.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy uczelnia może odebrać tytuł magistra?

• Data: 15-01-2024 • Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Dzisiejszy artykuł porusza ważną, ale drażliwą kwestię w kontekście edukacji wyższej – konsekwencje akademickiej nieuczciwości. Rozważania nad tym, czy uczelnia może odebrać tytuł magistra w przypadku udowodnienia plagiatu, otwierają dyskusję na temat etyki i odpowiedzialności w nauce. Analiza prawna i proceduralna, przedstawiona w tekście na przykładzie sprawy pana Marka, rzuca światło na zawiłości postępowań w takich sytuacjach, podkreślając ich złożoność i potencjalne skutki dla oskarżonego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy uczelnia może odebrać tytuł magistra?

Pan Marek napisał do nas, gdyż uczelnia, którą ukończył przed 6 laty z tytułem magistra, wszczęła postępowanie sprawdzające co do oryginalności jego pracy magisterskiej. Być może jego praca magisterska zostanie uznana za plagiat. Pan Marek pyta, czy uczelnia może mu odebrać tytuł magistra. Nie ukrywa, że wyższe wykształcenie dało mu awans i znaczącą podwyżkę. Pan Marek chciałby też wiedzieć, czy może odpowiadać z art. 286 Kodeksu karnego.

Kiedy organ administracyjny może stwierdzić nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego?

Zgodnie z art. 193 ustawy o szkolnictwie wyższym organ właściwy, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

 

Zgodnie z art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnegoorgan administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

 

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa”.

 

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy tytuł magistra zostanie odebrany w sytuacji stwierdzenia że praca magisterska jest plagiatem?

Podsumowując tę część nurtującego pana Marka zagadnienia: wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa dotyczy organu, a nie podmiotu, w którego interesie owa decyzja jest wydawana. Słowem, to, że pan Marek napisał pracę będącą plagiatem, nie znaczy, że nadając mu tytuł, naruszono rażąco prawo. Wobec czego może się zdarzyć, że tytuł magistra nie zostanie mu odebrany.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zarzut oszustwa

Gdyby jednak tak się stało, to powstaje pytaniem, czy zastosowanie znajdzie art. 286 Kodeksu karnego dotyczący czynu oszustwa. Zgodnie z tym przepisem:

 

„§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przesłanki czynu przestępczego oszustwa

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2007 r. (sygn. akt V KK 384/06) sposób działania sprawcy oszustwa względem innej osoby może zatem polegać na: wprowadzeniu jej w błąd poprzez wywołanie u niej wyobrażenia o istniejącej (nie przyszłej) rzeczywistości, która jest w istocie inna niż przedstawia jej sprawca; wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego, tj. jego subiektywnego wyobrażenia o rzeczywistości, która jest w istocie odmienna i o czym sprawca wie.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzenie w błąd może mieć postać zarówno działania, gdy sprawca przedstawia pokrzywdzonemu nieprawdziwe informacje dotyczące jego samego – na przykład tytuł, którego nie posiada w rzeczywistości, jak i zaniechania, gdy sprawca nie informuje pokrzywdzonego na przykład o tym, że nie ma prawa do posługiwania się tytułem.

 

Dalej Sąd Najwyższy stwierdził, że oszustwo jest przestępstwem kierunkowym, gdyż warunkiem odpowiedzialności jest działanie czy zaniechanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zamiar bezpośredni o szczególnym zabarwieniu związanym z celem działania sprawcy oznacza, że elementy przedmiotowe oszustwa muszą mieścić się w świadomości sprawcy i muszą być objęte jego wolą. Sprawca oszustwa nie tylko musi chcieć uzyskać korzyść majątkową, lecz musi także chcieć użyć w tym celu określonego sposobu działania czy zaniechania. W związku z tym do przestępstwa oszustwa nie dochodzi zarówno wtedy, jeżeli jeden z przedstawionych elementów nie jest objęty świadomością sprawcy, jak i wówczas, jeżeli któregoś z nich sprawca nie chce, lecz tylko się godzi.

 

W mojej ocenie, nawet jeśli pan Marek miał świadomość, że jego praca magisterska nie była napisana samodzielnie, to nie oznacza jeszcze, że chciał użyć uzyskanego tytułu do osiągnięcia korzyści majątkowej. Ponadto pan Marek zawsze może się bronić tym, że do niedawna nie miał świadomości, że praca jest plagiatem i że uczelnia zechce mu odebrać tytuł.

Przykłady

Przypadek Anny, absolwentki psychologii

Anna, która ukończyła studia psychologiczne pięć lat temu, została oskarżona o plagiat swojej pracy magisterskiej. Jej uczelnia przeprowadziła dogłębne dochodzenie, po którym stwierdziła, że znaczne fragmenty pracy Anny były skopiowane z publikacji internetowych. W konsekwencji uczelnia podjęła decyzję o odebraniu jej tytułu magistra, co wpłynęło na jej karierę zawodową w dziedzinie psychologii klinicznej.

 

Historia Marka, inżyniera budownictwa

Marek, absolwent prestiżowej uczelni technicznej, otrzymał informację, że jego praca dyplomowa jest przedmiotem dochodzenia pod kątem plagiatu. Po długich miesiącach weryfikacji okazało się, że oskarżenia były bezpodstawne – fragmenty pracy, które wydawały się podejrzane, były faktycznie oryginalnymi wnioskami Marka, opartymi na jego własnych badaniach. Jego tytuł magistra został zachowany, a cała sytuacja okazała się być jedynie fałszywym alarmem.

 

Przykład Tomasza, magistra administracji

Tomasz, który pracuje w lokalnym samorządzie, kilka lat po ukończeniu studiów dowiedział się, że jego praca magisterska jest analizowana pod kątem plagiatu. Chociaż początkowo zaprzeczał, ostatecznie przyznał, że korzystał z nieoznaczonych cytatów z różnych źródeł. Uczelnia podjęła decyzję o odebraniu mu tytułu, co skutkowało utratą zaufania w jego środowisku zawodowym i koniecznością poszukiwania nowej ścieżki kariery.

Podsumowanie

Kwestia odebrania tytułu magistra w przypadku plagiatu jest skomplikowana i ma poważne konsekwencje zarówno dla życia zawodowego, jak i osobistego absolwenta. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem dowodów i okoliczności. Ważne jest, aby pamiętać o uczciwości i etyce akademickiej, ponieważ naruszenie tych zasad może prowadzić do długotrwałych, negatywnych skutków.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z zagadnieniami akademickimi, takimi jak oskarżenia o plagiat? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, które pomogą Ci efektywnie nawigować przez procesy prawne związane z Twoją karierą akademicką i zawodową. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2007 r., sygn. akt V KK 384/06

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu