.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do gminnej komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 14.10.2010 • Zaktualizowane: 26.02.2021

Rozwodzę się z żoną, która w związku z tym robi mi różne złośliwości. Ostatnio dostałem wezwanie od gminnej komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych, która wzywa mnie w celu złożenia wyjaśnień. Czy moje stawiennictwo jest obowiązkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do gminnej komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych

Wezwanie do stawienia się przed gminną komisją do rozwiązywania problemów alkoholowych

Zasady określające kompetencje i funkcje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (zwanych dalej łącznie GKRPA) określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Zgodnie z jej brzmieniem (art. 41) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

W zakresie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu, na który również Pan wskazuje w stanie faktycznym, głównym zadaniem wskazanej komisji jest kierowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 24).

 

W Pańskim przypadku, najprawdopodobniej w związku z rozwodem, GKRPA powzięła decyzję o konieczności analizy, czy przyczyną rozpadu Pańskiego związku małżeńskiego nie jest problemem alkoholowy.

 

W takiej sytuacji GKRPA na podstawie przywołanych przepisów obowiązana była wezwać Pana w celu złożenia wyjaśnień, aby podjąć decyzję, czy konieczne jest przeprowadzenie u Pana badania przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

 

Dopiero po złożeniu stosownych wyjaśnień GKRPA mogłaby zadecydować, czy badania są konieczne. O ewentualnej konieczności leczenia decydowałby już wyznaczony biegły.

Konsekwencje niestawienia się na wezwanie gminnej komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych

Samoistnych konsekwencji niestawienia się na wezwanie GKRPA przedmiotowa ustawa nie przewiduje. Niestawienie się na wezwanie wskazanego organu może jednak stanowić podstawę do skierowania przez GKRPA wniosku do sądu o zarządzenie poddania się przez Pana odpowiednim badaniom (zob. art. 27 ustawy).

 

Dopiero w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ policji.

 

Ponieważ brak jest formalnego przymusu stawienia się na wezwanie komisji, brak jest także przesłanek usprawiedliwiających Pańską nieobecność. Tym samym należy rozumieć, że każda obiektywna przesłanka nieobecności powinna uzasadniać przełożenie terminu spotkania z komisją.

 

Najlepiej by jednak było, jeżeli tak jak Pan wskazuje, sytuacja ta jest spowodowana przez „podchody” Pańskiej żony, by stawił się Pan w celu złożenia wyjaśnień. W najlepszym wypadku Pańskie wyjaśnienia zostaną zaakceptowane, co poskutkuje niepodjęciem przez komisję dalszych kroków – w tym skierowania na badania uzależnienia przez biegłego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl