Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady wyboru społecznego inspektora pracy w szkole

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.01.2017

Przypuszczam, że w mojej szkole zostały niepoprawnie przeprowadzone wybory społecznego inspektora pracy. Dyrektor nie wywiesił listy kandydatów, wszystko odbyło się bardzo szybko i regulamin był odczytany tylko raz tuż przed samym głosowaniem. Jeden z kandydatów otrzymał 6 głosów, drugi 5 i od razy wybrano tego, który otrzymał 6 głosów, a chyba powinno być jeszcze jedno głosowanie. W regulaminie wyborów społecznego inspektora pracy jest zapis: „Oddziały ZNP przeprowadzają wybory społecznych inspektorów pracy tylko w placówkach, w których działa ZNP”. Jeżeli w mojej szkole na 20 pracowników 3 osoby należą do związków i są dołączone do ogniska w innej szkole, bo u nas go nie ma, nie ma też przewodniczącego, to czy u nas w ogóle powinno się przeprowadzać wybory społecznego inspektora pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Społeczna inspekcja pracy, której organizację określa ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.; dalej „u.s.i.p.”) jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Służba ta powinna reprezentować interesy i chronić wszystkich pracowników danego zakładu pracy, niezależnie od ich przynależności do organizacji związkowych działających na terenie zakładu, choć jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

 

Niezwykle istotną kwestią jest, że wybory SIP należą do autonomicznych, wyłącznych uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Ważność wyborów społecznego inspektora pracy nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli (np. sądowej), zaś pracownik wybrany na społecznego inspektora pracy nie ma żadnej, a w szczególności biernej legitymacji procesowej (wybór jego osoby nie może być poddawany w wątpliwość przez żaden organ ani gremium; dotyczy to również pracodawcy) w sprawie o ustalenie nieważności jego wyboru na społecznego inspektora pracy, o czym wypowiadał się już kilkukrotnie Sąd Najwyższy (m.in. wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., II PK 339/05, OSNP 2007, nr 15-16, poz. 218, czy postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2011 r., II PK 79/11, Lex nr 1163327).

 

Stosownie do postanowień art. 6 u.s.i.p. – społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy. Kadencja społecznego inspektora pracy trwa 4 lata. Osobami uprawnionymi do kandydowania w wyborach na SIP są wszyscy pracownicy danego zakładu pracy, którzy należą do związku zawodowego (ale organizacja związkowa może postanowić, że kandydat na SIP może nie być członkiem związku zawodowego) i nie zajmują stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Niewątpliwie najważniejszym warunkiem kandydata na SIP będzie posiadanie przez niego znajomości zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy.

 

W zależności od wielkości zakładu pracy wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzane są w formie bezpośredniej lub pośredniej. W zakładach pracy zatrudniających do 300 pracowników – wyboru dokonuje ogólne zebranie załogi zakładu pracy lub oddziału (wydziału). W zakładach zatrudniających więcej niż 300 pracowników:

 

a) zakładowego społecznego inspektora pracy – zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy,

b) oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy – i zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy.

 

Organizację społecznej inspekcji pracy dostosowują do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy zakładowe organizacje związkowe.

 

Z przytoczonego regulaminu wyborów Społecznego Inspektora Pracy wynika, że inspektor wybierany jest tylko tam, gdzie działa ZNP.

 

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i regulaminem ZNP rozpoczęcie działalności związkowej w danej szkole lub placówce oświatowej warunkowane jest utworzeniem w niej ogniska ZNP. Ognisko powstaje na mocy uchwały właściwego miejscowo zarządu oddziału ZNP. Wniosek w tej sprawie do zarządu oddziału ZNP może złożyć każdy z pracowników szkoły lub placówki oświatowej nie objętej działaniem Związku. Utworzenie ogniska możliwie jest w przypadku, gdy akces do ZNP zadeklaruje co najmniej jeden pracownik zatrudniony w danej szkole lub placówce oświatowej.

 

Skoro więc w szkole jest ognisko ZNP, to wybory mogły być przeprowadzone. Z kolei co do zarzutów o niezapoznaniu się z regulaminem itp. – bez znajomości treści regulaminu o wyborach SIP nie potrafię powiedzieć, czy procedura została zachowana, czy też nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 9 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność kadrowej

Pracuję w firmie na stanowisku kadrowej. Prowadzę ewidencję czasu pracy pracowników i sporządzam na jej podstawie harmonogram czasu pracy, który jest następnie zatwierdzany podpisem przez szefa. Ostatnio pracodawca nakazał mi (przekazał to w formie ustnej) wpisywać inne godziny niż pracownicy w rzec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »