Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakładanie własnej firmy a okres wypowiedzenia

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 12.05.2010

Pod koniec tego miesiąca kończy mi się urlop macierzyński. Chciałabym założyć własną firmę, mam więc kilka pytań. Czy wypowiedzenie mogę złożyć dwa dni przed zakończeniem urlopu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia? Czy w czasie wypowiedzenia mogę założyć własną działalność? Czy mogę w ramach okresu wypowiedzenia wykorzystać urlop wypoczynkowy z zeszłego i z bieżącego roku? Czy na urlopie wychowawczym można zakładać i prowadzić swoją firmę? Czy mogę jakoś poprosić pracodawcę o skrócenie okresu wypowiedzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie Pani pytania o wypowiedzenie umowy pragnę zaznaczyć, że na mocy art. 30 § 21 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”.

 

Skutkiem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy będzie więc rozwiązanie umowy trzy miesiące od dnia jej wypowiedzenia, niezależnie od dnia złożenia oświadczenia.

 

Dla oświadczenie woli, co do zasady, jako do formy czynności prawnej, na podstawie art. 116 Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest zastrzeżenie terminu. Gdy jednak skutek zastrzeżenia terminu jest analogiczny do skutku złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, dodatkowe zastrzeżenie terminu wydaje się niepotrzebne.

 

W zakresie możliwości założenia działalności gospodarczej w okresie wypowiedzenia pragnę podkreślić, że zależne jest to od okoliczności towarzyszących. Co do zasady dopuszczalne jest podejmowanie dodatkowego zatrudnienia, nawet na podstawie umowy o pracę, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia nie może kolidować z pracą pierwotnie wykonywaną, w tym nie może z pewnością stanowić działalności konkurencyjnej.

 

Podejmowanie działalności w trakcie pozostawania w stosunku pracy (w tym w okresie wypowiedzenia), która może być określona jako działalność konkurencyjna w przeważającej części przypadków może być uznane za naruszenie art. 100 § 2 pkt 4 K.p., a tym samym może stanowić podstawę do wypowiedzenia pracownikowi umowy bądź nawet rozwiązania z pracownikiem umowy w trybie art. 52 K.p.

 

Podjęcie zatrudnienia niekonkurencyjnego generalnie nie może stanowić samoistnej podstawy wypowiedzenia.

 

W kwestii Pani urlopu – może Pani z pewnością wnieść o udzielenie urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia, jednakże pracodawca nie jest związany Pani wnioskiem. Na Pani wyraźne żądanie pracodawca jest obowiązany udzielić 4 dni urlopu w każdym roku, w terminach przez Panią wskazanych (art. 1672 K.p.).

 

Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu do zakończenia pierwszego kwartału roku następnego (zob. art. 168 K.p.).

 

Urlop wypoczynkowy za 2010 r. zgodnie z art. 1551 K.p. może być także Pani przyznany w niepełnym wymiarze. Zgodnie z przywołanym artykułem „w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze”.

 

Zgodnie z powyższym jeżeli do dnia złożenia przez Panią wypowiedzenia pracodawca nie udzieli Pani urlopu w wymiarze 26 dni za 2010 r., to będzie on obowiązany do przyznania urlopu proporcjonalnie niższego, bądź w razie niewykorzystania go do upływu okresu wypowiedzenia – do wypłaty stosownego ekwiwalentu.

 

W tym miejscu należy nadmienić, że na podstawie art. 1671 K.p. „w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu”. W takim przypadku, jak zostało to nadmienione uprzednio, urlop jest przydzielany w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w danym roku.

 

Podejmowanie dodatkowej działalności zarobkowej w trakcie trwania urlopu wychowawczego uregulowane jest kompleksowo w art. 1862 K.p. Zgodnie z jego treścią „w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem”.

 

„W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania”.

 

Przepis powyższy stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka; nie dotyczy to przypadku określonego w art. 186 § 3 K.p.

 

Kwestią wątpliwą w zakresie wykładni powyższych przepisów jest podejmowanie na podstawie powyżej przytoczonego artykułu działalności mogącej nosić znamiona konkurencyjnej.

 

W mojej opinii, analogicznie do uprzednich wyjaśnień, podjęcie działalności konkurencyjnej nawet w okresie urlopu wychowawczego, a także nawet bez zawarcia umowy o zakazie konkurencji, może stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy, w związku ze złamaniem art. 100 § 2 pkt 4 K.p. Sankcjonowanie naruszeń tego typu, co również zostało już podniesione, zależne jest od konkretnego stanu faktycznego, dlatego też brak jest możliwości udzielenia wiążącego stanowiska.

 

Jeśli chodzi o Pani ostatnie pytanie, to jedyną możliwością skrócenia okresu wypowiedzenia jest rozwiązanie z pracodawcą umowy za porozumieniem stron. Nawet po rozpoczęciu okresu wypowiedzenia strony mogą obopólnie cofnąć czynność prawną rozpoczęcia okresu wypowiedzenia oraz rozwiązać umowę w powyższym trybie. W takim przypadku strony będą związane jedynie treścią stosownego porozumienia.

 

Efekt analogiczny do skrócenia okresu wypowiedzenia można uzyskać poprzez zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W takiej sytuacji pracodawca niezależnie od zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy obowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia do zakończenia trwania okresu wypowiedzenia.

 

W zakresie argumentacji, którą może Pani przedstawić pracodawcy dla zasadności wcześniejszego rozwiązania umowy, można w szczególności podać następujące przykłady:

 

  • spadek efektywności pracownika w okresie wypowiedzenia,
  • skrócenie okresu wypłaty wynagrodzenia dla pracownika,
  • brak spadku morale wśród załogi przedsiębiorstwa.

 

Ze względu na brak znajomości charakteru Pani zatrudnienia wskazanie argumentacji bardziej precyzyjnej nie jest możliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 10 =

»Podobne materiały

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 21 października 2013 r. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca podpisał dokument z dopiskiem o treści: „W uzasadnionym wypadku okres wypowiedzenia może zostać skrócony na wniosek pracownika bez roszczeń żadnej z

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Na dzień 30 kwietnia 2014 r. będę mieć 3 lata pracy u obecnego pracodawcy. 21 marca chcę jednak złożyć wypowiedzenie. Jak liczyć okres wypowiedzenia w tej sytuacji? Pracodawca twierdzi, że wyniesie on 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu

Przepracowałem u jednego pracodawcy ok. 12 lat. Nasza współpraca dobiegła końca 5 lat temu – pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Rok temu ponownie podjąłem pracę u tego samego pracodawcy, podpisaliśmy od razu umowę o pracę na czas nieokreślony. Tydzień temu złożyłem wypowiedzenie umowy

Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia

Otrzymałem atrakcyjną ofertę pracy. W obecnej pracy obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Problem w tym, że przyszły pracodawca chciałby, abym zaczął pracę od grudnia, a ja składając wypowiedzenie we wrześniu będę mógł podjąć pracę dopiero w styczniu. Czy w okresie wypowiedzenia mogę wyk

Niejasne zachowanie i propozycje pracodawcy

Moja firma ma ostatnio problemy. Zaproponowano mi telefonicznie zmianę stanowiska, jednak nie chcę go przyjąć. Nie wiem, czy mam rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron, bo szef nie chce mnie zwolnić. Co mam robić?

Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy

Chciałbym wypowiedzieć umowę o prace na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracuję w firmie 3,5 roku. Umowy na czas określony były umowami na pełen etat. W momencie podpisywania umowy na czas nieokreślony pracodawca oznajmił mi że dostane umowę na 3/4 etatu przy zachowaniu wynagr

Okres wypowiedzenia a agencja pracy tymczasowej

Pracowałem przez 1,5 roku u pracodawcy A, który wynajmuje pracowników do pracy u pracodawcy B. Po upływie tego czasu pracodawca B zatrudnił mnie na czas nieokreślony. Po dwóch latach pracodawca B wypowiedział mi umowę. Jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje?

Znalezienie nowej pracy podczas L4

Jak i kiedy mogę złożyć wypowiedzenie? Mam umowę na czas określony (1-miesięczny okres wypowiedzenia). Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim L4 (złamałam rękę), ale w międzyczasie znalazłam nową pracę.

Jak rozwiązać umowę na czas określony?

Mam zawartą umowę na czas określony. Chciałbym ją rozwiązać. Jednak przeglądając intenet, znalazłem informację, że umowę na czas określony można tylko rozwiązać za porozumieniem stron, ale moja umowa zawarta jest na 6 miesięcy i 3 dni z klauzulą o 2-tygodniowym wypowiedzeniu. Czy tak sformułowaną um

Jak uwolnić się tej pracy?

Pracuję obecnie w dwóch miejscach. Trudno mi pogodzić dwa etaty, dlatego poprosiłam w jednej z firm o obniżenie etatu o połowę. Zarząd się nie zgodził. Chciałam więc rozwiązać umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron, ale też otrzymałam odmowę. Jak mogę się zatem uwolnić od tej firmy?

Wyrok sądu o przywróceniu do pracy a propozycja nowego zatrudnienia

Pracodawca rozwiązał ze mną umowę za wypowiedzeniem, od której złożyłam odwołanie do sądu pracy. Sąd przywrócił mnie do pracy, jednakże wyrok jest nieprawomocny i zostanie złożona apelacja. Mam możliwość podjęcia nowej pracy. W przypadku wyroku sądu okręgowego podtrzymującego wyrok I instancji przyw

Czy można wypowiedzieć pracę po kilku dniach?

Parę dni temu podpisałam umowę na czas nieokreślony. Jest to praca, w której wynagrodzenie jest prowizyjne i teraz widzę, iż nie starczy mi na utrzymanie i opłacenie studiów. Czy zatem mogę skorzystać z zawartego w umowie 7-dniowego wypowiedzenia, czy jestem zobowiązana przepracować jednak jakiś min

Jak uprzedzić zwolnienie z pracy?

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Pracuję od ponad 6 lat. Mój urlop wychowawczy dobiega końca 31 maja 2016 r. Obecnie w firmie trwają zwolnienia, sytuacja jest bardzo zła. Mnie pewnie też czeka redukcja. Chciałabym się ochronić na pół roku, wysyłając do firmy L4 1 czerwca (mam kłopoty zdrowot

Co zrobić gdy zwolniłam się z pracy po czym dowiedziałam się że jestem w ciąży?

Dnia 11 maja roku zwolniłam się z pracy. Chciałam wrócić w rodzinne strony. Pracowałam 5 lat na 3/4 etatu. Umowa o pracę na czas określony. 5 czerwca okazało się ze jestem w ciąży. Gdzieś słyszałam, że można wziąć L4 do 30 dni od zwolnienia się z pracy. Czy jak pójdę do lekarza, to czy może mi jeszc

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez nauczyciela stażystę

Jestem zatrudniona jako nauczyciel stażysta, umowa o pracę na czas określony do 31 sierpnia. Chciałabym jednak rozwiązać ją wcześniej (już wiadomo, że nie zostanie podpisana nowa umowa we wrześniu, ponieważ nie ma dzieci, i chciałabym rozpocząć nową pracę). Czy jest taka możliwość, jeśli na umowie n

Wypowiedzenie nowo zawartej umowy o pracę

Dwa tygodnie temu zawarłam z nowym pracodawcą umowę o pracę na okres próbny (3 miesiące). Pracę mam rozpocząć dopiero za miesiąc. Obecnie jednak zdecydowałam się zostać u obecnego pracodawcy. Czy tę nowo zawartą umowę o pracę mogę wypowiedzieć bez konsekwencji?

Informacja o ciąży po zakończeniu pracy i wyjeździe za granicę

Wypowiedziałam umowę o pracę, okres wypowiedzenia trwał do 30.04. Dwa dni później wyjechałam za granicę i teraz okazało się, że jestem w ciąży. Zaszłam w nią jeszcze u polskiego pracodawcy (podczas wypowiedzenia), ale długo nie mogłam się dostać do lekarza w nowym kraju. Czy mogę starać się o przywr

Staż pracy a okres wypowiedzenia

Ogólne mam 17 lat stażu pracy. Chcę złożyć wypowiedzenie - jaki okres mnie obowiązuje i czy jest różnica, w jaki dzień złożę? Proszę o informację czy staż pracy ma wpływ na okres wypowiedzenia.

Czy mam szansę na krótszy okres wypowiedzenia?

Jestem zatrudniona od 7 lat na czas nieokreślony. Z tego co się orientuję moje wypowiedzenie wynosi 3 miesiące. Ostatnio znalazłam lepiej płatną pracę. Czy mam szansę na krótszy okres wypowiedzenia?

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce przyjąć wypowiedzenia?

Mam umowę o pracę na czas określony z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca nie chce przyjąć mojego wypowiedzenia. Co zrobić?

Czy muszę przychodzić do pracy po złożeniu wypowiedzenia?

W poniedziałek złożyłem wypowiedzenie w pracy. Kierownik sklepu przyjął je i poinformował telefonicznie, że od przyszłego poniedziałku nie muszę już przychodzić do pracy. Dzisiaj kierownik regionu informuje mnie, że okres wypowiedzenia liczy mi się dopiero od następnego tygodnia i będę musiał pracow

Dofinansowanie stanowiska pracy z urzędu pracy a wypowiedzenie

Mój pracodawca dostał na dofinansowanie mojego stanowiska pracy z urzędu pracy określoną ilość pieniędzy. Warunki pracy się nie zgadzają. Pracuję po 300 kilka godzin w miesiącu. Chciałem złożyć wypowiedzenie, ale na umowie nie ma zapisu o możliwości jej wypowiedzenia. Z drugiej jednak strony umowa j

Jak najszybciej rozstać się z pracodawcą?

Chciałabym jak najszybciej rozstać się z pracodawcą, on ze mną również. Moja umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Między nami nie układa się współpraca, jednak nie doszło do sytuacji naruszenia prawa pracownika lub pracodawcy. Myślę, że zgodziłby

Rezygnacja z podpisania umowy o pracę

Zawarłam z potencjalnie przyszłym pracodawcą umowę przedwstępną w formie pisemnej. Umowa obowiązuje obie strony – mnie jako pracownika do podjęcia pracy, a pracodawcę do zatrudnienia. Umowa zawiera: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin roz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »