Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie przez pracownika oświadczenia o niekaralności a wykroczenie drogowe

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 21.09.2018

Dwa lata temu zostałem skazany wyrokiem nakazowym z Kodeksu wykroczeń za wykroczenie drogowe na karę grzywny. Obecnie mam do podpisania oświadczenie pracownika o niekaralności takiej treści: „Niniejszym oświadczam, że nie byłem karany i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne”. Czy mogę podpisać takie oświadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podpisanie przez pracownika oświadczenia o niekaralności a wykroczenie drogowe

Fot. Fotolia

W polskim porządku prawnym nie zostało zdefiniowane pojęcie osoby karanej, do którego w prosty sposób odnieść można byłoby treść proponowanego przez Pańskiego pracodawcę oświadczenia woli.

 

Z tych względów zasadnym jest sięgnięcie po instytucję wpisu do Krajowego Rejestru Karnego, w którym ujawnia się fakt skazania za przestępstwo lub kwalifikowane postaci wykroczeń. Zaświadczenie z rejestru, w którym stwierdza się brak wpisu osoby ubiegającej się o jego wydanie przesądza o posiadaniu de facto statusu osoby niekaranej.

 

Nie można również pominąć, iż w treści przedstawionego oświadczenia pracodawca wyraźnie oczekuje informacji o ewentualnie toczącym się przeciwko pracownikowi postępowaniu karnym. Należy zatem domniemywać, że w ujęciu retrospektywnym, jego intencją jest weryfikacja, czy pracownik nie był skazany za czyn poddany ocenie prawnokarnej w toku postępowania karnego.

 

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 678 z późn. zm.) w rejestrze gromadzi się dane o osobach:

– prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

– przeciwko którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– przeciwko którym umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na podstawie amnestii,

– będącymi obywatelami polskimi, skazanymi prawomocnie na podstawie wyroków sądów państw obcych,

– wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,

– poszukiwanych listem gończym,

– tymczasowo aresztowanych,

– nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

 

W przypadku popełnionych wykroczeń, w rejestrze ujawnia się wyłącznie osoby, które skazane zostały na karę aresztu. Z udzielonych przez Pana wyjaśnień wynika, że za wykroczenie drogowe wymierzona została Panu kara grzywny. Ze względu na orzeczoną karę, omawiana sytuacja nie mieści się zatem w hipotezie ww. przepisu, w konsekwencji czego należy uznać, że w rozumieniu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym pozostawać będzie Pan osobą niekaraną.

 

Raz jeszcze należy wskazać, że postępowanie karne (wzmiankowane w treści oświadczenia) oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia (po przeprowadzeniu którego została Panu wymierzona kara za wykroczenie) są postępowaniami odrębnymi, regulowanymi odmiennymi aktami prawnymi, które w obowiązującym stanie prawnym stanowią odpowiednio: ustawa – Kodeks postępowania karnego oraz ustawa – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Odrębność taka cechuje również materialnoprawne podstawy odpowiedzialności za czyny zabronione – w zakresie przestępstw normującym ją aktem jest ustawa – Kodeks karny, natomiast w odniesieniu do wykroczeń: ustawa – Kodeks wykroczeń.

 

Jedynie na marginesie wymaga zauważenia, że stosownie do art. 46 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) z upływem dwóch lat od wykonania orzeczonej przez sąd kary za wykroczenie (tutaj: grzywny), skazanie ulega zatarciu. Ukaranie przez sąd, które uległo zatarciu podlega fikcji prawnej polegającej na uznaniu go się za niebyłe.

 

Podsumowując, w omawianej sytuacji, skazanie za wykroczenie na karę grzywny oraz fakt toczącego się postępowania w tej sprawie nie wpływa na status osoby niekaranej.

 

Jeżeli intencją pracodawcy jest zatem ustalenie, czy pracownik był kiedykolwiek karany za przestępstwo lub inny czyn podlegający ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Karnym, złożenie oświadczenia w postulowanej treści będzie zgodne z prawdą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus II =

»Podobne materiały

Przedawnienie wyroku skazującego na pozbawienie wolności na 18 miesięcy

W 2000 r. otrzymałem wyrok pozbawienia wolności na 18 miesięcy w zawieszeniu na cztery lata. Nie naprawiłem wyrządzonej szkody, dlatego wyrok został odwieszony. Miałem wezwanie do zakładu karnego, ale się na nie stawiłem. Jak długo musiałbym czekać na przedawnienie tego wyroku? Czy mogę jakoś unikną

 

Fałszywe zeznania i przyznanie się do winy

Złożyłem zawiadomienie o kradzieży laptopa. Zeznałem na policji, że ukradziono mi go w autobusie. Po godzinie (czy to jakoś złagodzi karę?) wróciłem jednak na komisariat i przyznałem się, że skłamałem, bo komputer ukradziono mi na imprezie. Wyraziłem skruchę. Co mi teraz grozi? Policjant wspomi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »