Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę stracić emeryturę policyjną za wyrok?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 14.01.2015

Trzy lata temu przeszedłem na emeryturę policyjną. Kilka miesięcy temu skazano mnie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne popełnione w związku ze służbą. Niedawno otrzymałem powiadomienie o ustaniu prawa do policyjnej emerytury. Czy mogę ją stracić za wyrok?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, urząd decydujący działał zgodnie z prawem.

 

Artykuł 10 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji stanowi, że „skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby, powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy”.

 

O skazaniu emeryta lub rencisty wyrokiem, o którym mowa wyżej, prezes sądu zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego. Wówczas organ stwierdza wygaśnięcie prawa do emerytury.

 

Przepis ten został wprowadzony do ustawy nowelizacją z dnia 13 kwietnia 2007 r., zaczął obowiązywać z dniem 11 czerwca 2007 r. Od razu zrodził wątpliwości, czy w związku z uzależnieniem braku prawa do emerytury (ust. 1 art. 10) o tego prawa (ust. 2 art. 10) od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym stanowią te przepisy, nie naruszono przy wprowadzaniu tych zapisów Konstytucji.

 

Jednak Trybunał Konstytucyjny znał, że absolutnie nie. W wyroku z dnia 7 kwietnia 2011 r. (sygn. akt K 4/09) stwierdził:

 

„Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745) w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 558) jest zgodny z wynikającymi z art. 2 Konstytucji zasadami niedziałania prawa wstecz oraz ochrony praw słusznie nabytych”.

 

Idąc za tym orzeczeniem, sądownictwo przyjęło w orzecznictwie, że literalna wykładnia art. 10 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji jest wystarczająca, a możliwość utraty prawa do emerytury zależna jest nie od daty popełnienia przestępstwa czy daty uzyskania uprawnień emerytalnych, ale od daty uprawomocnienia się wyroku w sprawie, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.

 

W kwestii tej można przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009 r. (sygn. akt III AUa 19/2009, LexPolonica nr 2272570:

 

„Przesłanką materialną utraty prawa do emerytury policyjnej nie jest data popełnienia czynu zabronionego o jakim mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…) (Dz. U. 2004 r. Nr 8 poz. 67 ze zm.), ale prawomocne skazanie za ten czyn po wejściu w życie zmiany art. 10 ust. 1 i 2 dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 r. Nr 82 poz. 558)”.

 

Poparł go Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. akt II UK 151/11, Lex nr 1170996): „w ocenie Sądu Najwyższego dokonana zmiana ustawy nie narusza, wbrew odmiennym twierdzeniom skargi, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i wyrażonej w nim zasady równości wobec prawa wszystkich obywateli znajdujących się w podobnej sytuacji a także praw słusznie nabytych, które nota bene w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego nie mają charakteru absolutnego”.

 

Jak wynika z powyższego, organ emerytalno-rentowy postąpił właściwie w Pana przypadku.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 i 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji w przypadku, o którym mowa w ust. 2 art. 10 ustawy, emeryt albo rencista nabywa prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, uwzględnia się również okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5–7 i 10 ustawy o FUS, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania tych świadczeń. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + X =

»Podobne materiały

Data zakończenia stosunku pracy za porozumieniem stron

Przepracowałam w jednym zakładzie ponad 40 lat. W 2010 r. nabyłam prawo do emerytury, nie rozwiązałam jednak umowy o pracę i pracowałam nadal. Postanowiłam z początkiem 2016 r. zakończyć pracę. Pracodawca wyraził zgodę na wypowiedzenie za porozumieniem stron. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim,

 

Jak udowodnić, że mąż pracuje?

Toczy się sprawa rozwodowa. Mąż przedstawił zaświadczenie z urzędu pracy, że jest bezrobotny. Nie płaci ani grosza, choć mamy trzech synów. Prawda jest taka, że mąż od dawna pracuje za granicą (obecnie w Niemczech). Za kilka dni będzie wyrok i zostanie wyznaczona kwota alimentów. Jak udowodnić,

 

Rozwód i zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość teściowej

Mój brat wraz z żoną i trójką dzieci mieszkał w domu swojej teściowej (ale nie był tam zameldowany). Brat inwestował w ten dom jeszcze przed ślubem (m.in. wymienił dach, wyremontował pokoje). Po ślubie brat odziedziczył sporą sumę pieniędzy, które dał żonie na otwarcie salonu fryzjerskiego. Interes

 

Czy zostanie odwołana darowizna?

Moja mama 2 lata temu podarowała mi swoją część własności mieszkania, czyli 1/2 całości. Po śmierci taty nie było działu spadku, a jest jeszcze siostra. Pod wpływem i naciskiem siostry mamie się odmieniło i teraz chce zwrotu darowizny. Obawiam się negatywnych dla mnie w przyszłości skutków takiego z

 

Uprawnienia technika pożarnictwa

Jakie uprawnienia posiada absolwent Aspiranckiej Szkoły Pożarniczej – technik pożarnictwa? Czy taka osoba może prowadzić kursy, szkolenia dla jednostki OSP ORW, która jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w krajowym systemie? Osoba ta jest prezesem w tej jednostce.

 

Emerytura mundurowa i cywilna

Czy w świetle uchwały SN z dnia 17.02.2010 r., sygn. akt II UZP 10/09, oraz ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS funkcjonariusz PSP, który nabył prawo do emerytury mundurowej po 30 latach służby oraz przepracował w cywilu 24 lata i nabył prawo do emerytury z FUS,

 

Emerytura z ZUS a przekazanie gospodarstwa rolnego

Mój ojciec pobiera emeryturę z ZUS-u. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego i aktualnie chciałby przekazać to gospodarstwo mnie. Od wielu lat pracuję w gospodarstwie jako domownik. Czy ojcu należy się jakiś dodatek do emerytury z ZUS-u?

 

Zakończenie umowy najmu i żądanie opuszczenia lokalu

Skończył mi się najem lokalu i z właścicielką przedłużyłem umowę najmu na kolejne 6 miesięcy, ale nie wysłała mi umowy na piśmie, tylko napisała w e-mailu, że umowa jest nadal wiążąca i przedłużamy ją o kolejne 6 miesięcy. Ten okres najmu także się skończył, właścicielka wie o tym. Nadal mieszkam w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »