.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Renta po rodzicach dla osoby niepełnosprawnej

• Data: 09-03-2024 • Autor: Adam Dąbrowski

Pobieram rentę socjalną, moi oboje rodzice już nie żyją. Tata przed śmiercią pobierał już emeryturę, mama pobierała rentę wdowią. Jestem osobą niepełnosprawną, mam znaczny stopień niepełnosprawności wydany na stałe i rentę socjalną na stałe. Czy mam prawo do pobierania renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a dokładnie po tacie? Czy muszę stawić się na komisję ZUS w celu ustalenia ponownie całkowitej niezdolności do pracy? Orzeczenia, jakie posiadam, są wydane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie pierwsze wydano w 2000 r., gdy miałem 14 lat, a drugie – w 2015 r., kiedy byłem już pełnoletni (oba do wglądu). ZUS twierdzi, że musiałbym mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności od nich, aby uzyskać rentę po rodzicu. Dlaczego nie chcą ustalić mojego stanu na podstawie dokumentów szpitalnych i wymienionych orzeczeń, tylko chcą, abym przechodzić stresującą komisję?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Renta po rodzicach dla osoby niepełnosprawnej

Niepełnosprawność a renta po rodzicach

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Do renty rodzinnej uprawnione są m.in. dzieci.

 

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

 • do ukończenia 16 lat,
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia,
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia,
 • jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki uzyskania renty rodzinnej

Dorosłe dziecko niepełnosprawne może ubiegać się o rentę rodzinną pod warunkiem, że stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyło 16 lat życia, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia. Pod pojęciem „nauki w szkole” należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

 

Według obydwu przedłożonych przez Pana orzeczeń niepełnosprawność istnieje od urodzenia. Ustalony jest znaczny stopień niepełnosprawności od 31.05.2000 r.

W roku 2000 miał Pan 14 lat – czyli taki stopień niepełnosprawności zaistniał przed uzyskaniem wieku 16 lat. Ale ma Pan zalecone ewentualnie prace w zakładzie pracy chronionej.

 

Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, stwierdzam, że osoba uprawniona do renty socjalnej może równocześnie pobierać rentę rodzinną. Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ustawy o rencie socjalnejrenta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 1. przed ukończeniem 18. roku życia;
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
 3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej”.

 

Ustawodawca zastrzega, że osobie, która spełnia powyższe warunki, przysługuje:

 1. renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
 2. renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa”.

 

Zgodnie z treścią art. 5 ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu, zwany dalej »lekarzem orzecznikiem«, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy uprawniony do renty socjalnej może pobierać równocześnie rentę rodzinną?

Odnosząc do powyższych przepisów można stwierdzić, że najprawdopodobniej posiada Pan przyznaną rentę socjalną na stałe z uwagi na orzeczoną niezdolność do pracy o charakterze stałym. Zgodnie zatem z treścią art. 7 ustawy:

1. Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

2. Renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

 

Ustawodawca wśród przesłanek warunkujących prawo do renty socjalnej nie wymienia renty rodzinnej.

 

Z powyższego wynika, że nabędzie Pan i zachowa prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu – o ile komisja lekarska ZUS (orzecznik ZUS) stwierdzi, że stał się Pan osobą całkowicie niezdolną do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. A to teoretycznie jest już orzeczone. Jednak dla potrzeb nowego świadczenia ZUS zechce załatwiać to formalnie – nie da się tego uniknąć.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Renta socjalna i renta rodzinna – zbieg uprawnień i maks. 200% kwoty najniższej renty

Wyjaśniam także, że zgodnie z treścią art. 9 ustawy o rencie socjalnej:

 1. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658) kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
 2. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej lub świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Osoba ubiegająca się o rentę socjalną bądź ją pobierająca jest obowiązana powiadomić jednostkę organizacyjną Zakładu przyjmującą wniosek bądź wypłacającą rentę socjalną o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej oraz organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę rodzinną o posiadaniu uprawnień do renty socjalnej.

Przykłady

Ania, 27 lat, całkowicie niezdolna do pracy od urodzenia

Ania od najmłodszych lat zmaga się z poważną niepełnosprawnością. Po śmierci ojca, który był emerytem, postanowiła ubiegać się o rentę rodzinna. Posiadając orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane jeszcze w dzieciństwie, Ania musiała zmierzyć się z procedurą w ZUS, aby dowieść, że jej stan kwalifikuje ją do otrzymania wsparcia. Dzięki dokładnemu przygotowaniu dokumentacji i wsparciu rodziny, Ania uzyskała prawo do renty rodzinnej, co znacząco poprawiło jej sytuację życiową.

 

Tomek, 30 lat, z niepełnosprawnością nabytą w wieku dorosłym

Tomek doznał wypadku w wieku 25 lat, który skutkował trwałą niezdolnością do pracy. Po śmierci matki, pobierającej rentę wdowią, Tomek zastanawiał się, czy ma prawo do renty rodzinnej. ZUS początkowo zakwestionował jego prawo do świadczenia, argumentując, że niepełnosprawność Tomka nie została stwierdzona przed ukończeniem 16. roku życia. Jednak po konsultacji z prawnikiem i przedłożeniu dodatkowej dokumentacji medycznej, udało się udowodnić, że stan Tomka spełnia warunki do otrzymania renty rodzinnej.

 

Karolina, 34 lata, niepełnosprawność od dzieciństwa

Karolina, pomimo trwałej niepełnosprawności, zawsze starała się być jak najbardziej samodzielna. Otrzymując rentę socjalną, nie myślała o dodatkowych świadczeniach, aż do śmierci jej ojca, długoletniego ubezpieczonego, który pobierał emeryturę. Karolina obawiała się, że proces aplikowania o rentę rodzinna będzie dla niej kolejnym wyzwaniem. Ku jej zaskoczeniu, dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji i orzeczeniom o niepełnosprawności, procedura przebiegła sprawnie. Renta rodzinna po ojcu stała się dla niej dodatkowym wsparciem, umożliwiającym lepsze zabezpieczenie jej potrzeb.

Podsumowanie

Proces ubiegania się o rentę rodzinna dla osób niepełnosprawnych po stracie rodziców może wydawać się złożony, lecz jak pokazują przykłady z życia, jest to możliwe do zrealizowania z korzystnym skutkiem. Kluczowe znaczenie ma tutaj odpowiednie przygotowanie się i zgromadzenie wymaganej dokumentacji, co może znacznie ułatwić przejście przez procedury urzędowe. Renta rodzinna może stanowić znaczące wsparcie finansowe, pozwalające na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, dlatego warto zainteresować się możliwością jej uzyskania.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w ubieganiu się o rentę rodzinna po zmarłych rodzicach? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania wymaganych pism. Pomagamy przejść przez proces bez zbędnych komplikacji, maksymalizując Twoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu