Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie odszkodowania od radcy prawnego

Autor: Łukasz Mizera • Opublikowane: 11.08.2010

Teściowie kilka lat temu podarowali krewnemu nieruchomość. Niedawno złożyli do sądu rejonowego pozew o zasądzenie alimentów od obdarowanego i zwrot darowizny. Wynajęli radcę prawnego, który jednak nie powiadomił ich o otrzymaniu wyroku sądowego, co przedłużyło sprawę, więc teściowie nie mogli wnieść apelacji. Teściowie wnieśli skargę do Izby Radców Prawnych na tego radcę. Czy mogą go zaskarżyć też na drodze cywilnej, żądając odszkodowania? Jego działanie przyczyniło się do niekorzystnego dla nich wyroku. Czy mogę reprezentować teściów, mając notarialnie poświadczone pełnomocnictwo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście możliwe jest wyegzekwowanie tej kwoty od radcy prawnego na drodze cywilnej.

 

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, w tym przy występowaniu przed sądami i urzędami.

 

Ten radca prawny musiał podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu, gdyż jest to obowiązek każdego radcy prawnego. Uszczegółowienie zasad odpowiedzialności cywilnej radców prawnych jest zawarte w umowie generalnej z dnia 5 grudnia 2007 r. zawartej między PZU SA a Krajową Izbą Radców Prawnych.

 

Zgodnie z § 8 powyższej umowy „suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 100 000 (sto tysięcy) EURO, przeliczanej według średniego kursu złotego polskiego obowiązującego w NBP w pierwszym dniu rocznego okresu ubezpieczenia. Według tego samego przepisu PZU jest zobowiązany w granicach powyższej sumy gwarancyjnej do:

 

  1. wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego (czyli radcy prawnego),
  2. zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zmniejszenia szkody (…),
  3. zwrotu kosztów obrony w postępowaniu karnym i zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą PZU”.

 

Na podstawie tego samego artykułu PZU ponadto jest zobowiązany ponad sumę gwarancyjną, jednak nie więcej niż o 50% sumy gwarancyjnej określonej powyżej w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, do pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi.

 

Ponadto zgodnie z § 10 w związku z § 12 powyższej umowy radca prawny może dobrowolnie być objęty ubezpieczeniem dodatkowym, gdzie suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 250 000 EURO. Być może ten radca prawny był także objęty ubezpieczeniem dodatkowym.

 

W kwestii procedury: jak stanowi § 5 powyższej umowy odszkodowanie wypłacane jest przez PZU poszkodowanemu lub osobie uprawnionej na podstawie: uznaniowej decyzji PZU, ugody zawartej z udziałem PZU lub prawomocnego orzeczenia sądu. Odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego oraz poniesionych przez niego kosztów, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej, którą podałem wyżej. Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek (zawiadomienie o szkodzie) m.in. poszkodowanego (czyli Pana teściów) zgłoszony do Inspektoratu PZU: CLS PZU w Krakowie, Al. Pokoju 51, 31-564 Kraków. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku (zawiadomienia o szkodzie), chyba że to trudna sprawa (to wtedy termin do 90 dni) albo toczy się postępowanie karne lub cywilne (wtedy zakończenia tego postępowania).

 

Wobec powyższego proszę zatem zgłosić zawiadomienie o szkodzie do CLS do Krakowa i opisać dokładnie cały stan faktyczny, dołączyć orzeczenie sądu dyscyplinarnego i inne dokumenty w tej sprawie, które Pan posiada. PZU powinien wypłacić odszkodowanie z polisy OC tego radcy prawnego. Jeżeli nie przyniesie to skutku i PZU odmówi likwidacji szkody, wtedy trzeba będzie złożyć pozew do sądu i na podstawie wyroku sądowego wystąpić do PZU o likwidację szkody.

 

To powyższe oczywiście będzie możliwe, jeśli Pana teściowie ponieśli szkodę, czyli poprzez zachowanie radcy prawnego nie została wygrana sprawa, która mogłaby być z dużym prawdopodobieństwem wygrana, gdyby radca prawny złożył apelację. Podlega to ocenie przez ubezpieczyciela bądź przez sąd.

 

W jaki sposób to wykazać? Działanie tego radcy prawnego pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym na podstawie art. 361 Kodeksu cywilnego ze szkodą, którą Pana teściowie ponieśli. Gdyby apelacja została wniesiona i są argumenty na to, że sprawa mogła zostać wygrana z uwagi na pewne dowody posiadane przez teściów, to alimenty zostałyby zasądzone, a darowizna odwołana. Musicie Państwo przedstawić mocne dowody na to, że sprawa mogłaby zostać wygrana przed sądem okręgowym, gdyby radca prawny wniósł apelację (np. popadliście Państwo w niedostatek, obdarowany wykazał się rażącą niewdzięcznością). Nie znam dokładnie okoliczności związanych z żądaniem alimentów i kwestią darowizny.

 

Gdyby Pana chciał, nasz serwis może sporządzić zgłoszenie do PZU lub (i) ewentualnie pozew do sądu w sprawie likwidacji szkody.

 

Dodam też, że notarialne pełnomocnictwo w tym wypadku niestety nie wystarczy. Jest Pan zięciem osoby zainteresowanej – teścia, teściowej. Pełnomocnikiem przed sądem może być zgodnie z art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego: adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

 

Jak Pan widzi, jako zięć nie może Pan reprezentować teściów przed sądem. Zstępni to dzieci, wnukowie itd. w linii prostej, a przysposobienie to inaczej adopcja.

 

W postępowaniu przed PZU (o likwidację szkody) nie ma powyższych rygorów. Jest to tzw. pełnomocnictwo materialne (a nie procesowe), jednakże musi sporządzone pełnomocnictwo do dokonania tej szczególnej czynności, gdyż przekracza to treść pełnomocnictwa ogólnego (przekracza moim zdaniem zwykły zarząd) na podstawie art. 98 Kodeksu cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - VII =

19.02.2013

Najgorszy adwokat – M.Z.[wpis moderowany] (Warszawa). Głównym mottem tego "adwokacinki" jest zgarnąć kasę i olać wszystko. W moim przypadku nawet nie zadał sobie trudu napisać odwołanie do sądu (za co zapłaciłam).
Najczęściej za kupowane usługi płaci się po wykonaniu usługi (np.: fryzjer) ale mecenas niestety chce kasę z góry, a potem jak już jemu zapłacicie to możecie tylko wierzyć w to, że będzie się starał - dlatego moja rada jeżeli nie chcecie żałować swojego wyboru to zanim zdecydujecie się na prawnika i mu zapłacicie - MUSICIE określić w umowie płatność w częściach - tak abyście mogli wcześniej zrezygnować, gdyby jego postawa była inna niż Wasze oczekiwania. TO JEST MINIMUM ! mnie ten błąd z mecenasem,niestety,drogo kosztował. Nie polecam!!!

Antyosust

»Podobne materiały

Dwie sprawy o alimenty – jedna w Polsce, druga w innym kraju

Pozywający i pozywany o alimenty mieszkają poza granicami Polski. Czy jest możliwe założenie sprawy, jeśli była ona wcześniej założona w kraju, w którym osoby te obecnie mieszkają? Czy możliwe będzie kontynuowanie postępowania, jeśli pozwany odmówi współpracy za granicą?

 

Odmowa wypłaty ubezpieczenia na życie po śmierci macochy

W związku ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia „zgon macochy” w ramach ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel stwierdził, że nie ma podstaw do przyjęcia odpowiedzialności i dokonania wypłaty świadczenia. Stwierdzono, że macocha po śmierci mojego ojca biologicznego

 

Kolizja drogowa z winy kierowcy TIR-a – dochodzenie odszkodowania od sprawcy i jego pracodawcy

Miałam dwa miesiące temu na drodze krajowej kolizję drogową. Około północy wyprzedzał mnie TIR i aby nie zderzyć się z jadącym z naprzeciwka pojazdem wjechał przede mnie, ocierając się naczepą o bok mojego samochodu, aż mną szarpnęło. Kierowca jechał z nadmierną prędkością. Jechałam za nim, trąbiłam

 

Zmiana wartości nieruchomości w postępowaniu o dział spadku

Postępowanie sądowe o dział spadku między czterema stronami i zniesienie współwłasności zbliża się do finału. Z powodu 3-letniego opływu od ostatniego operatu szacunkowego wartość nieruchomości uległa zmianie (obniżeniu), z czym zgadzają się 3 strony. Tylko jedna strona (wnioskodawca oczekujący spła

 

Wydanie dokumentów księgowych

Prowadzę małe biuro rachunkowe. W 2011 r. jednostronnie rozwiązałem umowę o współpracy z firmą, z którą od ponad roku nie mogłem się skontaktować. Wczoraj zgłosiła się do mnie ich nowa księgowa, żądając wydania dokumentów księgowych. Czy przed wydaniem owych dokumentów księgowych mogę doma

 

Przekazanie drogi dojazdowej do działek budowlanych gminie

Jestem posiadaczem utwardzonej drogi dojazdowej, wzdłuż której znajduje się 10 działek budowlanych. Część działek jest już zamieszkała. Właściciele tych działek mają notarialny zapis służebności przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów. Chcą oni, żebym przekazał drogę gminie. Ja się nie sprze

 

Działalność wytwórcza

Pracuję na etat, zarabiam miesięcznie ok. 2300 zł netto. Czasami szyję ubrania dla znajomych i chciałabym mieć możliwość sprzedawania ich też osobom trzecim. Czy będzie to działalność wytwórcza? Jak ją zarejestrować, jakie warunki trzeba spełnić? Jakie składki będą mnie obowiązywały? Dodam, że

 

Spłata kredytu hipotecznego pieniędzmi ze sprzedaży darowanego mieszkania a podatek

Dwa lata temu otrzymałem w ramach darowizny mieszkanie od mamy. Zgodnie z ustawą zostałem zwolniony z podatku od darowizny. W zeszłym roku kupiliśmy z żoną nowe mieszkanie finansowane z kredytu hipotecznego. Aktualnie chcielibyśmy sprzedać darowane mieszkanie i kwotę ze sprzedaży przeznaczyć na spła

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »