Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie w akcie notarialnym utrzymania osoby w domu opieki społecznej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.07.2017

Osoba, którą od wielu lat się opiekujemy, zapisała 10 lat temu w testamencie notarialnym swoje mieszkanie mojemu synowi. Była wtedy jeszcze sprawna umysłowo. Obecnie wyrokiem sądu została skierowana do domu opieki dla osób z chorobą Alzhaimera. Dom opieki poprosił o sporządzenie aktu notarialnego, w którym syn zobowiązuje się do utrzymywania jej mieszkania. Zgodziliśmy się na taki zapis, ale dwóch notariuszy odmówiło wykonania takiego dokumentu, twierdząc, że nie można takiego zapisu zrealizować, i dodając jednocześnie, że dom opieki nie może czegoś takiego żądać. Dodam, że właścicielka mieszkania jest osobą samotną, a dom opieki warunkuje przyjęcie pensjonariuszki od uregulowania sprawy mieszkania. Bardzo proszę o pomoc!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o:

 

  1. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
  2. ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. W celu ubiegania się o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, który na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego podejmuje decyzję administracyjną o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa. Do wniosku o umieszczenie w DPS należy dołączyć:

 

  • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się o miejsce w DPS zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się;
  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych;
  • zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

 

Nie ma innych wymogów prawnych umieszczenia w DPS. Być może jesteście Państwo na etapie uzupełniania wywiadu środowiskowego, a DPS chce mieć pewność, że komornik nie zajmie świadczenia tytułem zaległości czynszowych.

 

Jeśli syn odziedziczy to mieszkanie – to z zadłużeniem, więc warto w jego własnym interesie zadbać o brak zadłużenia. Ale nie wydaje mi się, aby akt notarialny był tu potrzebny czy niezbędny.

 

Proszę napisać zapytanie, ewentualnie skargę do organu nadzorczego w zakresie wymogów, jakie stawia DPS w tej sprawie.

 

Nadzór i kontrolę w zakresie kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej sprawuje wojewoda przez uprawnionych pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

 

Według mnie jest to absurdalny warunek, ale z drugiej strony zapewne ma na uwadze zadbanie o brak egzekucji ze świadczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus osiem =

»Podobne materiały

Obiady w szkole – czy mogę starać się o zwrot pieniędzy?

Na początku miesiąca opłaciłam posiłki dla dziecka w szkole (z góry za cały miesiąc). Dowiedziałam się jednak, że mogę starać się o dofinansowanie z ośrodka pomocy. Uzyskałam to świadczenie, ale teraz nie wiem, jak odzyskać wpłacone przeze mnie pieniądze. Proszę o pomoc.  

 

Czy dziecko pominięte przy darowiźnie ponosi koszty pobytu rodziców w domu opieki?

Rodzice dwojga dorosłych dzieci przekazali notarialnie w formie darowizny jednemu z nich mieszkanie. Drugie dziecko zostało pominięte. Czy w przypadku pobytu rodziców w DPS koszty ponosić będzie także pominięta osoba?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »