Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za pobyt w DPS

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 31.03.2014

Czy MOPS przy ustalaniu opłaty za pobyt w DPS może żądać od mojego męża zaświadczenia o dochodach, jeśli mamy rozdzielność majątkową? Wywiad dotyczy mojej mamy przebywającej w DPS.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek regulowania części opłaty za pobyt mamy w domu pomocy społecznej nie jest uzależniony od stosunków majątkowych łączących Panią ze współmałżonkiem, od tego, czy obowiązującym ustrojem jest wspólność ustawowa, rozdzielność majątkowa, czy rozszerzona lub ograniczona wspólność umowna. Dlatego dom pomocy społecznej miał prawo zlecić przeprowadzenie wywiadu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bowiem istotne jest, że pozostaje Pani z mężem we wspólnym gospodarstwie domowym, zaś dla potrzeb ustalenia obowiązku wnoszenia opłat dochody wszystkich osób w rodzinie podlegają sumowaniu, bez względu na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z roku 2013, poz. 182 ze zm., zwanej dalej „ustawą”) dochód na osobę w rodzinie to dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie, a dochód rodziny stanowi sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Nie ma zatem znaczenia ustrój majątkowy panujący pomiędzy małżonkami, przepisy nie różnicują sytuacji osób obowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w DPS od tej okoliczności. Rodzinę w świetle definicji zawartej w art. 6 pkt 14 ustawy stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

W świetle przepisu art. 61 ust. 1 ustawy „obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:


1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi (zstępni to dzieci, wnuki, zaś wstępni – rodzice, dziadkowie – przyp. aut.);

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,
– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność”.

 

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy „opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy;

 

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2”.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2 (art. 61 ust. 2a ustawy). W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez pozostałe osoby. W razie niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w DPS opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków (art. 61 ust. 3 ustawy).

 

O tym, czy dziecko (zstępny) osoby przebywającej w domu pomocy społecznej będzie obowiązane pokrywać część kosztów, zadecyduje jego sytuacja dochodowa. W świetle przepisu § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z roku 2012, poz. 823, obowiązującego od dnia 1 października 2012 r.), kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł, zaś dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł. Skoro jest Pani osobą żyjącą z rodziny, którą stanowi także Pani współmałżonek, to jeśli cała rodzina, bez względu na obowiązującą pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową, osiąga dochód na osobę stanowiący co najmniej 300% kryterium dochodowego (3 x 456 zł = 1368 zł), to są podstawy, aby ponosili Państwo część kosztów pobytu matki (teściowej) w DPS, jeśli oczywiście pensjonariuszka nie będzie pokrywać ich w całości. Taka sama kwota jak wyżej (1368 zł) musi także pozostać Państwu na jedną osobę w rodzinie, po wniesieniu opłaty.

 

Osoba zobowiązana do pokrywania brakujących kosztów pobytu członka rodziny w DPS zawiera umowę z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej ustalającą wysokość wnoszonej przez nią opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość jej dochodów i możliwości (art. 103 ust. 2 ustawy). Zwracam uwagę, że przepis art. 64 ustawy stwarza kilka możliwości uniknięcia wnoszenia opłat. Zgodnie z jego treścią „osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + dziesięć =

»Podobne materiały

Wysługa lat pracy policjanta

W latach 2004-2007 ukończyłem licencjat w systemie zaocznym. Od 2009 r. jestem funkcjonariuszem policji, w latach 2014-2016 ukończyłem studia wyższe magisterskie w systemie zaocznym. Czy okres studiów będzie się wliczał do wysługi lat jako okres bezskładkowy? Ile lat zostanie wliczone do stażu pracy

 

Wyegzekwowanie zasądzonego zwrotu kosztów procesu

Trzy lata temu sąd rejonowy zasądził na moją korzyść zwrot kosztów procesu. Do dzisiaj nie otrzymałem jednak tego zwrotu. Czy mam na to jeszcze szansę? Czy narastają odsetki od danej kwoty?

 

Protokół szkody a wymiana produktu na nowy

Prowadzimy sklep internetowy ze sprzętem AGD. Wysłaliśmy do klienta produkt - lodówkę firmą kurierską, klient ją odebrał i przysłał do nas protokół szkody spisany z kurierem– lodówka ma wgniecione drzwi. Odmówiliśmy klientowi wymiany lodówki, ponieważ przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń,

 

Odrzucenie spadku 2 lata po śmierci

Sprawa dotyczy dziedziczenia spadku. Zmarł mój brat (2 lata temu). Ja, brat i mama odrzuciliśmy spadek, ale moja córka nie. Nie wiedziała o śmierci wujka, mieszka za granicą. Dowiedziała się dopiero teraz. Chciałaby odrzucić ten spadek, ale czy to możliwe po takim czasie? Co może zrobić?

 

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Wczoraj doręczono mi wyrok nakazowy z wymierzeniem kary grzywny za przekroczenie prędkości. Jak podaje pouczenie, w terminie siedmiu dni mogę wnieść od niego sprzeciw. Mogłabym to zrobić, ponieważ to nie ja kierowałam pojazdem w momencie popełniania wykroczenia (pożyczyłam go tego dnia koledze), chc

 

Pozwolenie na użytkowanie domu po latach od zamieszkania

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wybudowałem dom i rozpocząłem użytkowanie w 1992 r., meldując w nim całą rodzinę. Czy muszę dokonać zgłoszenia, że budowa została zakończona w 1992 r. i wystąpić o pozwolenie na użytkowanie? Nie ma opisanego takiego obowiązku w pozwoleniu na budowę. M

 

Dopłata za pobyt w DPS

Mój ojciec przebywa w domu pomocy społecznej. Czy może mi przekazać w formie darowizny mieszkanie (będące jego wyłączną własnością), w którym cały czas mieszkam, oraz swój udział w działce (której jest współwłaścicielem)? Obecnie ze względu na niskie dochody jestem zwolniony z dopłaty za pobyt w DPS

 

Wniosek o umieszczenie w DPS-ie

Mój ojciec przebywa obecnie w prywatnym domu opieki, który opłacam w większości ja (emerytura ojca wynosi 1000 zł). Niestety nie stać mnie na to, aby dalej go utrzymywać. Ojciec nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, ja nie mogę się nim opiekować, ponieważ mieszkam i pracuję za granicą, a matk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »