.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyjście z domu podczas opieki nad chorym dzieckiem

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 23.11.2018

Jestem na opiece na chore dziecko, czy po południu, jak mąż wróci z pracy, mogę wyjść z domu, np. do kina, teatru czy na zakupy? Mój czas pracy to 7–15. Czy grożą jakieś konsekwencje, jeśli ktoś z pracy mnie zobaczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjście z domu podczas opieki nad chorym dzieckiem

Wyjście z domu w czasie pobierania zasiłku z tytułu opieki nad chorym dzieckiem

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

 

Proszę zauważyć, że powyższa regulacja dotyczy także zasiłku z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Wynika to z art. 35 ustawy. Poza wskazanymi powyżej przesłankami utraty prawa do zasiłku jego utrata może również nastąpić, jeśli okaże się, że poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Powyższa zasada nie dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat (art. 34 ustawy). Oznacza to, że zasiłek opiekuńczy przysługuje pomimo tego, że są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku, przy czym opieka jest sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. W takim wypadku nie powinno się przeprowadzać kontroli wykorzystywania zwolnienia od pracy pod kątem sprawdzenia, czy są inne osoby, które mogłyby tę opiekę sprawować. Nie ma natomiast przeszkód, aby sprawdzić, czy ubezpieczony w tym czasie nie pracuje i nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem.

Kontrola wykorzystywania zwolnienia od pracy 

Gdy jest inaczej, następuje utrata prawa do zasiłku. Kontrola dotycząca tego, czy są inne osoby, które mogą sprawować opiekę nad dzieckiem, zależy, co do zasady, od tego, w jakim wieku jest dziecko. Natomiast kontrola wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem już nie zależy od wieku dziecka.

 

Jeżeli zatem w czasie sprawowania opieki zwolnienie od pracy będzie wykorzystywane dla innych celów niż opieka, może nastąpić utrata prawa do zasiłku. Tak więc zachowanie osoby sprawującej opiekę ma decydujące znaczenie. Jeżeli ma ono związek przyczynowo-skutkowy z opieką  – np. wyjście po zakupy, po lekarstwa, nie powinno być to uznane za wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z celem. Nie można za to uznać, że wyjście do teatru, kina ma związek z opieką nad dzieckiem. Każde zachowanie musi być ocenianie pod kątem tego, czy ma związek z opieką. Celem zwolnienia od pracy jest zaś odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy, stąd w jego osiągnięciu przeszkodą mogą być wszelkie zachowania ubezpieczonego utrudniające proces leczenia i rekonwalescencję (wyrok SN z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt III UK 120/05, OSNP 2006, nr 21-22, poz. 338). 

Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby a kontrola lekarza orzecznika ZUS prawidłowości wykorzystywania zwolnienia

Na podstawie art. 59 ustawy, lekarze orzecznicy ZUS mają prawo skontrolować prawidłowość wszystkich aspektów orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Może to zrobić z własnej inicjatywy lub na wniosek pracodawcy, jeśli ten wypłaca świadczenie za czas niezdolności do pracy. Ma też prawo skontrolować dokumentację medyczną, na postawie której wystawione zostało zwolnienie. Zgodnie z art. 68 ustawy „Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich”. Tak więc, jeżeli płatnikiem zasiłku jest zakład pracy, to ma on uprawnienie do tego, aby skontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Skutki nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień od pracy

Skutki nieprawidłowości zawarte są w art. 66 ustawy, zgodnie z którym:

 

„1. Wypłatę zasiłku wstrzymuje się, jeżeli prawo do zasiłku ustało albo okaże się, że prawo takie w ogóle nie istniało.

2. Jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie z winy ubezpieczonego lub wskutek okoliczności, o których mowa w art. 15–17 i art. 59 ust. 6 i 7, wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu zasiłków bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 2 =

28.12.2021

Szkoda tylko, że brak odpowiedz na pytanie bo zapytanie jest o godziny po czasie pracy, a wtedy można wyjść gdzie się chce. Opieka jest przyznawana na czas pracy osoby na opiece czyli w tym wypadku 7-15. 15.05 kobieta może już wyjść i nikogo to nie obchodzi co będzie robić.

Kasia

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl