.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Żądanie opuszczenia lokalu przy najmie okazjonalnym

Mam zawartą umowę najmu okazjonalnego jako właściciel. W akcie notarialnym napisano, że najemca zobowiązuje się opuścić lokal w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania opróżnienia lokalu, a najpóźniej w terminie do dnia 07.05. Mam pytanie (ze względu na dni 01.05 i 03.05 wolne od pracy) – z którą datą wysyłam ww. żądanie? Czy komornik może odstąpić od eksmisji lokatora w sytuacji, gdy stwierdzi kiepskie warunki, np. mały metraż, we wskazanym przez najemcę lokalu lub osoba widniejąca na oświadczeniu (załącznik do umowy) zmieni zdanie i nie zgodzi się przyjąć najemcy wraz z resztą rodziny do swojego mieszkania? Co zrobi komornik, gdy osoba, której dane widnieją na ww. oświadczeniu, powie, że to nie jej podpis i całe oświadczenie jest sfałszowane? Zaznaczę, że podpis na oświadczeniu nie był notarialnie potwierdzony (ale adres na oświadczeniu jest adresem zamieszkiwania matki najemcy). Czy gdyby najemca sfałszował ww. oświadczenie, to czy można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Żądanie opuszczenia lokalu przy najmie okazjonalnym

Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego najemca zobowiązany jest do opuszczenia i opróżnienia najmowanego lokalu, tzn. do wyprowadzenia się z niego wraz z osobami wspólnie z najemcą zamieszkującymi oraz usunięcia z tego lokalu wszystkich swoich rzeczy. Jeżeli najemca wbrew obowiązkowi nie opróżnił lokalu, właściciel może żądać opróżnienia lokalu, kierując do najemcy pisemne żądanie. Żądanie właściciela opróżnienia lokalu dla swojej ważności wymaga formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Minimalna treść żądania musi zawierać oznaczenie właściciela i najemcy, będącego jego adresatem, wskazanie umowy najmu okazjonalnego i przyczynę ustania stosunku prawnego z niej wynikającego, termin opróżnienia lokalu nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia najemcy wezwania. Data wysłania nie ma znaczenia – liczy się termin od chwili odebrania wezwania, nie krótszy niż 7 dni.

Wezwanie najemcy do opróżnienia lokalu

W razie nieopróżnienia przez najemcę lokalu w terminie wskazanym w wezwaniu właściciel, zamierzający domagać się spełnienia przez najemcę tego obowiązku, powinien złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności załączonemu do umowy aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Akt notarialny po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy dający podstawę do wystąpienia do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji sądowej (art. 776 w zw. z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego). Od wniosku o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności należy uiścić opłatę sądową w kwocie 50 zł (art. 71 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) na rachunek bankowy właściwego sądu lub w znakach opłaty sądowej.

 

Skutkiem powyższego braku należytego wezwania najemcy do opróżnienia lokalu lub nieprawidłowe zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy powodować będzie niedopuszczalność nadania klauzuli wykonalności wyżej wymienionemu aktowi notarialnemu, a przez to konieczność wytaczania powództwa o eksmisję.

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Ponadto, w przypadku wynajmującego – osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, ważna jest ścisła lojalność podatkowa właściciela, tj. uznanie umowy za „najem okazjonalny” zależy od zgłoszenia umowy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od jej zawarcia; wówczas skorzysta on z wszystkich przewidzianych w art. 19e wyłączeń ochronnych praw lokatora; jeśli tego nie uczyni, najem okazjonalny, nawet jeśli powstanie, nie korzysta z żadnych przywilejów; znajdą do niego zastosowanie wszystkie przepisy niniejszej ustawy.

 

To ostatnie rozwiązanie jest nową jakością w polskim prawie mieszkaniowym. Różnicuje ochronę właścicieli i lokatorów w zależności od tego, czy właściciel zgłosi umowę do urzędu skarbowego w określonym czasie. Jeśli w terminie 14 dni zgłosi umowę do właściwego organu, państwo gwarantuje mu przeprowadzenie eksmisji do lokalu wskazanego w załączonym oświadczeniu lub na bruk (obecnie w wersji bardziej cywilizowanej – do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe), choćby z małoletnimi dziećmi, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.

 

Komornik nie bada więc stanu lokalu, do którego najemca ma być wyprowadzony ani prawdziwości oświadczenia osoby, która ma go przyjąć. Zawsze istnieje możliwość eksmisji najemcy nawet do noclegowni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu