.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Od stycznia przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Tam, gdzie pracowałam, miałam umowę-zlecenie i opłacałam sobie sama składki, w tym tę nieobowiązkową chorobową. Natomiast w kwietniu wróciłam do pracy, tyle że w innej firmie, i pracowałam w niej do 6 maja. W tej nowej firmie również miałam umowę-zlecenie i opłacone wszystkie składki (również chorobową). 7 maja ponownie poszłam na zwolnienie lekarskie i ZUS wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające – wezwał pracodawcę do wyjaśnień w sprawie mojego zatrudnienia. Minęło już ponad 4 miesiące od wszczęcia tego postępowania i nie otrzymałam do tej pory zasiłku chorobowego za 4 miesiące. Czy wstrzymanie wypłaty zasiłku na tak długo jest zgodne z prawem? Ile ZUS ma czasu na takie postępowanie? Napisałam do ZUS o wyjaśnienia, to odpowiedzieli, że postępowanie trwa nadal.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kontrola ZUS

ZUS ma możliwość przeprowadzania kontroli dotyczących m.in. ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w celu wyjaśnienia, czy umowa o pracę była faktycznie wykonywana, czy też została zawarta tylko dla pozoru, na mocy art. 68 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

 

ZUS jest bowiem uprawniony do weryfikowania, czy osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych rzeczywiście posiada tytuł do objęcia tymi ubezpieczeniami. W tym celu ZUS może badać zarówno sam fakt zawarcia umowy o pracę, jak i jej ważność.

 

Aby ZUS mógł zakwestionować prawo do ubezpieczenia, musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (czyli kontrolę) w miejscu pracy.

Postępowanie wyjaśniające w miejscu pracy

W postępowaniu prowadzonym w takiej sprawie ZUS powinien przestrzegać przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że:

 

  • pracownik ma w postępowaniu prawa strony, gdyż dotyczy ono jego uprawnień,
  • pracownik powinien być zawiadomiony o wszczęciu postępowania wyjaśniającego,
  • pracownik powinien być informowany o przebiegu postępowania wyjaśniającego i o okolicznościach mogących mieć wpływ na ustalenie jego praw,
  • ZUS powinien zapewnić pracownikowi czynny udział w postępowaniu, zaś przed wydaniem decyzji powinien mu umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Terminy załatwienia postępowania wyjaśniającego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

 

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

 

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Niezałatwienie sprawy w terminie

Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 

Podsumowując – ZUS miał prawo wszczęcia w przedmiotowej sprawie postępowania wyjaśniającego. Jednakże w postępowaniu ZUS da się zauważyć poważne uchybienia, takie jak nieinformowanie strony o postępach postępowania, a także niepoinformowanie o powodzie opóźnienia wydania decyzji.

 

W tej sytuacji należy się zwrócić do ZUS z żądaniem podania powodów opóźnień w postępowaniu i przyspieszenia postępowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu