Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status rolnika ryczałtowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.09.2015

Nie posiadam na własność gospodarstwa rolnego, ale mają je moi rodzice. Czy nie posiadając wykształcenia rolniczego i gospodarstwa rolnego na własność, gdy wydzierżawię grunt rolny lub rodzice ten grunt mi użyczą pod uprawę roślin ozdobnych, mogę już być rolnikiem ryczałtowym i korzystać ze zwolnienia? Czy taką umowę muszę gdzieś zgłaszać, płacić podatek i czy jest jakiś określony obszar, który muszę wydzierżawić? Czy muszę mieć specjalne konto bankowe? Dodam, że pracuję na umowę i nie interesuje mnie KRUS.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa nie jest oczywista. Rolnikiem ryczałtowym jest zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Pozwolę sobie zauważyć, że na gruncie ustawy o VAT ilekroć jest mowa o gospodarstwie rolnym, rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a zgodnie z tam obowiązującymi regulacjami – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Produktami rolnymi są w myśl postanowień ustawy towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

 

Natomiast za działalność rolniczą ustawa o VAT uznaje „produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin »in vitro«, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Jak Pan zatem widzi nie jest warunkiem dla prowadzenia działalności rolniczej posiadanie prawa własności gospodarstwa rolnego”.

 

Zwolniona od podatku VAT jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 u. VAT dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

 

Moim zdaniem z żadnego z cytowanych przepisów nie wynika, iż status rolnika ryczałtowego nie może przysługiwać osobie będącej dzierżawcą, albowiem produkty rolne (towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT) nie muszą pochodzić z własnej działalności rolniczej, a nie z własnego gospodarstwa; zaś działalnością rolniczą powyżej opisaną można prowadzić nie tylko we własnym gospodarstwie.

 

Reasumując, dzierżawca gospodarstwa rolnego może być rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 3 u. VAT.

 

Obowiązkiem rolnika ryczałtowego w myśl ustawy o VAT jest co do zasady:

 

  • podawanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT RR,
  • złożenie oświadczenia i przechowywanie oryginałów faktur VAT RR oraz kopii oświadczeń składanych w przypadku umów kontraktacji,
  • posiadanie rachunku bankowego (ustawa nie wskazuje, by miał to być „specjalny” rachunek bankowy, a jedynie rachunek bankowy należący do rolnika ryczałtowego).

 

Nie jest zatem, z punktu widzenia podatku VAT, konieczna jakakolwiek rejestracja umowy dzierżawy.

 

Na marginesie pozwolę sobie zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym „podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 

1) właścicielami gruntów [z zastrzeżeniem że, jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym],

2) posiadaczami samoistnymi gruntów;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 

  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych”.

 

Zatem jeżeli osoba fizyczna / osoby fizyczne oddają gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej w dzierżawę, to dzierżawca nie staje się podatnikiem podatku rolnego, a pozostaje nim w dalszym ciągu wydzierżawiający. Niektóre umowy dzierżawy rejestruje się w ewidencji gruntów i budynków, jednak w zasadzie tylko umowa dzierżawy gruntów rolnych zawarta z osobą spoza kręgu osób wymienionych w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (czyli nie z małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym; małżonkiem emeryta, rencisty, jego zstępnego lub pasierba) może zostać wpisana do ewidencji i stanowić podstawę domniemania prowadzenia działalności rolniczej potrzebną dla KRUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 5 =

26.05.2019

Rolnik ryczałtowy nie musi przechowywać faktur. To bzdura.

abe

17.08.2017

w żadnej ustwie nie ma napisane, aby byc rolnikeim trzeba posiadac 1 ha gruntów rolniczych. można miec 1000 m.kw. i tez byc rolnikiem.

rolnik

»Podobne materiały

Umowa o pracę a dotacja z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Rodzice zapiszą mi za dwa miesiące ziemię uprawną, więc jakiś czas temu złożyłem wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zostałem zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów. Obecnie jestem zatrudniony

 

Wykreślenie kółka rolniczego z rejestru

Kółko rolnicze straciło charakter organizacji zawodowej rolników. Oto istotne informacje odnośnie kółka:   8 osób będących członkami kółka nie jest rolnikami, kółko nie prowadzi żadnej działalności statutowej, gospodarczej, nie ma zobowiązań finansowych, wobec kółka nie toczą się postępo

 

Dzierżawa gruntów otrzymanych w spadku

Nabyłem w spadku grunty rolne wraz z zabudowaniami o powierzchni 0,87 ha. Nie jestem rolnikiem. Nie zamieszkuję na terenie ww. gospodarstwa. Czy mogę wydzierżawić te grunty rolne siostrze (jest rolnikiem) na okres mniej niż 10 lat? Czy taka dzierżawa może być zarejestrowana w starostwie w rejestrze

 

Cofnięcie darowizny gospodarstwa rolnego

Mój kolega jest alkoholikiem. W 2009 r. w niepełnej świadomości przekazał obcej osobie swoje gospodarstwo rolne w zamian za rentę strukturalną. Miał dożywotnią służebność mieszkania. Tymczasem budynek się spalił. Człowiek ten jest schorowany i nie ma gdzie mieszkać, a nabywca gospodarstwa się nim ni

 

Dzierżawa udziału we współwłasności nieruchomości rolnej

Mam przyznane prawo do emerytury rolniczej z zawieszoną częścią uzupełniającą świadczenia. Powodem zawieszenia jest niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Dla uzyskania całości świadczenia chciałabym wydzierżawić mój udział (czyli połowę) we współwłasności gruntów rolnych drugiemu współ

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »