.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie na opieszałość policji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.05.2016 • Zaktualizowane: 25.01.2021

Pół roku temu złożyłam w komisariacie policji zawiadomienie o przestępstwie polegające na nielegalnej zwałce odpadów budowlanych przez nieznanych sprawców na działce będącej moją własnością. Udało mi się ustalić numery rejestracyjne samochodów, którymi przywieziono odpady i numery te przekazałam policji. Do chwili obecnej policja nie powiadomiła mnie o przyczynach zwłoki w prowadzonej sprawie ani nie wyznaczyła terminu na załatwienie sprawy. Co mogę teraz zrobić? Czy mogę złożyć zażalenie do prokuratury na nieprawidłowe przeprowadzenie przez policję czynności wyjaśniających?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zażalenie na opieszałość policji

Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i brak działań prokuratury

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zwanej dalej ustawą.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż pół roku temu złożyła Pani w komisariacie policji zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Od tego dnia do chwili obecnej nie otrzymała Pani żadnego postanowienia ani o odmowie wszczęcia dochodzenia, ani o umorzeniu postępowania, ani zawiadomienia o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia.

 

Stosownie do art. 306 § 3 K.p.k., jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

 

Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia ww. przepisu co rodzi po Pani stronie określonego rodzaju uprawnienia.

Zażalenie na bezczynność organu powołanego do prowadzenia śledztwa

Jak podkreśla się w literaturze „ustawa w sposób wyraźny stanowi o możliwości wniesienia zażalenia na bezczynność organu powołanego do prowadzenia śledztwa, w zakresie rozpoznania wniesionego zawiadomienia o przestępstwie. Jeżeli podmiot zawiadamiający nie zostanie w ciągu 6 tygodni poinformowany o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania, ma prawo wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego (jeżeli wniesiono doniesienie do prokuratora) albo do prokuratora sprawującego nadzór nad organem, do którego wniesiono doniesienie” (Jan Grajewski, Sławomir Steinborn, Komentarz aktualizowany do art. 306 Kodeksu postępowania karnego, 2014.11.01).

 

Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

Kiedy można uznać że w sprawie doszło do przewlekłości postępowania?

Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego

Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, tj. wskazywać Pani dane osobowe, sygnaturę sprawy (o ile jest Pani znana), a także żądanie – stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy i przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

 

Pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,

4) datę i podpis składającego pismo.

 

Sąd lub prokurator, do którego wniesiono skargę, przedstawia ją niezwłocznie sądowi właściwemu wraz z aktami sprawy, w której toczy się postępowanie.

 

Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.

 

Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa sumę pieniężną w wysokości od 2000 złotych do 20 000 złotych.

 

Wyraźnie jednak podkreślić należy, że skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton