Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycięcie drzewa na obszarze Natura 2000

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 27.10.2017

Mieszkam na wsi, gdzie cały obszar jest objęty programem Natura 2000. Jestem osobą fizyczną i mam odrolnioną działkę, na której buduję dom. Czy mogę bez zezwolenia wyciąć drzewo, które rośnie na działce (nie przeszkadza w budowie – jedynie może być zagrożeniem podczas wichur czy burz)? Chodzi o dąb o obwodzie ok. 250 cm? Z nowej ustawy wynika, że mogę, ale może co innego wynika z przepisów dotyczących obszaru Natura 2000. Czy w obecnej sytuacji prawnej mogę wyciąć to drzewo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycięcie drzewa na obszarze Natura 2000

Fot. Fotolia

Jak wynika z art. 5 pkt 2b ustawy o ochronie przyrody – przez obszar Natura 2000 rozumie się obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin lub zwierząt, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty; zaś obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania.

 

Obszar Natura 2000 jest to jedna z form ochrony przyrody.

 

W przypadku obszaru Natura 2000 reżim ochronny ustalany jest dla każdego z takich obszarów. Na jednym obszarze może on przypominać reżim obowiązujący w rezerwatach ścisłych lub parkach narodowych, na innym – obowiązujący w parkach krajobrazowych a nawet łagodniejszy.

 

Owe zasady postępowania na obszarach Natura 2000 są ustalane odrębnie z uwagi na to, że muszą być dostosowane do wymogów ochronnych gatunków i siedlisk podlegających ochronie w obrębie każdego z nich.

 

Takie zasady zapisuje się w planach zadań ochronnych lub planach ochrony.

 

Zatem istotne byłyby zapisy, jakie są w planach zadań ochronnych lub planach ochrony miejscowości, w jakiej Pan mieszka, a stanowiącej element sieci Natura 2000.

 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; należy do decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, przy czym właściwy organ jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

 

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku usuwania drzew lub krzewów będzie miała zastosowanie ta procedura. Stosuje się ją tylko wtedy, jeśli wycinka mogłaby spowodować negatywny wpływ na siedliska zwierząt lub roślin występujące na obszarze planowanej wycinki lub na terenach sąsiadujących i tylko wtedy, gdy jest to związane z realizacją jakiejś inwestycji.

 

Procedura usuwania drzew i krzewów z nieruchomości prywatnej stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obszarze Natura 2000 jest obecnie taka sama, jak w przypadku terenów nieobjętych tego typu ochroną. Dodatkowe postępowanie związane z koniecznością wydania decyzji na usunięcie drzewa z takiej działki, na tych obszarach może być prowadzone jedynie w przypadku konieczności wycinki w związku z realizacją inwestycji, działalności gospodarczej.

 

Ustawa o ochronie przyrody, wg stanu prawnego na dzień udzielania tej odpowiedzi*, ustanawia zasadę generalną, iż usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek m.in. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości( art. 83.1 ustawy).

 

W dalszej części ustawa stanowi, że zasady generalnej usuwania drzew dopiero po uzyskaniu zezwolenia nie stosuje się:

 

  • do drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
    – 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  • oraz do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;( art. 83f. 1.)

 

Nie wchodzi w rachubę brak zezwolenia z uwagi na mały obwód drzewa.

 

Wycięcie bez zezwolenia jest możliwe z uwagi na to, że: działka, na jakiej rośnie drzewo, to działka prywatna, wycięcie nie będzie wiązało się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Uznałbym, że w świetle opisu spełnione są warunki do wycięcia drzewa bez zezwolenia. Ponieważ jednak są to nowe przepisy i budzą wiele kontrowersji, do rozważenia jest zaczerpnięcie informacji w swojej gminie (tak dla własnego bezpieczeństwa).

 

 

 

 

* Stan prawny z lutego 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 0 =

»Podobne materiały

Pozbawienie pracownika premii uznaniowej

Pracodawca pozbawił mnie miesięcznej premii uznaniowej za poprzedni miesiąc, pisząc: „Pozbawiam Pana premii uznaniowej za miesiąc lipiec 2010 r. Powodem mojej decyzji są Pana uchybienia w dyscyplinie pracy oraz niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonego”. Dla mnie to kpiny, bo nie wiem

 

Reklamacja usług związanych z naprawą samochodu

W lipcu 2010 r. miałem stłuczkę samochodem. Zgodnie ze wskazaniem ubezpieczyciela oddałem samochód do konkretnego serwisu (naprawa bezgotówkowa z polisy). Samochód odebrałem jako całkowicie naprawiony. 4 września tego roku byłem na przeglądzie w autoryzowanym serwisie, gdzie okazało się, iż prz

 

Zachowek po babci dla pominiętych w testamencie

Zmarła babcia, miała 4 dzieci: trzech synów i córkę. Jej córka zmarła przed nią, pozostawiając trzech synów (wnuczków babci). Babcia pozostawiła testament, w którym spadek zapisała po połowie jednemu z dzieci zmarłej córki i swojemu najstarszemu synowi. Obaj spadkobiercy chcą wypłacić zachowek spadk

 

Zażalenie na opieszałość policji

Pół roku temu złożyłam w komisariacie policji zawiadomienie o przestępstwie polegające na nielegalnej zwałce odpadów budowlanych przez nieznanych sprawców na działce będącej moją własnością. Udało mi się ustalić numery rejestracyjne samochodów, którymi przywieziono odpady i numery te przekazałam pol

 

Różnice między studium zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gmina opracowała studium zagospodarowania przestrzennego i teraz przystąpiła do uchwalania planu. Jestem właścicielką gruntu rolnego, złożyłam wniosek do studium o zmianę przeznaczenia działek na budowlane. Mój wniosek nie został uwzględniony, a tereny mojej działki w studium mają oznaczenie rezerwo

 

Wykreślenie kółka rolniczego z rejestru

Kółko rolnicze straciło charakter organizacji zawodowej rolników. Oto istotne informacje odnośnie kółka:   8 osób będących członkami kółka nie jest rolnikami, kółko nie prowadzi żadnej działalności statutowej, gospodarczej, nie ma zobowiązań finansowych, wobec kółka nie toczą się postępo

 

Niezgłoszenie wyjazdu na stałe za granicę

Wyjechałem z Polski w 2012 r. za granicę, nie mając żadnych dochodów za ten rok, jednak nigdzie nie zgłosiłem wyjazdu i dalej jestem zameldowany u rodziców. Mam konto w banku, kredyt odnawialny i kartę kredytową. Od 8 lat mam ciągłość zatrudnienia w Anglii i zamierzam póki co tu pozostać i planuję z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »