Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prywatna sprzedaż samochodów

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 28.11.2013

Chciałbym się dowiedzieć, czy w ramach zwolnienia z podatku dochodowego za sprzedaż samochodu przez osobę prywatną po okresie 6 miesięcy od daty zakupu można bez żadnych konsekwencji, w szczególności w związku z nieprowadzeniem działalności handlu samochodami, kupować i sprzedawać samochody, uwzględniając oczywiście minimalny okres ich posiadania? Czy jest jakaś maksymalna liczba sprzedanych samochodów np. w ciągu roku? Czy faktura zakupu samochodu w zagranicznej firmie jest wystarczającym potwierdzeniem daty nabycia? Czy może ona być zakwestionowana i organ podatkowy może zażądać dodatkowego dowodu daty zakupu (faktury za transport, dowodu zapłaty akcyzy itd.)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prywatna sprzedaż samochodów

Czy sprzedaż samochodu po upływie pół roku od zakupu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) odpłatne zbycie ruchomości (w tym samochodu) jest źródłem przychodu (czyli podlega opodatkowaniu), jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym prywatna sprzedaż samochodu po upływie pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Udokumentowanie daty nabycia samochodu

W celu potwierdzenia daty nabycia organ podatkowy ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów. Zasadniczo wystarczającym dowodem jest faktura i umowa kupna-sprzedaży. W celu uniknięcia sporu z organem podatkowym warto jednak dysponować również innymi dokumentami potwierdzającymi datę nabycia.

Należy podkreślić, że powyższe wyłączenie z opodatkowania dotyczy jedynie sytuacji, gdy sprzedaż nie następuje w ramach działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia subiektywne przekonanie podatnika o tym, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Jeżeli tylko aktywność podatnika wskazuje na spełnienie definicji działalności gospodarczej, to o wskazanym wyłączeniu z opodatkowania nie może być mowy.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.): „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Czy prywatna sporadyczna sprzedaż samochodów jest traktowana jako działalność gospodarcza?

Sporadyczna (prywatna) sprzedaż samochodów nie stanowi zasadniczo działalności wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, a w konsekwencji – nie jest, co do zasady, działalnością gospodarczą. Powoduje to, że dopuszczalna jest taka sprzedaż samochodów bez zgłoszenia działalności gospodarczej czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą w innym zakresie.

Należy jednak pamiętać, że pojęcie „działalności wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły” jest wysoce nieprecyzyjne. W konsekwencji traktowanie sporadycznej sprzedaży jako nieimplikującej powstania działalności gospodarczej jest zawsze obarczone pewnym ryzykiem (im częściej dochodzi do sprzedaży, tym ryzyko jest większe). Z własnego doświadczenia mogę wskazać, że w ocenie organów podatkowych sprzedaż na poziomie 5-10 sztuk samochodów w ciągu roku podatkowego kwalifikowana jest już jako prowadzenie działalności gospodarczej. W żaden sposób nie oceniam prawidłowości powyższego poglądu, pragnę jednak zwrócić uwagę, że zagadnienie to wiąże się z bardzo dużym ryzykiem sporu z organami podatkowymi.

Definicja działalności gospodarczej

Zbliżona definicja działalności gospodarczej jest zawarta w ustawie PIT. Zgodnie z art. 5a pkt 6 przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły (z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów z innych źródeł przychodów niż pozarolnicza działalność gospodarcza). W związku z powyższym na gruncie ustawy PIT sporadyczna sprzedaż również nie jest traktowana jako działalność gospodarcza.

Warto jednak zwrócić uwagę, że najszerszą definicję działalności gospodarczej przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa VAT). Podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu u.s.d.g. i ustawy PIT, może zostać zakwalifikowany jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy VAT pojęcie działalności gospodarczej obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Sporadyczna sprzedaż samochodów a podatek VAT

Należy stwierdzić, że na gruncie powyższego przepisu sporadyczna sprzedaż samochodów nie stanowi – co do zasady – działalności gospodarczej (a w konsekwencji – sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT), gdyż nie jest wykonywana w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Im jednak częściej będzie dochodziło do sprzedaży, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w razie ewentualnej kontroli organ podatkowy uzna podatnika za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT (a w konsekwencji – za podatnika VAT).

W przypadku zakwestionowania sposobu rozliczenia przez organ podatkowy będzie Pan narażony przede wszystkim na zapłatę podatku wraz z odsetkami (chodzi nie tylko o podatek dochodowy, lecz także o podatek VAT). Należy zwrócić uwagę, że organ podatkowy ma prawo weryfikować rozliczenia z 6 lat wstecz (w 2013 r. możliwa jest kontrola za 2007 r.).

Uchylanie się od opodatkowania i nie ujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania - konsekwencje

Dodatkowo w grę wchodzi również odpowiedzialność karnoskarbowa. Zgodnie z art. 54 § 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.):

 

„§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (maksymalnie dwustukrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia – przyp. aut.), sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że potencjalne negatywne konsekwencje podatkowe mogą być bardzo dotkliwe (maksymalna kara grzywny, o której mowa w powyższym przepisie, to w istocie miliony złotych). Linia obrony powinna opierać się przede wszystkim na sporadycznym charakterze transakcji (ich nieco większa częstotliwość może wynikać z motoryzacyjnego hobby), tj. braku zorganizowanego i ciągłego charakteru działalności. Warto także, aby transakcje nie były dokonywane pomiędzy tymi samymi podmiotami (co mogłoby wskazywać na stałe relacje handlowe). Ewentualnie możliwe jest także udokumentowanie, że nabyte samochody były przez Pana „normalnie” użytkowane (eksploatowane) – co mogłoby wskazywać, iż zakupione samochody nie były nabywane z zamiarem osiągnięcia zysku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - VIII =

»Podobne materiały

Ustalenie widzeń ojca z dzieckiem

Od ponad roku jestem mężatką, mamy półroczne dziecko. Od dwóch miesięcy nie mieszkam jednak z mężem, który dopuszczał się wobec mnie przemocy fizycznej i psychicznej. Po interwencjach policji założono mu Niebieską Kartę. Obecnie mąż codziennie nas odwiedza (rzekomo chce się spotykać z dzieckiem

 

Brak zgody ojca na zmianę szkoły dzieci

Razem z byłym mężem sprawujemy opiekę łączna nad dwójka małoletnich synów. Postanowienie sądu mówi o opiece łącznej z miejscem zamieszkania w miejscu zamieszkania matki. Opiekę sprawujemy zgodnie z porozumieniem rodzicielskim, które jest załącznikiem do orzeczenia sądu. Zgodnie z porozumieniem chłop

 

Tłumaczenie pism sądowych na język strony postępowania

Mój mąż jest cudzoziemcem, nie włada językiem polskim, mówi wyłącznie po włosku. Toczy się wobec niego sprawa o alimenty. Posiedzenia i dokumenty tłumaczone są na jego język ojczysty. Dostał teraz orzeczenie (komorniczy nakaz zapłaty), ale w języku polskim. Czy możemy złożyć na ten fakt zażalenie, d

 

Zderzenie z rowerzystą

Proszę o poradę dotyczącą zderzenia z rowerzystą. Jechałam sprawnym samochodem w terenie zabudowanym, byłam trzeźwa, nie przekroczyłam dozwolonej prędkości. Nagle na jezdnię wtargnął jedenastoletni rowerzysta – w efekcie zderzenia złamał nogę. Co istotne, rowerzysta jechał na nieoświetlon

 

Jak otrzymać za granicą odpis wyroku polskiego sądu?

Mieszkam za granicą, ale w przyszłym miesiącu wybieram się do Polski na urlop. Przy tej okazji chciałbym złożyć do sądu wniosek w pewnej sprawie. Jak będę mógł odebrać odpis postanowienia – czy mogę prosić o przesłanie decyzji na mój adres poza Polską?

 

Sprzedaż samochodu po zakończeniu działalności spółki cywilnej

W 2004 roku kupiłem samochód z kratką (odliczając VAT) jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W sierpniu 2008 roku przekazałem go aportem spółce cywilnej, w której miałem udziały. Obecnie spółka zakończyła działalność, a ja chciałbym go sprzedać innej firmie (spółce z o.o.), w które

 

Wymogi dotyczące nazwy towaru na fakturze

Mam pytanie dotyczące nazewnictwa towarów na fakturach. Konkretnie chodzi o to, czy nazwa towaru na fakturach zakupu i sprzedaży może się różnić. Otóż kupuję do dalszej odsprzedaży towar, na fakturze zakupu towar nazywa się np. „zmywacz metal cleaner”, czy mogę na fakturze sprzedaży nazw

 

Nabycie domu z lokatorem zameldowanym na stałe

Nabyłem dom z lokatorem na stałe. Zajmuje mieszkanie na parterze i nie ponosi żadnych kosztów, nie ma umowy. Jak się mogę pozbyć takiego lokatora? Dodatkowo chciałbym, by nie przyjmował gości, których sobie nie życzę. Czy mam prawo ich nie wpuścić? Czy mogę ogrodzić część posesji, by była niedostępn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »