.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup akcji a obowiązki podatkowe

W listopadzie kupiłam akcje. Czy powinnam powiadomić o tym urząd skarbowy? Jakie mam obowiązku podatkowe wobec urzędu skarbowego po zakupie akcji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup akcji a obowiązki podatkowe

Czy zakup akcji należy zgłosić w urzędzie skarbowym?

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.; ustawa o PIT)*:

 

„1. Źródłami przychodów są (…) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c”.

 

Rozwinięciem tego przepisu jest art. 17 ustawy o PIT, który określa, co należy rozumieć pod pojęciem przychodów z kapitałów pieniężnych. W tym przepisie na uwagę – na podstawie analizowanego stanu faktycznego – zasługuje ust. 1 pkt 6, zgodnie z którym:

 

„1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (…) należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”.

Sprzedaż akcji a podatek PCC

Z analizy powyższych przepisów wynika, że samo nabycie akcji nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT. Obowiązek ten powstaje z chwilą sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych z (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.; ustawa o PCC) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji). Na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu sprzedaży akcji ciąży na kupującym. W analizowanym przypadku podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa nabytego prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC), a stawka PCC to 1% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC).

 

Co ważne, „podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika” (art. 10 ust. 1 ustawy o PCC).

 

Była Pani zatem zobowiązana (w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji) do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (ze względu na Pani miejsce zamieszkania) deklaracji PCC-3 wraz z załącznikiem PCC-3/A oraz do zapłaty podatku w tym samym terminie. Brak płatności i złożenia deklaracji w terminie spowodowało, że popełniła Pani wykroczenia skarbowe polegające na:

 

 • niezłożeniu deklaracji w terminie oraz
 • uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

 

Powyższe zachowania są wykroczeniami skarbowymi, dlatego że wartość uszczuplenia czy narażenia na uszczuplenie jest niewielka (nie przekracza 150 zł), a skoro tak, to zagrożenie karą w tym przypadku sprowadza się do kary grzywny określonej kwotowo.

 

Aby zapobiec powyższym konsekwencjom karnym skarbowym, należy (w tym samym czasie):

 

 1. zapłacić podatek z odsetkami naliczonymi od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego do dnia zapłaty,
 2. złożyć deklarację podatkową (PCC-3 z załącznikiem PCC-3/A) oraz
 3. złożyć zawiadomienie o popełnieniu czynów zabronionych (tzw. czynny żal).

 

Bardzo ważne jest, aby powyższych czynności dokonać jednocześnie z uwagi na przesłankę negatywną możliwości złożenia czynnego żalu (właściwy finansowy organ postępowania przygotowawczego nie może mieć uzasadnionej informacji o popełnieniu czynu zabronionego przez dniem złożenia czynnego żalu).

 

Reasumując, w omawianej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w PIT, ale powstanie obowiązek podatkowy w PCC.

 

Wyjściem z sytuacji jest jednoczesna zapłata zaległości podatkowej (PCC) z odsetkami za zwłokę, złożenie deklaracji oraz złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynów zabronionych.

 

 

* Stan prawny z dnia 24.01.2011 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Arkadiusz Dudkiewicz

Arkadiusz Dudkiewicz – doradca podatkowy, agent celny, prawnik. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wykładowca i prawnik, od 2000 r. agent celny, a od października 2007 r. wykwalifikowany doradca podatkowy (nr 10791). Specjalista w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa celnego. Wieloletni współpracownik firm doradztwa podatkowego – posiada stałych klientów, którzy powierzyli mu obsługę podatkową oraz reprezentację w sprawach podatkowych. Uznany wykładowca problematyki celnej i podatkowej (VAT i akcyza), autor licznych publikacji. Biegły sądowy z zakresu podatków. Od maja 2014 roku także rzeczoznawca majątkowy.

 

Arkadiusz Dudkiewicz jest także autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, wśród których wymienić należy:

 1. Inwigilacja w prawie podatkowym. Zakres i definicja pojęcia, [w:] P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński, Inwigilacja w państwie prawa, Toruń 2003.
 2. Nowelizacja k.r.o. i k.p.c. a instytucja odpowiedzialności małżonka dłużnika podatkowego za zobowiązania współmałżonka, Forum Doradców Podatkowych nr 03/2005.
 3. Przejęcie długu publicznoprawnego, Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2005.
 4. Instytucja sprzeciwu małżonka, Forum Doradców Podatkowych, cz. 1 – 10/2005 oraz cz. 2 – 11/2005.
 5. Spółka partnerska w organizacji. Aspekt podatkowy, cz. 1, Forum Doradców Podatkowych nr 12/2005 (współautorstwo z Panem Piotrem Piątakiem), cz. 2 (Forum Doradców Podatkowych nr 01/2006), cz. 3 (Forum Doradców Podatkowych nr 02/2006).
 6. Zakaz reklamy w zawodach zaufania publicznego (Monitor Prawniczy nr 04/2006), A. Dudkiewicz, P. Piątak.
 7. Podstawy prawne wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku akcyzowego (Forum Doradców Podatkowych nr 03/2006 – cz. 1 i nr 04/2006 – cz. 2).
 8. Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 05/2006).
 9. Skarga na bezczynność organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 06/2006).
 10. Tryby odwoławcze od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (cz. 1 – Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2006, cz. 2 – nr 09/2006, cz. 3 – nr 10/2006 oraz cz. 4 – nr 11/2006).

 


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu