia?ża?cych sie? z odpowiedzialnos?cia? za zdrowie i życie ludzkie. Ratownik powinien panowac? nad emocjami, kto?re uniemożliwiaja? mu skuteczne i szybkie działanie. Niezbe?dna jest także duża doza odwagi podczas pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Innymi przydatnymi cechami w zawodzie sa? wytrwałos?c?, cierpliwos?c? oraz dokładnos?c?. Ratownika musi charakteryzowac? brak le?ku przed wysokos?cia?, zmysł ro?wnowagi, spostrzegawczos?c?, szybki refleks, widzenie o zmroku i dobra pamie?c? wzrokowa.

Praca w tzw. cywilu

Istnieja? bezwzgle?dne przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie oso?b niepełnosprawnych, oso?b maja?cych kłopoty z układem kra?żenia, oddechowym, nerwowym, mie?s?niowym, maja?cych le?k przestrzeni czy le?k wysokos?ci. Przeciwwskazaniem sa? choroby psychiczne, socjopatia, zaburzenia s?wiadomos?ci (padaczka), wady wzroku niepoddaja?ce sie? korekcji, wady słuchu oraz choroby ograniczaja?ce sprawnos?c? ruchowa?.

 

W przyszłości, jak rozpocznie Pan życie już w stanie spoczynku (w tzw. cywilu), nie powinien mieć Pan problemu ze znalezieniem pracy jako ratownik medyczny, jeśli przejdzie Pan badania w medycynie pracy. Oczywiście może podczas wywiadu być Pan zapytany o wcześniejsze choroby, ale ostra reakcja na stres jest chorobą, która nie wyklucza Pana kandydatury na stanowisko pracy ratownika medycznego. Nie jest to choroba długotrwała i powtarzająca się, a zawiązana z jednostkowym zdarzeniem. Nie wymaga porymowania leków psychotropowych i mija najczęściej samoczynnie. Nie wyłącza Pana poczytalności. Warto jednak nauczyć się panować nad stresem i nie mieć zbyt dużo takich zwolnień lekarskich. W zawodzie ratownika, jak Pan zapewne wie, opanowanie jest bardzo ważne tak samo jak i odporność na stres, ale jednostkowa sytuacja nie powinna mieć wpływu na przyjęcie Pana na takie stanowisko.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl